Kabam, Inc.

Kabam, Inc. Terms of Service


Warunki Świadczenia Usług

Wstęp

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZED SKORZYSTANIEM Z NASZYCH SERWISÓW. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług określają sposób korzystania z witryn obsługiwanych przez lub w imieniu Kabam, Inc. oraz/lub jej spółki stowarzyszone ("Kabam", "my", lub "nas"/"nam"), na których zamieszczone są niniejsze Warunki, w tym wszystkie strony o adresie URL kabam.com ("Witryny") oraz wszystkie serwisy Kabam dostępne na Witrynach lub za pośrednictwem Witryn oraz/lub różnych stacjonarnych i mobilnych wyszukiwarek sieciowych, lokalnie zainstalowanych aplikacji mobilnych, platform partnerów strony trzeciej, w tym serwisów społecznościowych ("Platformy Partnerów Strony Trzeciej") i różnych serwisów API, a także innych usług, które możemy od czasu do czasu oferować, w tym, w szczególności, gier dla wielu graczy on-line i społecznościowych oraz/lub innych gier i aplikacji (w tym aplikacji mobilnych), forów społecznościowych i blogów (łącznie "Usługi"). Państwa prawo do korzystania z Witryn oraz/lub Usług zależy od Państwa zgody na wszystkie przedstawione tu warunki i zasady.
JEST TO PRAWNIE WIAŻĄCA UMOWA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SPÓŁKĄ KABAM. Zawieracie Państwo umowę z Kabam, Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware.
Państwa dostęp do Witryn i Serwisów oraz korzystanie z nich podlega także Polityce Prywatności zamieszczonej na https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/ ("Polityka prywatności"), która jest w całości włączona tutaj przez odniesienie (Warunki Świadczenia Usług i Polityka Prywatności będą tutaj określane łącznie jako "Warunki", chyba, że zaznaczono inaczej). Odwiedzając Witryny lub Serwisy oraz/lub z nich korzystając, zgadzają się Państwo na Warunki, w tym wszystkie regulaminy, warunki, zasady, ograniczenia i powiadomienia tam zamieszczone. Jeśli nie chcą Państwo być zobowiązani przez te Warunki, nie mogą Państwo odwiedzać Witryn lub Serwisów i z nich korzystać

