Kabam, Inc.

Kabam, Inc. Användarvillkor


Villkor och bestämmelser

Inledning

LÄS NOGGRANT IGENOM VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA NEDAN INNAN DU ANVÄNDER VÅRA TJÄNSTER. Dessa villkor och bestämmelser reglerar användningen av webbplatser som drivs av eller för Kabam, Inc. och/eller dess närstående bolag (nedan Kabam, vi eller oss) och på vilka dessa villkor och bestämmelser förekommer, däribland dem på alla kabam.com webbadresser (nedan Webbplatserna) och de Kabam-tjänster som tillhandahålls på eller via Webbplatserna och/eller som kan nås via olika webbläsare på skrivbords- och mobila apparater, lokalt installerade mobila webbtillämpningar, tredje mans plattformar inbegripet sociala nätverksplatser (nedan Tredjemansplattformar) samt olika API- och andra tjänster vi från stund till annan må erbjuda, inbegripet, men utan att vara begränsat till, spel och tillämpningar (inbegripet mobila tillämpningar) online, massiva onlinespel av social karaktär och/eller andra spel och tillämpningar (inbegripet mobila tillämpningar), gruppforum och bloggar (gemensamt kallade Tjänsterna). För att ha rätt att använda Webbplatserna och/eller Tjänsterna måste du respektera samtliga här angivna villkor och bestämmelser.
DETTA UTGÖR ETT RÄTTSLIGT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH KABAM. Du har kontaktat Kabam, Inc., ett företag registrerat i Delaware i USA.
Din åtkomst och användning av Webbplatserna och Tjänsterna regleras även av Kabams integritetspolicy som återfinns på  https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/ (nedan Integritetspolicyn), vilken i sin helhet häri integreras genom hänvisning (om inget annat särskilt anges ska både Villkor och bestämmelser och Integritetspolicy här gemensamt benämnas Villkoren). Genom att besöka och/eller använda Webbplatserna respektive Tjänsterna instämmer du i att respektera Villkoren, inbegripet samtliga regler, villkor, bestämmelser, begränsningar och meddelanden i dessa. Vill du inte vara bunden av Villkoren får du inte besöka respektive använda Webbplatsen eller Tjänsterna.

 • Materialet Den information och det material som tillhandahålls på eller via Webbplatserna och/eller Tjänsterna, däribland men utan begränsning Virtuell valuta (definieras nedan), Webbartiklar (definieras nedan) och alla andra data, texter, bilder, grafik, ljud, film, symboler, spel, programvara jämte uppgraderingar avsedda att användas i spel eller på eller via Webbplatserna och/eller Tjänsterna (inbegripet alla nya nivåer, karaktärer och spelartiklar), länkar och annat innehåll, funktioner och tjänster som finns på eller via Webbplatserna och/eller Tjänsterna (gemensamt kallade Materialet), utom Bidrag (definieras nedan), är avsett att upplysa och informera dig om oss och vår verksamhet och ge dig tillgång till Tjänsterna. MATERIALET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH DU ANVÄNDER DET DÄRFÖR HELT PÅ EGEN RISK.
 • Begränsad licens och rätt att använda materialet. Webbplatserna och Tjänsterna tillhandahålls för ditt nöjes skull och om inte annat anges på eller i Webbplatserna eller Tjänsterna är de endast avsedda för ditt personliga bruk. Kabam upplåter härmed till dig en personlig, icke exklusiv begränsad licens som inte kan överlåtas och i vilken underlicens inte kan upplåtas, att få åtkomst av och använda Webbplatserna och Tjänsterna för dina egna icke-kommersiella syften, förutsatt att du till fullo respekterar Villkoren och samtliga andra villkor och policy som anges på Webbplatserna eller Tjänsterna, däribland men utan begränsning på Tredjemansplattformar. Kabam förbehåller sig rätt att när som helst och enligt ytterligare upplysningar i artikel 11 nedan återkalla din rätt att använda Webbplatsen eller Tjänsterna. Du bekräftar att den tid du ägnar åt eller använder Webbplatserna och/eller Tjänsterna, inbegripet men utan begränsning till eventuella Tredjemansplattformar, endast är för ditt eget nöjes skull och att inget värde i pengar kan åsättas denna tid samt att du, utan den licens som här upplåtes, enligt lag inte har rätt att använda eller få åtkomst av Webbplatserna eller Tjänsterna och/eller Materialet. Utom då annat uttryckligen anges här medger Kabam dig inte någon annan uttrycklig eller underförstådd rätt eller licens i eller till Materialet, Tjänsterna och/eller Webbplatserna och samtliga rättigheter till, anspråk på och intresse i som tillkommer Kabam avseende Materialet och/eller Webbplatserna och som Kabam eller dess licensgivare inte uttryckligen upplåter till dig tillkommer fortsatt Kabam respektive dess licensgivare. Du får inte, utom då så uttryckligen anges i Villkoren, helt eller delvis utan Kabams eller dess licensgivares uttryckliga skriftliga tillåtelse i förväg ändra (inbegripet men utan begränsning till att göra härlett verk), kopiera, anpassa, tillämpa s.k. reverse engineering, dekompilera eller på annat sätt reducera till ett format som kan uppfattas av människor, sprida, rama in, återge, nypublicera, ladda ned, återanvända innehåll (scrape), visa, anslå, förmedla upplåta licens eller underlicens, offentligt förevisa eller sälja Material i vilken form eller på vad sätt det vara må. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, att utan tillstånd hämta innehåll (scraping) från användarplatser eller styrkenivåer eller att använda icke-offentlig information om spelande eller andra användare och föra sådana data någon annanstans.
 • Immateriella rättigheter. Du bekräftar att Material, Tjänster och Webbplatser skyddas av och/eller ger uttryck för upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och/eller annan rätt som omfattas av äganderätt (Immateriella rättigheter) som ägs av Kabam och/eller dennes licensgivare, inbegripet men utan begränsning till urval, samordning, ordnande, sammanställning, hopsättning och eventuell förbättring härav. Webbplatser, Tjänster och Material (jämte eventuella Immateriella rättigheter och andra rättigheter som rör dessa) är och ska förbli Kabams egendom. Varumärken, handelsbeteckningar, arbetskläder, logotyper och servicemärken som visas på Webbplatserna eller på eventuell Tredjemansplattformar, inbegripet men inte begränsat till märkena, logotyperna och arbetskläderna KABAM, PLAY FOR REAL, KINGDOMS OF CAMELOT, KINGDOMS OF CAMELOT: BATTLE FOR THE NORTH, THIRST OF NIGHT, HERO FORCE, GLORY OF ROME, DRAGONS OF ATLANTIS, GLOBAL WARFARE, SAMURAI DYNASTY samt EDGEWORLD utgör registrerade och/eller oregistrerade varumärken tillhörande Kabam, Kabams licensgivare och leverantörer och/eller annan tredje man. Du bekräftar att den Immateriella rättigheten är gällande och skyddad i alla i dag befintliga media och i alla media som senare utvecklas enligt lagen i USA och i andra länder. Du bekräftar att du inte förvärvar någon äganderätt till eller av de Immateriella rättigheterna. De Immateriella rättigheterna får inte utan Kabams uttryckliga skriftliga medgivande i förväg användas av dig för annat ändamål, utom då så medges enligt lag. Oavsett vad som anförts ovan får de Immateriella rättigheterna inte på ett sätt som sannolikt kan ge upphov till missförstånd bland konsumenter eller på ett sätt som röjer konfidentiell information eller förklenar Kabam, användas i anslutning till annan produkt eller tjänst som inte är Kabams. Inget som finns på Webbplatserna eller som är tillgängligt på Tredjemansplattform ska tolkas som om det underförstått, till följd av sakförhållande eller på annat sätt upplåts licens i eller rätt att använda någon Immateriell rättighet. Utom då så uttryckligen anges i ett särskilt licensavtal, upplåter inte Kabam eller dess licensgivare för Materialet någon uttrycklig eller underförstådd rätt för dig enligt något patent, upphovsrätt, varumärke eller information som omfattas av affärshemlighet.
 • Rätt att ändra. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och med eller utan föregående meddelande ändra, ställa in och upphöra med Webbplatserna, Materialet, Tjänsterna eller någon eller några delar därav. Du är införstådd med att Kabam inte gentemot dig eller tredje man ska ansvara för sådan eventuell ändring, inställande eller upphörande.
 • Ditt konto. För att få åtkomst av och/eller använda vissa aspekter av Webbplatserna och/eller Tjänsterna kan vi kräva att du skapar ett användarkonto (nedan kallat Konto). Du bekräftar och instämmer med att du inte har något ägar- eller annat rättighetsgrundande intresse i ett sådant Konto. För att skapa ett Konto kan vi kräva eller begära att du lämnar oss vissa personuppgifter (t.ex. ditt namn och/eller din e-postadress). Du väljer om du vill lämna dina personuppgifter till Kabam. Varje gång du bestämmer dig för att lämna dina personuppgifter till Kabam instämmer du i att (a) lämna riktiga uppgifter om dig själv enligt uppmaningarna i anmälningsformuläret (inklusive din aktuella e-postadress) och (b) upprätthålla och uppdatera dina uppgifter (inklusive din e-postadress), så att dessa är riktiga och aktuella. Du bekräftar att Kabam, om någon uppgift du lämnar inte är sann, är oriktig, inte fullständig eller ofullständig, har rätt att avbryta din åtkomst och användning av Webbplatserna och/eller Tjänsterna (eller någon del därav) och ditt deltagande i eventuella Tjänster som finns på eller är tillgängliga via Webbplatserna eller eventuell Tredjemansplattformar. Vi kan kräva att du väljer ett användarnamn och ett lösenord för att kunna skapa ett Konto. Som anges i artikel 6 och 9 nedan är ditt användarnamn underkastat vissa villkor och normer. Du är införstådd med att Kabam har rätt att efter eget fritt skön stänga av och annullera ditt Konto och neka vidare eller framtida bruk av Webbplatserna och/eller Tjänsterna (eller någon del därav).
 • Användarnamn och lösenord. Du bekräftar att du ska ansvara för att säkerställa att det användarnamn du väljer inte inkräktar på någon rätt tillhörig tredje man eller i övrigt är lagstridigt. Kabam kan efter eget fritt skön neka att bevilja dig ett användarnamn av vad slag det vara må, inbegripet om det utger sig för eller på ett missvisande sätt antyder en koppling till en annan persons profil, är eller kan vara olagligt, är eller kan vara skyddat genom varumärke eller annan immateriell rättighet, är vulgärt eller på annat sätt stötande eller kan leda till missförstånd eller av annan orsak enligt vad vi efter eget fritt skön bestämmer. Ditt val och bruk av ett visst användarnamn uttrycker inget ägande av eller rätt till detta användarnamn och Kabam förbehåller sig rätten att efter eget fritt skön återkalla användarnamnet och/eller ändra dess tilldelning. Du inser och är införstådd med att Kabam förbehåller sig rätten att efter eget fritt skön utan föregående meddelande till dig, när som helst och av vad skäl det vara må ändra, avlägsna, modifiera eller radera ett användarnamn. DU ANSVARAR FULLT UT FÖR ATT HÅLLA DITT ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD, LIKSOM ALL ÅTKOMST AV OCH ANVÄNDNING AV DITT KONTO, HEMLIGA, DÄRIBLAND VARJE AKTIVITET (INBEGRIPET I FÖREKOMMANDE FALL ANVÄNDNING AV VIRTUELL VALUTA, WEBBARTIKLAR OCH TJÄNSTER PÅ ELLER VIA WEBBPLATSERNA ELLER TREDJEMANSPLATTFORMAR) SOM UTFÖRS GENOM ATT DITT ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD ANVÄNDS, OAVSETT OM DU LÄMNAT DITT TILLSTÅND ELLER INTE. Du är införstådd med att inte överlåta eller vidaresälja eller på annat sätt föra ditt Konto eller rätten att använda detta eller någon rätt i det vidare. Har du någon anledning tro att ditt Konto inte längre är säkert måste du (i) skyndsamt byta lösenord och (ii) omedelbart underrätta oss om problemet genom att skicka ett e-brev till privacypolicy@kabam.com (med ämnet: Username Password Security Issues).

Du får aldrig använda någon annans Konto och du får aldrig medge att någon annan använder Kontot. Du är införstådd med att Kabam inte ska ansvara för eventuell förlust du ådrar dig till följd av att någon annan, med eller utan din kännedom, använder ditt Konto och du är vidare införstådd med att du ansvarar för eventuell förlust som Kabam eller annan åsamkas till följd av att någon annan använder ditt Konto. Därför rekommenderar Kabam starkt att du loggar ut från ditt Konto efter varje besök.
Du är införstådd med att betala alla avgifter och kostnader ditt Konto ådrar sig, inbegripet skatter som var tillämpliga då relevant avgift eller kostnad förfallit till betalning. Om inte annat anges är alla priser i amerikanska dollar. Kabam kan när som helst och efter eget fritt skön lägga till nya produkter och tjänster mot ytterligare avgifter och kostnad och aktivt ändra avgifter och kostnader för Tjänster och/eller Material. Du utfäster dig gentemot Kabam att du är behörig att använda den betalningsmetod som väljs för att betala eventuella avgifter du ådrar dig jämte alla tillämpliga skatter. DU BEKRÄFTAR OCH ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DU FULLT UT ANSVARAR FÖR ALLA AVGIFTER OCH KOSTNADER SOM DEBITERAS DITT KONTO. DU BEKRÄFTAR OCH ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DU FULLT UT ANSVARAR FÖR ALLA AVGIFTER OCH KOSTNADER SOM DEBITERAS DITT KONTO.

 • Virtuell valuta/Webbartiklar. Du bekräftar att Webbplatserna och/eller Tjänsterna kan inbegripa en komponent bestående av fiktiva krediteringar eller fiktiv valuta som ibland kallas Poäng (nedan gemensamt kallade Virtuell valuta). Den Virtuella valutan får endast användas inom Webbplatserna för att få tillgång till och vissa begränsade rättigheter att använda virtuella föremål som endast är avsedda att användas inom Webbplatserna och Tjänsterna (nedan kallade Webbartiklar). Oavsett vilken terminologi som används representerar Virtuell valuta en begränsad licensrätt som endast regleras enligt dessa Villkor och den kan aldrig lösas in mot pengar eller pengars värde hos Kabam eller annan person eller entitet. Virtuell valuta som tillhandahålls av Kabam innefattar endast en begränsad licensrätt att använda Virtuell valuta. Annat än en begränsad, personlig, icke överlåtbar licens i vilken underlicens inte kan upplåtas, att använda Virtuell valuta på och i Webbplatserna och Tjänsterna, inbegripet i eventuella spel, tillämpningar och andra tjänster som erbjuds på eller via Webbplatserna och/eller Tredjemansplattformar, och du är införstådd med att du inte har någon rätt till, något anspråk på eller äganderätt till sådan Virtuell valuta. DU BEKRÄFTAR OCH ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT VIRTUELL VALUTA OCH WEBBARTIKLAR SAKNAR VÄRDE I PENGAR OCH ATT VARKEN KABAM ELLER ANNAN PERSON ELLER ENTITET HAR NÅGON SKYLDIGHET ATT LÖSA IN DIN VIRTUELLA VALUTA ELLER WEBBARTIKLAR MOT NÅGOT AV VÄRDE, DÄRIBLAND, MEN UTAN BEGRÄNSNING, VERKLIG VALUTA, OCH ATT DEN VIRTUELLA VALUTAN, WEBBARTIKLAR OCH DITT KONTO SAKNAR VÄRDE OM DITT KONTO AVSLUTAS, AVSTÄNGS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄNDRAS ELLER OM DIN RÄTT TILL ÅTKOMST AV WEBBPLATSERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA UPPHÄVS.

Kabam förbehåller sig rätten att debitera avgifter för rätten att få tillgång till och använda Virtuell valuta och Webbartiklar och/eller kan utan att debitera och efter eget fritt skön distribuera Virtuell valuta och Webbartiklar. Kabam kan exempelvis, som reklam eller som medlemsförmån, tillhandahålla användare en viss mängd Virtuell valuta eller en viss Webbartikel efter att en aktivitet, som rekrytering av ett visst antal användare, har genomförts. Du bekräftar och är införstådd med att Kabam när som helst utom då annat må anges skriftligen kan revidera och vidta åtgärder som påverkar det uppfattade värdet på eller priset för Virtuell valuta, Webbartikel och/eller Tjänst. Virtuell valuta och Webbartiklar upphör inte att vara giltiga och man ådrar sig ingen avgift om de inte används.
Du kan även förvärva en licens för att använda Virtuell valuta och/eller Webbartiklar genom att lösa in tredje mans virtuella valuta, inbegripet, men utan begränsning, Facebook-krediter. Köper du eller använder Facebook-krediter är du införstådd med Facebooks villkor för användning, inbegripet, men utan begränsning, eventuella betalningsvillkor och integritetspolicy, och Kabam är inte part vid sådana transaktioner.
Alla inköp av Virtuell valuta och Webbartiklar är definitiva och kan under inga omständigheter återbetalas, överlåtas eller bytas ut.
Kabam har en absolut rätt att efter eget fritt skön och som det anser lämpligt administrera, reglera, styra, ändra och/eller eliminera sådan Virtuell valuta och/eller Webbartiklar och Kabam ska inte bära något ansvar gentemot dig eller någon annan för utövandet av sådan rätt. Virtuell valuta och Webbartiklar går exempelvis förlorade, raderas från ditt konto eller upphör att gälla när/om ditt Konto av vad skäl det vara må avslutas, tillfälligt stängs av eller stängs eller då Kabam slutar tillhandahålla någon av eller alla Webbplatserna eller Tjänsterna, inbegripet, men utan begränsning till, Tjänster som tillhandahålls eller erbjuds via Tredjemansplattformar.
Kabam förbehåller sig rätt att efter eget fritt skön göra alla beräkningar som rör saldot för Virtuell valuta på ditt Konto. Kabam förbehåller sig vidare rätten att efter eget fritt skön fastställa antalet Virtuell valuta som krediteras respektive debiteras ditt Konto i anslutning till ditt bruk av Webbplatserna (inbegripet alla spel, tillämpningar och tjänster som tillhandahålls eller erbjuds på Webbplatserna eller via Tredjemansplattformar), tillträde till erbjudanden och/eller inköp av Webbartiklar. Samtidigt som Kabam strävar efter att alla sådana beräkningar ska vara enhetliga och rimliga, bekräftar du härmed och är införstådd med att Kabams fastställande av mängden Virtuell valuta på ditt Konto är definitivt, med mindre du kan förete dokumentation för Kabam som styrker att sådan beräkning varit eller är avsiktligt felaktig.

 • Överföring av och transaktioner med Virtuell valuta. Ingen obehörig överföring av, handel med, försäljning eller utbyte av Virtuell valuta, Webbartiklar och Konton (nedan kallade Obehöriga transaktioner) till eller med någon, inbegripet andra användare av Webbplatserna eller Tjänsterna sanktioneras av Kabam och alla sådana är strängt förbjudna. Alla användare som deltar i sådan verksamhet gör det på egen risk och är härmed införstådda med att gottgöra Kabam för varje eventuell konsekvens av sådana åtgärder. Du bekräftar att Kabam kan stoppa, tillfälligt hindra, annullera, avbryta eller återställa eventuell Obehörig transaktion, oavsett när sådan Obehörig transaktion förekommit (eller ska förekomma), om Kabam misstänker eller har belägg för bedrägeri, överträdelse av Villkoren, överträdelse av annan tillämplig lag eller förordning eller annan avsiktlig handling i avsikt att på något sätt störa Webbplatsernas eller Tjänsternas normala funktion. Du är vidare införstådd med att Kabam, efter eget fritt skön kan återställa varje transaktion som må ligga i dess bästa intresse och kan debitera ditt saldo av Virtuell valuta, inbegripet, men utan begränsning till, vidta åtgärder som gör att ditt saldo blir noll eller negativt. Om du ägnar dig åt eller bistår vid en Obehörig transaktion kan Kabam efter eget fritt skön annullera, tillfälligt stänga eller ändra ditt Konto. Innan Kabam accepterar en transaktion som rör Virtuell valuta och/eller Webbartiklar kan verifiering krävas av vissa uppgifter rörande denna. Dessutom kan det, som en förutsättning för att få viss Virtuell valuta, vissa Webbartiklar eller andra belöningar för deltagande i erbjudanden, krävas av dig att du tillhandahåller ytterligare uppgifter, undertecknar ett frigörande eller tillåter att Kabam använder vissa biografiska eller andra uppgifter om dig i Kabams marknadsföringsmaterial, inbegripet på Webbplatserna och i Tjänsterna. Du bekräftar och är införstådd med att Kabam inte ska bära något ansvar för att sådana uppgifter, Virtuell valuta och/eller Webbartiklar används eller går förlorade på grund av obehörigt agerande av tredje man såsom hackning, s.k. phishing, lösenordssnyltning, social ingenjörskonst och/eller annan verksamhet av tredje man eller annan användare. Kabam kan efter eget fritt skön, från fall till fall och under vissa omständigheter ersätta sådan Virtuell valuta och/eller Webbartiklar som gått förlorade, utan att ådra sig några skyldigheter eller något ansvar. För att köpa Virtuell valuta eller Webbartiklar kan du bli skyldig att tillhandahålla Kabam eller dess befullmäktigade ombud ditt kreditkortsnummer eller andra fakturerings- och därtill hörande uppgifter. För att få Virtuell valuta kan du även ha möjlighet att delta i tredje mans erbjudanden. Kabam ansvarar inte och är inte ersättningsskyldig gentemot dig för eventuella kreditkorts- eller bankrelaterade avgifter och kostnader som rör dina transaktioner på Webbplatserna eller via Tredjemansplattformar eller för ditt deltagande i något erbjudande av tredje man. Alla sådana transaktioner administreras av tredje mans ansvarige för betalningar och/eller butik. Kabam friskriver sig uttryckligen från allt ansvar för sådana transaktioner och du är införstådd med att din enda väg för att resa invändningar mot sådana transaktioner är via sådan tredje mans ansvarige för betalningar och/eller butik. Du bekräftar och är införstådd med att (a) alla uppgifter som rör kreditkortstransaktioner bearbetas av Kabam enligt redogörelse i Integritetspolicyn  https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/ och, i förekommande fall, i integritetspolicyn för den tredje mans ansvarige för betalningar och/eller butik som används av Kabam på eller via Webbplatserna eller Tredjemansplattformar, (b) att alla uppgifter som rör kreditkorts- och andra betalningar som du tillhandahåller Kabam, den av Kabam utsedde ansvarige för betalningar eller butik eller tredje man som tillhandahåller erbjudanden är riktiga, aktuella och fullständiga, (c) du ska betala samtliga avgifter och kostnader du eller annan behörig användare av din betalningsmetod som utgör ett resultat av ditt inköp, enligt den eller de tariffer som gällde då sådan kostnad ådrogs samt att (d) du ansvarar för alla statliga, federala, delstatliga och lokala skatter som rör eller uppstår till följd av ditt inköp.
 • Online-tjänster/Ditt ansvar. När du använder någon av Webbplatserna och/eller Material, inbegripet på eller i ett eventuellt Bidrag (enligt definition nedan), inlägg eller rankning, är du införstådd med att respektera våra gruppnormer och riktlinjer, som återfinns i Meddelanden eller Stickies på Webbplatsernas fora (alla sådana normer integreras härmed genom hänvisning i dessa Villkor) (nedan gemensamt kallade Normer). Du är införstådd med att inte:
  • använda Webbplatserna eller Tjänster på ett sätt som bryter mot gällande lag eller förordning eller som är förbjudet enligt dessa Villkor,
  • förföljer, trakasserar, hotar eller bedrar andra Kabam-användare eller medlemmar av Kabams personal, inbegripet genom att mobba, s.k. griefa (störa spelet), SKRIKA, översvämma (s.k. flooding), använda överdrivet stora bilder så att skärmbilden går förbi för snabbt för att kunna läsas eller genom att upprepade gånger trycka på returtangenten,
  • skapa en falsk identitet eller ge dig ut för att vara en annan person eller entitet, inbegripet men utan begränsning till, identiteter som oriktigt indikerar att du är en Kabam-tjänsteman eller -representant, ansvarig för en anslagstavla, guide, annan användare eller värd eller att du är en berömdhet eller offentlig figur,
  • utan tillstånd gå in på en annan användares Konto,
  • skicka, anslå, förmedla eller ge tillgång till pornografiska, sexuellt explicita, hotfulla, genanta, hatiska, förolämpande på grund av ras eller etniskt ursprung, provocerande, förledande, vilseledande, nedsättande, ärekränkande eller på annat sätt olämpliga eller stötande kommentarer eller innehåll, inbegripet användning av tecken som 1@#$% i stället för bokstäver och varje ämne som skulle kunna skada eller hota ett barns eller en minderårigs säkerhet,
  • utbjuda, göra reklam för eller erbjuda varor, tjänster och annan kommersiell verksamhet utanför Kabam,
  • skicka, anslå, förmedla eller ge tillgång till oönskat eller olämpligt innehåll, information eller Bidrag, skräppost, s.k. spam, kedjebrev, pyramidspel, investeringsförslag eller andra oönskat eller obehörigt kommersiellt eller reklaminnehåll, information eller kommunikation, utom då Kabam uttryckligen tillåter detta enligt Villkoren eller skriftligen,
  • dela Kabam-lösenord med tredje man,
  • skicka, anslå, förmedla eller ge tillgång till innehåll, information eller Bidrag som är föremål för immateriellt rättighetsskydd, inbegripet upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet och patent, eller som i övrigt omfattas av tredje man tillhörig äganderätt, inbegripet rätt till integritet och publicitet, utom i fall då du äger sådana rättigheter eller har tillstånd från ägaren av sådana rättigheter att göra det och att till Kabam upplåta alla licensrättigheter som krävs för att förmedla eller upprätthålla sådant innehåll, information eller Bidrag,
  • ge sken av oriktig källa, identitet eller innehåll för information som skickas, anslås, förmedlas eller görs tillgängligt via Webbplatserna, Tjänsterna eller Tredjemansplattform (som att hävda att ett verk är ditt när det i verkligheten inte är det),
  • använda funktioner på Webbplatserna eller Tjänsterna för annat ändamål än avsett, inbegripet att utnyttja missar för personlig vinning,
  • störa eller sätta funktion ur stånd som rör säkerheten på Webbplatserna eller Tjänsterna eller någon del därav, däribland Tjänst som finns på eller via Tredjemansplattform,
  • skada, sätta ur stånd, överbelasta eller försvaga Webbplatserna eller Tjänsterna, inbegripet Tjänst som finns tillgänglig på eller via Tredjemansplattform, inbegripet genom att skicka, anslå, förmedla eller sprida något som innehåller ett virus eller annan kod som är avsedd att skada eller störa Webbplatserna eller Tjänsterna eller någon del därav eller programvara, maskinvara, utrustning, system, data eller annan information tillhörig Kabam eller tredje man,
  • föranleda ett angrepp på en server som används i anslutning till Webbplatserna eller Tjänsterna eller någon del därav eller i övrigt försöka störa sådan server eller Tjänst som finns tillgänglig på sådan eller på eller via Tredjemansplattform, inbegripet genom hackning eller s.k. DOS-angrepp,
  • avsiktligt störa funktionen eller fair play för någon Tjänst som finns på Webbplatserna eller via Tredjemansplattform eller annan användares utbyte av sådan Tjänst,
  • dekryptera, dekompilera, demontera, använda s.k. reverse engineering eller på annat sätt försöka härleda kod eller underliggande idéer eller algoritmer för någon del av Webbplatserna eller Materialet, inbegripet Tjänster som finns på eller via Webbplatserna eller Tredjemansplattformar,
  • använda, utveckla eller använda en robot (eller s.k. bot), spindel, obehörig manuskriptfil, obehörig programvara för att kopiera innehåll (s.k. scraper) eller offline-läsare eller annat fusk, kryphål, mod, bot, hack eller liknande eller obehörig programvara från tredje man som utformats för att ändra eller störa eller ge automatisk åtkomst av eller använda Webbplatserna eller Tjänsterna eller någon del därav eller Tjänst som finns på eller via Tredjemansplattform,
  • rama in eller spegla någon del av Webbplatserna eller Tjänsterna utan Kabams skriftliga tillåtelse,
  • köpa, sälja eller byta Webbartiklar eller användares Konton mot andra artiklar än Kabams (inbegripet kontanter) och vice versa,
  • använda Kabams supporttjänster på obehörigt sätt, inbegripet genom att lämna in oriktiga rapporter om missbruk,
  • utan Kabams skriftliga tillåtelse i förväg antyda eller hävda att Kabam står bakom ett uttalande av dig,
  • samla in eller inhämta information om användare av Webbplatserna eller Tjänster, inbegripet Tjänster som finns via Tredjemansplattformar och inbegripet personuppgifter och andra Kontouppgifter, däribland lösenord, e-postadresser och geografiska platser,
  • ändra någon del av Webbplatserna eller Tjänsterna, inbegripet Tjänst som är tillgänglig via Tredjemansplattform, för dina egna personliga eller kommersiella syften, inbegripet men inte begränsat till att ändra, anpassa, upplåta licens, upplåta underlicens eller översätta Webbplatsen eller Tjänster samt att inte
  • bistå, medge eller uppmuntra någon att ägna sig åt någon av de ovan beskrivna aktiviteterna.

Du är införstådd med att, när du använder Webbplatserna eller Materialet, respektera dessa och samtliga Normer jämte gällande lagar, regler och bestämmelser. Kabam har rätt att efter eget fritt skön och med eller utan föregående meddelande till dig radera, tillfälligt stänga av, annullera eller stänga ditt Konto vid brott mot dessa Villkor, inbegripet mot någon Norm.

10.   Forum och Bidrag. Tjänsterna kan inbegripa funktioner som rankningar, anslagstavlor, e- posttjänster, bloggar och/eller andra fora eller områden där du och andra kan anslå och förmedla information på eller via Webbplatserna eller Tjänsterna, inbegripet via Tredjemansplattformar (nedan gemensamt kallade Fora), och kan omfördela innehåll du skickar/laddar upp/anslår på Webbplatserna eller via Tredjemansplattformar. Genom att till Kabam skicka, anslå eller förmedla foton, grafik, kreativa förslag, idéer eller Användaridéer, anteckningar, koncept, information, rankningar eller annat material (gemensamt kallade Bidrag) eller genom att anslå sådana Bidrag på någon del av Webbplatsen (inbegripet, men utan begränsning till, Fora) eller på Tredjemansplattform, upplåter du till Kabam och till dem vi utser och användare över hela världen en icke exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, evig och oåterkallelig rätt i vilken underlicens kan upplåtas (i flera led) att för vilket ändamål som helst, kommersiellt och annat, och utan rätt till ersättning för dig eller den som tillhandahåller Bidrag använda, återge, sprida (i flera led), skapa härledda verk av, offentligt framställa, offentligt visa, digitalt framställa, göra, låta göra, sälja, utbjuda till försäljning och importera sådana Bidrag till alla i dag kända och sådana media som senare utvecklas. Inget bidrag ska vara underkastat någon skyldighet av något slag, varken avseende sekretess, erkännande eller annat, för vår del och vi ska inte ansvara för hur Bidrag används eller röjs. Information och Bidrag som finns på våra Fora kan tillhandahållas av personer utan anknytning till oss. Du får inte till eller via Webbplatserna, Tjänster eller Tredjemansplattformar eller till Kabam förmedla Bidrag som du anser vara konfidentiell eller omfattas av äganderätt och alla Bidrag ska anses vara icke-konfidentiella. Du ansvarar och är skadeersättningsskyldig för eventuella Bidrag. Du bekräftar och är införstådd med att din kommunikation med andra användare via Fora är offentlig och inte privat kommunikation och att du inte förväntar dig integritet avseende din användning av Fora. Du bekräftar att eventuella personuppgifter som du förmedlar via Fora kan ses och användas av andra och kan leda till oönskad kommunikation. Kabam vill starkt uppmana dig att inte röja några personuppgifter om dig själv i din kommunikation via Fora. Kabam ansvarar inte för information som du väljer att förmedla via Fora eller Bidrag. Du bekräftar att en stor mängd information finns på våra Fora och att personer som deltar i sådana Fora ibland anslår Bidrag eller gör uttalanden som – med eller utan avsikt – är oriktiga, missledande, olagliga eller vilseledande. Vi varken ställer oss bakom eller ansvarar för sådana Bidrag eller uttalanden eller för några åsikter, råd, information eller andra yttranden som görs eller visas av tredje man på Webbplatserna eller Tjänsterna, via Tredjemansplattformar eller i Fora. De åsikter som framförs i Fora återspeglar uteslutande åsikterna hos deltagarna på Fora och inte nödvändigtvis Kabams. Vi ansvarar inte för fel eller utelämnande i artiklar eller inslag, för hyperlänkar inbäddade i Bidrag eller för eventuella resultat som uppnås genom att använda sådana uttalanden eller sådan information. Kabam eller våra närstående bolag, leverantörer eller ombud ansvarar inte under några omständigheter för eventuell förlust eller skada som orsakas av att du förlitar dig på Bidrag eller på information eller material som inhämtas via Webbplatserna, Tjänsterna eller någon Tredjemansplattform. Vi har ingen skyldighet att övervaka Webbplatserna, Tjänsterna, eventuell Tredjemansplattform eller Fora eller Bidrag eller annat material som du eller annan tredje man förmedlar eller anslår på Webbplatserna, i Tjänsterna eller på Tredjemansplattform eller i Fora. Du bekräftar och är införstådd med att Kabam har rätt (men inte är skyldigt) att efter eget fritt skön göra något eller allt nedanstående: (i) ändra, ta bort eller neka att Bidrag eller meddelande anslås eller medge att sådant anslås eller sparas, (ii) övervaka och/eller gallra din kommunikation via Fora (inbegripet, men utan begränsning till, genom att spärra eller byta ut kraftuttryck eller annat språk som kan anses skadligt eller stötande) och/eller (iii) röja Bidrag eller meddelande eller annan kommunikation via Fora jämte omständigheterna kring förmedlingen härav till tredje man för att bedriva Webbplatserna och eventuella Tjänster som finns på dessa eller via eventuell Tredjemansplattform på sådant sätt att (a) Kabam och dess uppdragsgivare, anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, ombud, företrädare och närstående bolag jämte Kabams användare och besökare skyddas, att (b) efterleva skyldigheter enligt lag eller statlig begäran samt att (c) genomdriva dessa Villkor och av vad annat skäl och i vilket annat syfte det må vara. Oavsett vad som här sägs i övrigt utfäster du dig och garanterar du genom att anslå ett Bidrag att (a) du äger eller på annat sätt kontrollerar samtliga rättigheter, inbegripet men utan begränsning till all upphovsrätt, till ditt Bidrag eller i övrigt har laglig rätt att anslå bidraget, att (b) innehållet är riktigt, att (b) användning av det innehåll du tillhandahåller inte strider mot Villkoren och inte orsakar skada på person eller egendom samt att (d) du ska gottgöra Kabam och/eller dess dotter- och närstående bolag för varje krav som är ett resultat av något innehåll, någon information eller rankning inbegripet, men utan begränsning till, alla Bidrag du tillhandahåller, lämnar eller förmedlar till Kabam eller till Webbplatserna eller till någon Tredjemansplattform. Kabam har rätt men är inte skyldigt att övervaka, redigera och ta bort aktivitet eller innehåll. Kabam ansvarar inte och ska inte vara ersättningsskyldig för innehåll, material eller Bidrag som du eller tredje man anslår. KABAM FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT AVLÄGSNA BIDRAG SOM DET EFTER EGET FRITT SKÖN ANSER STRIDA MOT LAG ELLER MOT NÅGONS RÄTT, INKRÄKTAR PÅ ANNAN PERSONS RÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR OLÄMPLIGT ATT ANSLÅ ELLER FÖREKOMMA PÅ WEBBPLATSERNA, I TJÄNSTERNA ELLER I NÅGON TREDJEMANSPLATTFORM.
Kabam kan spara Bidrag hur länge som helst. Kabam är emellertid inte skyldigt att spara Bidrag eller att göra Bidrag tillgängliga för dig i framtiden och Bidrag kan förstöras utan ditt medgivande och utan någon ersättningsskyldighet gentemot dig om Kabam gör detta.
11. Avtalets upphörande. Din rätt att få åtkomst av och använda Webbplatserna, Tjänsterna och Materialet gäller tills den upphör enligt Villkoren. Kabam förbehåller sig rätten att återkalla den licens som här upplåtits till dig och om vi gör det kan Kabam avbryta din åtkomst och användning av Webbplatserna, Tjänsterna och Materialet och kan, efter eget fritt skön, upprätthålla eller radera ditt Konto och eventuella med detta förknippade artiklar inbegripet, men utan begränsning till, Virtuell valuta, Webbartiklar och Bidrag. Om Kabam återkallar din licens bär Kabam inget ansvar gentemot dig för eventuell tid du har lagt ned, Virtuell valuta, Webbartiklar och/eller Bidrag i anslutning till ditt Konto eller av vad skäl det vara må. Du är särskilt, men utan begränsning, införstådd med att något värde inte kan eller kommer att åsättas den tid du kanske ägnar åt att samla Virtuell valuta, samla eller skapa Webbartiklar, skapa Bidrag eller samla eller skapa andra digitala och/eller virtuella föremål och du är införstådd med och bekräftar att du inte under några omständigheter kommer att få någon ersättning för Virtuell valuta, Webbartiklar eller Bidrag, oavsett om du är förhindrad att komma åt dem.
Kabam kan utan föregående meddelande till dig, när som helst och av vad skäl det vara må eller utan orsak, tillfälligt stänga, annullera, ändra eller radera ditt Konto eller rättigheterna till detta, inbegripet, utan begränsning, för eventuell överträdelse av eller misstänkt överträdelse av Villkoren eller av annat skäl som Kabam efter eget fritt skön bestämmer är relevant. Ditt Konto kan till exempel utan varning raderas och annulleras om Kabam efter eget fritt skön anser att du inte har fyllt 13 år, om du lämnar uppgift som är osann, oriktig, inaktuell eller ofullständig (eller som blir osann, oriktig, inaktuell eller ofullständig) eller om Kabam har rimlig grund för att misstänka att sådan uppgift är osann, oriktig, inaktuell eller ofullständig. Vid annullering upphör din rätt att få åtkomst av och använda Webbplatserna, Tjänsterna och Materialet, inbegripet men utan begränsning till Webbartiklar och Virtuell valuta, omedelbart. Kabam förbehåller sig likaså rätten att av vad skäl det vara må och efter eget fritt skön vägra betjäna någon och att avlägsna innehåll, Bidrag och Material.
Du kan avsluta ditt Konto genom att skicka en begäran om detta till  privacypolicy@kabam.com med "Please Close My Account" i ämnesraden. Kabam kan efter eget fritt skön annullera ditt Konto om det inte har använts på mer än sex månader. Ditt konto anses vara oanvänt om du inte loggat in på någon av Webbplatserna eller Tjänsterna med hjälp av ditt användarnamn och lösenord.
Bestämmelserna i artikel 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 och 37 ska fortsatt gälla efter att dessa Villkor för användning utlöpt.
12. Rätt att komma i fråga. Utom då annat här anges måste du ha fyllt 13 år för att använda Webbplatserna eller Tjänsterna eller något som kan kommas åt eller finns på Webbplatserna eller via Tredjemansplattformar, registrera ett Konto eller förmedla eller anslå ett Bidrag eller personuppgift på ett Forum eller blogg eller någon annanstans på Webbplatserna. Genom att komma åt, använda och/eller skicka in innehåll eller meddelanden till eller via Webbplatserna eller Tjänsterna, inbegripet Tjänster som är tillgängliga via Tredjemansplattformar, utfäster du att du är minst 13 år gammal för användare i USA, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, och Kanada, respektive att du är vuxen för annat land. Användare i åldern 13-18 år: ÄR DU FÖRÄLDER ELLER MÅLSMAN OCH LÄMNAR DITT SAMTYCKE TILL ATT DITT BARN REGISTRERAR SIG PÅ WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA, ÄR DU INFÖRSTÅDD MED ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR AVSEENDE DETTA BARNS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA OCH/ELLER VAD SOM HELST SOM KAN KOMMAS ÅT ELLER FINNS PÅ WEBBPLATSERNA ELLER VIA TREDJEMANSPLATTFORMAR. DU ÄR LIKASÅ INFÖRSTÅDD MED ATT DU ENSAM ANSVARAR FÖR EVENTUELLA BETALNINGAR DITT BARN GODKÄNNER. Enligt amerikansk rätt och 47 U.S.C. artikel 230(d) i dess nuvarande lydelse, underrättar vi dig härmed om att det i handeln finns skydd för föräldrakontroll (som datamaskinvara, programvara eller filtertjänster) som kan vara till hjälp för att begränsa tillgången till material som är skadligt för minderåriga. Information som identifierar leverantörer som för närvarande tillhandahåller skydd kan erhållas från America Links Up:  http://www.netparents.org/parentstips/browsers.html.
13. Användaridéer. Kabam accepterar inte eller beaktar oönskade idéer från användare, inbegripet idéer till nya erbjudanden, produkter, spel, tillämpningar, teknik, eller processer eller andra idéer (gemensamt kallade Användaridéer). Du får inte förmedla Användaridéer som du anser vara konfidentiella eller omfattas av äganderätt till eller via Webbplatserna, Tjänster eller Tredjemansplattformar eller till Kabam via e-brev. Du är införstådd med att Kabam inte ska behandla några Användaridéer som konfidentiella eller som omfattade av äganderätt. Du ansvarar och är skadeersättningsskyldig för eventuella Användaridéer du skickar in. Du är införstådd med att du genom att skicka Användaridéer till Kabam, inbegripet koncept, know-how eller idéer, härmed till Kabam upplåter en evig, icke exklusiv, royaltyfri och överlåtbar licens för hela världen i vilken underlicens kan upplåtas, att använda, återge, sprida, sälja, utnyttja, utarbeta härledda verk från och visa Användaridéerna i anslutning till Webbplatserna eller Tjänsterna samt för Kabams (och dess efterträdares) verksamhet inbegripet, men utan begränsning till, för att göra reklam för och helt eller delvis vidaredistribuera Användaridéerna (jämte därav härledda verk) i vilket medieformat och via vilken mediekanal som helst som redan är känd eller som senare utvecklas, utan någon ersättnings- eller redovisningsskyldighet gentemot dig eller andra. Kabam har ingen skyldighet att bedöma, granska eller använda en Användaridé.
14. Bekräftelse. Du är härmed införstådd med och bekräftar att (a) Kabam har, i identifieringssyfte och av andra lagliga skäl, utan något meddelande till dig, rätt att inhämta vissa upplysningar om din dator eller programvara inbegripet, men utan begränsning till, ditt operativsystem, dina hårddiskars märkning, processor, IP-adress och webbläsare, (b) Kabam har, av demografiska skäl och för andra rättsliga syften, utan något meddelande till dig, rätt att inhämta icke-personliga uppgifter från din anslutning till Webbplatserna eller Tjänsterna eller via Tredjemansplattform samt (c) Kabam har, för att bistå våra ansträngningar i avsikt att övervaka användare som eventuellt utvecklar och/eller använder s.k. hack, utan meddelande till dig, rätt att inhämta information från din dator, programvara och delar eller avdelningar av dessa, inbegripet, men utan begränsning till, din dators direktminne, videokort, processor, hårddisk/-ar och varje annan lagringsenhet. Uppgifter som inhämtas enligt denna artikel kan användas i syfte att identifiera personer eller entiteter som inte respekterar eller som Kabam tror inte respekterar Villkoren eller någon annan av Kabams Normer, regler, policy, meddelanden och/eller överenskommelser. Du bekräftar och är införstådd med att du (och inte Kabam) ansvarar för att skaffa och upprätthålla alla telekommunikation, bredband och datorprogramvara, -utrustning och tjänster som krävs för att få åtkomst av och använda tjänst som tillhandahålls av Kabam, inbegripet men utan begränsning till Webbplatserna, Tjänsterna och Tredjemansplattformar, samt för att betala alla kostnader som rör sådana. Du bekräftar likaså att du ansvarar för att erhålla och upprätthålla din åtkomst av webbplatser via vilka du kan få åtkomst av Kabams produkter eller Tjänster, inbegripet Webbplatserna och eventuella Tredjemansplattformar.

 • Integritet. Kabam använder de uppgifter och data du tillhandahåller på ett flertal olika sätt för att administrera Webbplatser och Tjänster, inbegripet sådana Tjänster det tillhandahåller via Tredjemansplattformar. Mer information finns i vår Integritetspolicy (återfinns på  https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/.) Godtar du inte villkoren i Integritetspolicyn får du inte använda Webbplatserna eller Tjänsterna, inbegripet Tjänster som är tillgängliga via en Tredjemansplattform. Utan att detta innebär någon inskränkning av villkoren enligt Integritetspolicyn, är du införstådd med att vi inte garanterar att din användning av Webbplatserna eller Tjänsterna, inbegripet Tjänster som är tillgängliga via Tredjemansplattformar och/eller de uppgifter du tillhandahåller blir privata eller säkra och vi ansvarar inte för eller ersättningsskyldiga gentemot dig för eventuell brist på integritet eller säkerhet du må uppleva. Du ansvarar fullt ut för att vidta försiktighetsåtgärder och säkerhetsåtgärder som lämpar sig bäst för din situation och för hur du avser använda Webbplatserna eller Tjänsterna, inbegripet Tjänster som tillhandahålls via en Tredjemansplattform.¨
 • Dragningar/Tävlingar. Vi kan ibland erbjuda eller medge att du deltar i erbjudanden, utdelningar, tävlingar eller dragningar (nedan kallade Erbjudanden) på våra Webbplatser, via Tjänsterna eller via en Tredjemansplattform. Deltagande i ett Erbjudande är underkastat officiella regler eller riktlinjer som reglerar Erbjudandet i fråga. Kabam kan tillkännage regler i anslutning till ett Erbjudande, men oavsett om särskilda regler tillkännages ska alla sådana möjligheter regleras enligt Villkoren, med mindre för Erbjudandet specifika regler träder i stället för dessa. Dessutom kan det, som en förutsättning för att få viss Virtuell valuta eller andra belöningar eller priser för deltagande i sådana Erbjudanden, krävas av dig att du tillhandahåller ytterligare uppgifter, undertecknar ett frigörande eller tillåter att Kabam använder vissa biografiska eller andra uppgifter om dig i sitt marknadsföringsmaterial. Du ska också vara medveten om att om tredje man har hand om Erbjudandet kan ditt deltagande vara underkastat ytterligare villkor och bestämmelser och innan du deltar bör du särskilt läsa igenom sådana regler, villkor för användning och integritetspolicy från tredje man. Du är införstådd med att Kabam inte ansvarar för sådana erbjudanden från tredje man.
 • Åtkomst av Material. Åtkomst av Webbplatserna eller Material från territorier där dessa är olagliga är förbjudet. De som väljer att söka åtkomst av eller använda Webbplatserna eller Material från en plats utanför USA gör det på eget initiativ och ansvarar för att respektera samtliga lokala regler inbegripet men utan begränsning, regler om internet, data, e-post eller integritet. Du är införstådd med att efterleva all gällande lagstiftning som rör överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land du är bosatt i. Användare som besöker Webbplatserna eller Tredjemansplattformar från länder utanför USA måste vara införstådda med att respektera alla lokala regler som rör uppförande online och acceptabelt innehåll.
 • Upphovsrättsintrång. Enligt amerikansk och utländsk immaterialrätt, som i 1998 års lag i USA, Digital Millennium Copyright (DMCA), finns rättsmedel för upphovsrättsinnehavare som anser att material som förekommer på internet innebär intrång på deras rättigheter enligt USA:s gällande upphovsrättslagstiftning. Om du i god tro anser att material som Kabam står värd för utgör ett intrång på din upphovsrätt (till exempel material som anslagits av en användare på något av våra Fora), kan du (eller ditt ombud) skicka oss ett meddelande med begäran om att materialet ska tas bort eller åtkomst av det förhindras. Nedan återfinns krav rörande och särskilda anvisningar om hur ett meddelande skickas till Kabam. Om du anser att ditt upphovsrättsskyddade verk har kopierats och anslagits på Webbplatsen på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, var god kontakta Kabams DMCA-ombud med följande uppgifter (samråd med din jurist för att bättre förstå vilka dina rättigheter och skyldigheter är enligt artikel 512(c) i amerikansk upphovsrättslag (Copyright Act) och annan lagstiftning):
  • rimligtvis tillräckliga uppgifter för att vi ska kunna identifiera vilket verk du hävdar har utsatts för ett intrång eller – om du hävdar att flera verk har blivit föremål för intrång – en representativ förteckning över sådana verk (exempelvis titel, författare, eventuellt registrerings- eller följenummer, webbadress),
  • rimligtvis tillräckliga uppgifter för att vi ska kunna identifiera och hitta det material du hävdar har utsatts för ett intrång (exempelvis en länk till den sida som innehåller materialet),
  • dina kontaktuppgifter så att vi kan ta kontakt med dig (exempelvis din adress, telefonnummer, e-postadress),
  • en förklaring av dig att du i god tro anser att den användning av det material som identifieras under punkt ii ovan inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag samt
  • en skriftlig förklaring under ed att informationen i meddelandet är riktig och att du är behörig att agera för ägarens av den exklusiva rätt som påstås ha blivit utsatt för intrång räkning.
  • Din fysiska eller elektroniska underskrift.

Skicka detta skriftliga meddelande till den vi har utsett till vårt ombud enligt nedan:
DMCA Agent
Kabam, Inc.
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA.
E-post: privacypolicy[at]Kabam.com
Invändning. Har material som du anslagit på Webbplatsen tagits bort kan du skicka ett meddelande med invändning som innefattar följande uppgifter:

  • märkning av det material som har tagits bort eller till vilket åtkomst har förhindrats och den plats där materialet förekom innan det togs bort eller stängdes av,
  • en förklaring under ed att du i god tro anser att materialet tagits bort eller förhindrats till följd av ett misstag eller av att materialet i fråga felaktigt identifierats,
  • ditt namn, adress och telefonnummer,
  • en förklaring om att du samtycker till att den amerikanska federala distriktsdomstolen i den jurisdiktion där du har din hemvist eller, om du har din hemvist utanför USA, i den jurisdiktion där Kabam må finnas, är behörigt forum och att du godtar att bli instämd av den person som lämnat in ett meddelande enligt artikel (c)(1)(C) i DMCA (eller tillämplig rätt), i enlighet med den allmänna redogörelsen ovan, samt
  • din fysiska eller elektroniska underskrift.

Skicka detta skriftliga meddelande till den vi har utsett till vårt ombud enligt nedan:
DMCA Agent
Kabam, Inc.
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA.
E-post: privacypolicy[at]Kabam.com
Den som medvetet oriktigt påstår att material eller aktivitet utgör intrång eller att materialet eller aktiviteten tagits bort eller stängts av misstag kan vara ersättningsskyldig enligt gällande rätt. Du ska också känna till att vi upprätthåller en policy enligt vilken konton tillhörande personer som begår upprepade intrång annulleras. Person som begår upprepade intrång kan inbegripa användare som två eller flera gånger har anslagit något avseende vilket vi i förekommande fall har fått ett meddelande om intrång enligt detta DMCA-meddelande och förfarande för att avlägsna.
Meddelanden och meddelanden med invändning måste uppfylla de vid varje tidpunkt gällande kraven enligt lag som uppställs enligt gällande rätt och i USA enligt DMCA. Närmare uppgifter finns på http://www.copyright.gov. Meddelanden och meddelanden med invändning avseende Webbplatserna ska skickas till Kabams DMCA-ombud för meddelanden om yrkande avseende upphovsrättsintrång, under adress: DMCA Agent, Kabam, Inc., 575 Market Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94105, USA, eller genom att skicka en begäran här  privacypolicy@kabam.com (med texten DMCA Communication (from TOS) i ämnesraden).
Kabams DMCA-ombud för meddelanden om yrkande avseende upphovsrättsintrång ska endast kontaktas för de syften som anges i denna artikel: INGA ANDRA FÖRFRÅGNINGAR TILL KABAMS DMCA-OMBUD KOMMER ATT BESVARAS. VID MISSBRUK AV DMCA KAN DU BLI ERSÄTTNINGSSKYLDIG.

 • Erbjudanden från tredje man. Webbplatserna kan, uteslutande för att underlätta för dig, inbegripa länkar till andra webbplatser eller tjänster (inbegripet annonser och betalningsleverantörer) (Länkade webbplatser). Att en Länkad webbplats inkluderas innebär inte att Kabam ställer sig bakom någon tredje man, tredje mans webbplats eller har någon koppling till operatör av sådan Länkad webbplats. Du ansvarar för att visa och respektera de förklaringar om integritet och villkor för användning som finns hos tredje man eller på länkad webbplats. Kabam har inte kontroll över innehållet på Länkade webbplatser. Kabam tillhandahåller inte eller ställer sig bakom sådan Länkad webbplats eller den information, det material, de produkter eller tjänster som finns på eller är tillgänglig eller kan nås på eller via en Länkad webbplats och Kabam ansvarar inte heller för att den Länkade webbplatsen fungerar som den ska. Kabam lämnar vidare ingen uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti avseende information, material, produkter eller tjänster som finns på eller kan nås via Länkade webbplatser. Åtkomst och användning av Länkade webbplatser, inbegripet information, material, produkter och tjänster på Länkade webbplatser eller som kan nås via Länkade webbplatser sker uteslutande på egen risk och du bekräftar och är införstådd med att Kabam inte direkt eller indirekt ansvarar eller är ersättningsskyldig för eventuell förlust eller skada som orsakas eller påstås orsakas av att du använder eller har något att göra med en Länkad webbplats eller till följd av att det förekommer annonsörer på Webbplatserna eller som kan nås via Tredjemansplattformar. Din korrespondens eller dina affärsförehavanden med eller deltagande i erbjudanden från annonsörer som finns på eller via Webbplatserna sker uteslutande mellan dig och sådan annonsör. Allt du gör med tredje man, som annonsörer, inbegripet inom ramen för Webbplatserna eller via en Tredjemansplattform, eller deltagande i Erbjudanden som inbegriper leverans av och betalning för varor och tjänster jämte andra villkor, bestämmelser, garantier eller utfästelser i anslutning till sådan tredje man sker uteslutande mellan dig och sådan tredje man. Kabam ansvarar inte heller och är inte ersättningsskyldig för någon del av sådan verksamhet eller Erbjudanden.
 • Ansvarsfriskrivning. WEBBPLATSERNA OCH MATERIALET, INBEGRIPET MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERHÅLLS ELLER FINNS TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSERNA ELLER TREDJEMANSPLATTFORM TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN GARANTIER AV AVD SLAG DET VARA MÅ, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. KABAM OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER, ANNONSÖRER, SPONSORER OCH OMBUD FRISKRIVER SIG I VIDAST MÖJLIGA MENING SOM MEDGES ENLIGT LAG FRÅN VARJE UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INBEGRIPET MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG PÅ UPPHOVSRÄTT, RIKTIGHET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, JÄMTE FRÅN VARJE GARANTI SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV FÖRSÄLJNINGSFORM ELLER HANDELSBRUK. KABAM OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER, ANNONSÖRER, SPONSORER OCH OMBUD GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA ELLER MATERIALET, INBEGRIPET UTAN BEGRÄNSNING EVENTUELLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSERNA ELLER TREDJEMANSPLATTFORMAR, ÄR FRI FRÅN STÖRNING, FELFRI ELLER SÄKER, ATT BRISTER SKA ÅTGÄRDAS ELLER ATT WEBBPLATSERNA ELLER MATERIALET (ELLER NÅGON DEL DÄRAV, INBEGRIPET TJÄNSTERNA), BIDRAGEN, DEN SERVER ELLER DE SERVRAR SOM ÄR VÄRDAR FÖR WEBBPLATSERNA ELLER TJÄNSTERNA ELLER EVENTUELLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM FINNS PÅ WEBBPLATSERNA ELLER PÅ TREDJEMANSPLATTFORMAR ÄR FRIA FRÅN VIRUS OCH ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. INGEN ÅSIKT, INGET RÅD ELLER UTTALANDE AV KABAM ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER, ANNONSÖRER, SPONSORER, OMBUD, MEDLEMMAR ELLER BESÖKARE SKA, OAVSETT OM DE FRAMFÖRS PÅ WEBBPLATSERNA, I MATERIALET, PÅ TREDJEMANSPLATTFROM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, UTGÖRA NÅGON GARANTI. DU ANVÄNDER WEBBPLATSERNA OCH MATERIALET, INBEGRIPET MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM TILLHANDHÅLLS VIA WEBBPLATSERNA ELLER PÅ TREDJEMANSPLATTFORM HELT PÅ EGEN RISK.
 • Ansvarsbegränsning. VARKEN KABAM ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG, NÄRSTÅENDE BOLAG, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER, ANNONSÖRER ELLER SPONSORER OCH INTE HELLER VÅRA ELLER DERAS STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, KONSULTER, OMBUD ELLER ANDRA FÖRETRÄDARE ANSVARAR HELLER ELLER ÄR ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR INDIREKT, OFÖRUTSEDD, FÖLJD-, SÄRSKILD, TYPISK, STRAFFSKADESTÅNDSGRUNDANDE ELLER ANNAN SKADA (INBEGRIPET UTAN BEGRÄNSNING TILL SKADA FÖR UTEBLIVEN VERKSAMHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVEN VINST), ENLIGT NÅGOT PÅ AVTAL, FÖRSUMMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN TEORI GRUNDAT ANSVAR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RÖR WEBBPLATSERNA OCH/ELLER MATERIAL, INBEGRIPET ALLT MATERIAL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA TREDJEMANSPLATTFORM, BIDRAG, EVENTUELLA LÄNKADE WEBBPLATSER ELLER EVENTUELL KOD, PRODUKT ELLER TJÄNST SOM KÖPS, KAN NÅS ELLER ANVÄNDAS VIA WEBBPLATSERNA ELLER EN TREDJEMANSPLATTFORM. DIN ENDA TILLGÄNGLIGA ÅTGÄRD FÖR GOTTGÖRELSE OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSERNA, MATERIALET, INBEGRIPET PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ WEBBPLATSERNA ELLER VIA TREDJEMANSPLATTFORM, BIDRAG ELLER EVENTUELLA LÄNKADE WEBBPLATSER ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSERNA, MATERIALET, BIDRAGEN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA RESPEKTIVE DE LÄNKADE WEBBPLATSERNA. DET ENDA OCH UTESLUTANDE HÖGSTA ANSVARSBELOPPET FÖR KABAM FÖR VARJE SKADA, FÖRLUST OCH GRUND FÖR TALAN, AVTALSRÄTTSLIG ELLER SKADESTÅNDSRÄTTSLIG, SKA VARA DET SAMLADE BELOPP DU I FÖREKOMMANDE FALL HAR BETALAT TILL KABAM UNDER DE 12 FÖREGÅENDE MÅNADERNA FÖR ATT FÅ ÅTKOMST AV ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSERNA ELLER TJÄNSTERNA. EFTERSOM VISSA STATER OCH LÄNDER INTE TILLÅTER FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJD- ELLER OFÖRUTSEDD SKADA, GÄLLER OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE DIG. INGEN KOMMUNIKATION MELLAN DIG OCH KABAM ELLER EN FÖRETRÄDARE FÖR KABAM UTGÖR NÅGOT AVSTÅENDE FRÅN ANSVARSBEGRÄNSNING ENLIGT DESSA VILLKOR OCH GER INTE UPPHOV TILL NÅGON YTTERLIGARE GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA. FLERFALDIGA KRAV GÖR INTE DEN BELOPPSGRÄNS FÖR SKADEERSÄTTNING SOM HÄR ANGES HÖGRE. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT UNDANTAGEN FRÅN SKADEFALL I DESSA VILLKOR SKA GÄLLA ÄVEN OM NÅGOT RÄTTSMEDEL UNDERLÅTER ATT FYLLA SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE.
 • Felaktigheter. Det finns en möjlighet att Webbplatserna, Materialet, inbegripet eventuella Tjänster som tillhandahålls på Tredjemansplattform, eller Bidrag kan inbegripa felaktighet eller misstag eller information eller material som strider mot Villkoren. Vidare finns det en möjlighet att tredje man skulle kunna göra obehöriga ändringar av Webbplatserna eller Materialet, inbegripet eventuella Tjänster som finns på Tredjemansplattform. Trots att Kabam söker säkerställa integriteten för Webbplatserna och Materialet, inbegripet Tjänsterna på Tredjemansplattformar, lämnar vi ingen garanti för att Webbplatserna eller Materialet är fullständigt eller riktigt. Om en situation skulle uppstå där Webbplatsernas eller Materialets fullständighet eller riktighet ifrågasätts, ombeds du skicka en skriftlig begäran här privacypolicy@kabam.com (med texten Inaccuracies in Websites or on Third Party Platform Name i ämnesraden) och om möjligt inkludera en beskrivning av vilket material som behöver kontrolleras och den plats (webbadress) där detta material kan återfinnas på Webbplatserna eller Tredjemansplattformarna i fråga, jämte upplysningar som är tillräckliga för att vi ska kunna kontakta dig. Vi kommer att försöka behandla din hänvändelse så snart det rimligen är möjligt. Se beträffande upphovsrättsintrång artikeln om Upphovsrättsintrång ovan.
 • Systemavbrott. Kabam planerar regelbundet in nedstängningar av systemet för Webbplatserna och Tjänsterna i underhålls- och andra syften. Dessutom kan oplanerade systemavbrott förekomma. Du är införstådd med att Kabam inta ansvarar eller är ersättningsskyldig för (a) att Webbplatserna eller Tjänsterna, inbegripet de som är tillgängliga på Tredjemansplattformar, inte är tillgängliga, för (b) förlust av material, data, transaktioner eller annan information eller material som orsakas av sådana systemavbrott, för (c) försening, felaktig förmedling eller utebliven förmedling av data, transaktioner eller annan information eller material som orsakas av sådant systemavbrott eller för (d) eventuellt avbrott som orsakas av tredje man, inbegripet men utan begränsning till företag eller server som är värd för Webbplatserna eller Tjänsterna, internetleverantörer och Tredjemansplattformar eller internetinstallation eller -nätverk.
 • Gottgörelse. Du är införstådd med att gottgöra, försvara och hålla Kabam, dess tjänstemän, styrelseledamöter, partner, anställda, konsulter och ombud skadeslösa för och från varje krav, skadeersättning, skada, förlust, kostnad, utgift, avgift (inbegripet rimligt advokatarvode och rättegångskostnad) från tredje man som sådan part må ådra sig till följd av eller som uppstår på grund av (a) eventuellt påstående att Bidrag eller annan information som du anslår, skickar in till oss eller förmedlar till Webbplatserna eller via Tredjemansplattform utgör intrång på eller i övrigt inkräktar på upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller annan immateriell rättighet eller rättighet tillhörig tredje man, (b) ditt brott mot eller överträdelse av (inbegripet genom att ditt användarnamn eller Konto används, oavsett om det är du som gör det eller inte) Villkoren, inbegripet Normerna, eller gällande lag eller förordning, (c) din åtkomst och användning av Webbplatserna, Materialet, inbegripet eventuella Tjänster som finns på Tredjemansplattform, eller Bidrag, (d) eventuella virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, s.k. cancelbots, spionprogramvara och andra liknande skadliga programmeringsrutiner anslås, skickas in eller förmedlas av dig till Webbplatserna, i Tjänsterna eller på en Tredjemansplattform och/eller (e) yrkande om att något som du har anslagit, Användaridé eller Bidrag orsakat skada som åsamkats tredje man, inbegripet men utan begränsning till, kränkning, förtal, skadat eller förlorat renommé eller annan skada av vad slag det vara må.
 • Meddelande till användare i Kalifornien (USA). Enligt Kaliforniens civilrättslag, artikel 1789.3, har användare av webbplatser i Kalifornien rätt till följande särskilda konsumentmeddelande: Enheten för hantering av klagomål vid avdelningen för konsumenttjänster vid Kaliforniens departement för konsumentfrågor kan kontaktas skriftligen under adress 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California, 95814, USA, eller per telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210,
 • Begränsad talefrist. Krav eller grund för talan som uppstår på grund av eller rör användning av Webbplatsen, Materialet, inbegripet eventuella Tjänster eller information som är tillgänglig via Tredjemansplattformar, eller Villkoren måste anhängiggöras senast ett år efter att sådant krav eller grund för talan uppstod, oavsett om något annat stadgas i lag eller förordning. Om sådant krav eller grund för talan inte anhängiggörs inom denna ettåriga frist ska den aldrig mer kunna anföras.
 • Ändringar av dessa Villkor för användning. Kabam har inkluderat dagen för ikraftträdande av dessa Villkor för användning på både första och sista sidan av detta dokument. Kabam förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor, men ska underrätta dig innan en eventuell ändring träder i kraft, exempelvis genom att anslå detta på Webbplatserna eller via e-post. Fortsätter du att söka åtkomst av och/eller använda Webbplatserna eller Materialet, inbegripet av några Tjänster som är tillgängliga via Tredjemansplattform, efter att sådan ändring har trätt i kraft, ska sådan åtkomst och/eller användning anses utgöra ett godkännande av och ett instämmande i att respektera och vara bunden av de sålunda ändrade Villkoren. De reviderade Villkoren träder i stället för varje tidigare meddelande eller uttalande rörande Webbplatserna och Materialet. Vi uppmanar dig därför att granska dessa Villkor varje gång du söker åtkomst av eller använder Webbplatserna eller Materialet och rekommenderar att du skriver ut och sparar ett exemplar. Du är införstådd med att på vår begäran acceptera eller underteckna en version i annat format än elektroniskt av dessa Villkor för användning och andra policy eller överenskommelser som anges på eller finns tillgängliga på eller via Webbplatserna eller en Tredjemansplattform.
 • Villkor för mobilt bruk. Webbplatserna och Materialet, inbegripet men utan begränsning Tjänster som är tillgängliga via Tredjemansplattformar, kan inbegripa versioner som är utformade för mobilt innehåll som kan visas på mobila enheter (Mobilwebbplatsen). För att använda Mobilwebbplatsen måste du ha en trådlös mobil enhet som kan hantera tvåvägsmeddelanden och trådlösa tjänster (med kapacitet för SMS (textmeddelanden)) via en medverkande leverantör av mobila tjänster. Du är införstådd med att ensam ansvara för samtliga avgifter för meddelanden och data som du ådrar dig från din leverantör av mobila tjänster för att du använder Mobilwebbplatsen. Sådana avgifter kan inbegripa normala och särskilda SMS-avgifter och kan debiteras en gång eller flera. Alla avgifter debiteras av och ska betalas till din leverantör av mobila tjänster. Kontakta din leverantör av mobila tjänster beträffande pristariffer och närmare uppgifter. Kabam ansvarar inte för eventuella dröjsmål med mottagandet av SMS-meddelanden, eftersom mottagandet förutsätter att din nätverksoperatör står för den faktiska förmedlingen. Uppgifter som erhålls från dig i anslutning till denna SMS-tjänst kan inbegripa ditt mobiltelefonnummer, din operatörs namn samt datum och tidpunkt för jämte innehållet i dina meddelanden.
 • Meddelande. Med mindre något annat uttryckligen anges ska rättsliga meddelanden tillställas Kabams i landet registrerade ombud eller den e-postadress du lämnar till Kabam under registreringsprocessen. Meddelande ska anses ha lämnats 24 timmar efter att ett e-brev har skickats, med mindre sändande part underrättas om att e-postadressen inte är giltig. Alternativt kan vi lämna dig rättsliga meddelanden per post till en postadress, om du genom din registrering för någon av Tjänsterna eller Webbplatsen lämnat sådan adress. I sådant fall anses meddelande ha lämnats tre dagar efter den dag då brevet skickats.
 • Avstående. Kabams underlåtelse att genomdriva en rättighet eller bestämmelse i Villkoren utgör inte något avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Eventuellt avstående från en bestämmelse i Villkoren träder endast i kraft om det är skriftligt och undertecknat av Kabam.
 • Rådande lag/jurisdiktion. Villkoren lyder under och tolkas enligt lagen i delstaten Kalifornien i USA utan hänsyn till dess bestämmelser för lagkonflikter som skulle kräva att annan jurisdiktions lag tillämpades samt skall anses ha ingåtts och godtagits i delstaten Kalifornien. Eventuell tvist mellan dig och Kabam rörande Webbplatsen eller Tjänsterna som rör krav på mindre än 5 000 USD ska uteslutande lösas genom bindande skiljeförfarande som inte kräver personligt inställelse. Den part som väljer skiljedom ska initiera förfarandet genom att lämna in en ansökan om skiljeförfarande till USA:s sammanslutning för skiljeförfarande (American Arbitration Association, AAA). Skiljeförfarandet ska vara underkastat AAA:s regler för kommersiellt skiljeförfarande, protokoll för vederbörligt förfarande i konsumentprocess samt tilläggsförfaranden för att lösa konsumentrelaterade tvister. Du och Kabam överenskommer vidare att följande regler ska tillämpas på skiljeförfarandet: (a) skiljeförfarandet ska, om den part som söker rätt så önskar, genomföras per telefon, online eller enbart grundas på skriftliga inlagor, (b) skiljeförfarandet ska inte inbegripa personlig inställelse av parter eller vittnen, med mindre parterna gemensamt överenskommer om detta, och (c) varje avgörande om det utlåtande som avges av skiljemannen kan anföras vid vilken behörig domstol som helst. Federala och delstatliga domstolar i Santa Clara County i Kalifornien i USA ska ensamma vara behöriga avseende eventuell tvist mellan dig och Kabam rörande Webbplatsen eller Tjänsterna som rör krav på mer än 5 000 USD. Du samtycker härmed till och underkastar dig dessa domstolars personliga och exklusiva behörighet med avseende på biläggandet av sådan talan.
 • Avtalets odelbarhet. Om någon bestämmelse i Villkoren befinns vara olaglig, ogiltig eller av annat skäl inte kan verkställas, ska sådan bestämmelse anses kunna avskiljas från Villkoren och ska inte påverka giltighet av eller verkställbarhet för någon återstående bestämmelse.
 • Överlåtelse. Du får inte utan Kabams skriftliga tillåtelse i förväg överlåta eller överföra Villkoren eller några därtill hörande rättigheter eller skyldigheter, men dessa kan av Kabam fritt överlåtas utan begränsningar.
 • Hela avtalet. Detta utgör hela avtalet mellan dig och Kabam rörande de frågor som tas upp i detta och det träder i stället för varje tidigare eller nuvarande skriftlig eller muntlig överenskommelse mellan oss avseende dessa frågor.
 • Övrigt. Villkoren är inte avsedda att skapa eller skapar något fullmaktsförhållande, partnerskap, samriskföretag, anställningsförhållande eller franchiseförhållande. Rubriker, underrubriker och avsnittsrubriker häri är endast införda för att underlätta läsningen och de definierar eller förklarar inte på något sätt artiklar eller bestämmelser häri. Kabams fullgörande av Villkoren är underkastade befintliga lagar och rättsliga processer och inget i Villkoren utgör något frånträdande av Kabams rätt att efterleva statlig, domstols eller rättsvårdande myndigheters begäran eller krav avseende din användning av Webbplatserna, Tjänsterna, inbegripet men utan begränsning till sådana som är tillgängliga via Tredjemansplattformar, och eventuell information som tillhandahålls eller inhämtas av Kabam avseende sådan användning eller användningar. En utskriven version av Villkoren och av eventuella meddelanden som lämnas i elektronisk form ska kunna tas upp till behandling i rättsligt eller administrativt förfarande som grundas på eller rör Villkoren, i samma utsträckning och under samma förutsättningar som andra företagsdokument och handlingar som ursprungligen skapats och upprätthållits i utskriven form. Parterna är införstådda med att all korrespondens som rör Villkoren måste vara skriven på engelska. Har du några frågor eller synpunkter rörande dessa Villkor för användning kan du kontakta oss via vår webbplats på www.kabam.com eller på:
  Kabam, Inc.
  Att: Question on Terms of Service
  575 Market Street, Suite 2450
  San Francisco, CA 94105, USA.

Tillbaka till början