 • Materiały Materiały i informacje dostępne na Witrynie lub za pośrednictwem Witryn oraz/lub Serwisów, w tym, w szczególności Wirtualna Waluta (definicja poniżej), Elementy Wyposażenia (definicja poniżej) oraz wszelkie inne dane, teksty, ilustracje, grafiki, pliki audio, wideo, ikony, gry, oprogramowanie i aktualizacje do stosowania w grach lub Witrynach albo za ich pośrednictwem (w tym wszystkie nowe poziomy, postaci i elementy do korzystania w czasie gry), łącza i inne treści, funkcje i usługi dostępne w Witrynach oraz/lub Serwisach (łącznie "Materiały"), z wyjątkiem Wypowiedzi/Zgłoszenia (definicja poniżej), mają mieć charakter edukacyjny i informować Państwa o nas i naszej działalności oraz umożliwić dostęp do Serwisów. MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE "W AKTUALNYM STANIE" I WOBEC TEGO KORZYSTANIE Z NICH ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
 • Ograniczony zakres Licencji i Prawa do użytkowania materiałów. Witryny i Serwisy mają służyć Państwa rozrywce i - jeśli nie podano inaczej w Witrynach lub Serwisach - są przeznaczone wyłącznie do Państwa osobistego użytku. Kabam niniejszym udziela Państwu osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej i nie podlegającej sublicencjonowaniu, ograniczonej licencji na odwiedzanie i używanie Witryn i Serwisów dla niekomercyjnych celów związanych z rozrywką, pod warunkiem przestrzegania w pełni Warunków oraz wszelkich innych warunków i polityk przedstawionych w Witrynach lub Serwisach, w tym, w szczególności na Platformach Partnerów Strony Trzeciej. Kabam zastrzega sobie prawo do odebrania Państwu w dowolnym momencie uprawnień do korzystania ze Stron lub Serwisów, jak przedstawiono w Rozdziale 11 niniejszego dokumentu. Państwo potwierdzają, że czas spędzony na korzystaniu z Witryn oraz/lub Serwisów, w tym, w szczególności, z Platform Partnerów Strony Trzeciej, jest przeznaczony wyłącznie na osobistą rozrywkę i nie można mu przypisać żadnej wartości monetarnej i że z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w udzielonej tu licencji, zgodnie z prawem nie są Państwo uprawnieni do odwiedzania do Witryn i Usług oraz/lub materiałów. Z wyjątkiem tego, co bezpośrednio tutaj postanowiono, Kabam nie udziela Państwu żadnych innych, bezpośrednich lub dorozumianych praw lub licencji na Materiały, Serwisy oraz/lub Witryny i wszystkie prawa, tytuły i interesy, które Kabam ma w związku z prawami do Materiałów oraz/lub Witryn, nie przekazane Państwu w sposób wyraźny przez Kabam lub licencjodawców Spółki, zostają odpowiednio zachowane przez Kabam lub licencjodawców Spółki. W wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w niniejszych Warunkach, użytkownik nie może modyfikować (w tym, bez wyjątku, tworzyć dzieł pochodnych), kopiować, przystosowywać, odtwarzać kody, dekompilować lub w inny sposób przekształcać na czytelny format dla ludzi, dystrybuować, zestawiać, reprodukować, powtórnie publikować, publicznie wyświetlać lub sprzedawać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w całości lub części Materiałów bez uzyskanej wcześniej na piśmie wyraźnej zgody Kabam lub licencjodawców Spółki. Dotyczy to, między innymi, wyszukiwania lokalizacji użytkownika, poziomów mocy lub wykorzystywania jakichkolwiek niepublicznych informacji o grze lub innych użytkownikach i przekazywania tych danych do jakichkolwiek innych miejsc.
 • Własność intelektualna. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Materiały, Serwisy i Witryny są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i patentami, tajemnicą handlową i/oraz innymi prawami własności (Własność intelektualna"), należącymi do Kabam oraz/lub licencjodawców Spółki, dotyczy to w szczególności selekcji, koordynacji, opracowania, kompilacji, asemblacji i innych sposobów poprawiania wymienionych elementów. Witryny, Serwisy i Materiały (oraz pozostała Własność Intelektualna i inne, powiązane z powyższym prawa) są i pozostaną własnością Spółki Kabam. Znaki towarowe, nazwy handlowe, charakterystyczne opakowania, logo i znaki usługi wyświetlane w Witrynach lub na jakichkolwiek Platformach Partnerów Strony Trzeciej, w tym między innymi znaki, logo i opakowania KABAM, PLAY FOR REAL, KINGDOMS OF CAMELOT, KINGDOMS OF CAMELOT: BATTLE FOR THE NORTH, THIRST OF NIGHT, HERO FORCE, GLORY OF ROME, DRAGONS OF ATLANTIS, GLOBAL WARFARE, SAMURAI DYNASTY i EDGEWORLD są zarejestrowanymi oraz/lub niezarejestrowanymi znakami handlowymi Spółki Kabam, jej licencjodawców i dostawców oraz/lub innych podmiotów. Przyjmują Państwo do wiadomości, że prawa Własności Intelektualnej zachowują ważność i są chronione we wszystkich mediach istniejących obecnie lub stworzonych w przyszłości, na mocy prawa USA i innych krajów. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie nabywają Państwo żadnych praw do Własności Intelektualnej. Bez uprzedniej zgody na piśmie Spółki Kabam, nie mogą Państwo korzystać z Własności Intelektualnej do żadnych celów, chyba że zezwala na to prawo. Niezależnie od powyższego, Własność Intelektualna nie może być używana w powiązaniu z jakimikolwiek produktami lub usługami, które nie pochodzą od Spółki Kabam, i to w żaden sposób, który mógłby powodować zamieszanie wśród użytkowników lub w jakikolwiek sposób, który powodowałby ujawnienie poufnych informacji lub dyskredytację Spółki Kabam. Żadna treść Witryn lub Platformy Partnerów Strony Trzeciej nie powinna być interpretowana przez implikację, estoppel lub na innej zasadzie, jako przekazanie licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek Własności Intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w odrębnej umowie licencyjnej, Spółka Kabam i licencjodawcy Materiałów nie przekazują Państwu żadnych bezpośrednich lub dorozumianych praw na mocy jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnicy handlowej.
 • Prawo do Modyfikacji. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania funkcjonowania Witryn, Materiałów lub Serwisów lub ich elementów w dowolnym momencie, uprzedzając o tym, lub nie. Zgadzają się Państwo, że Kabam nie będzie mieć żadnych zobowiązań wobec Państwa lub jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z taką modyfikację, zawieszeniem lub przerwaniem.
 • Państwa konto. Aby uzyskać dostęp oraz/lub skorzystać z niektórych elementów Witryn oraz/lub Usług, możemy wymagać utworzenia Konta użytkownika ("Konto"). Państwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że nie są właścicielami Konta i nie mają żadnych praw własności do takiego konta. W związku z tworzeniem Konta możemy wymagać lub prosić Państwa o dostarczenie pewnych informacji osobistych (np. nazwiska oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Decyzja o przekazaniu Spółce Kabam danych osobowych należy do Państwa. Za każdym razem, gdy postanawiają Państwo przekazać dane osobowe Spółce Kabam, zgadzają się Państwo na: (a) dostarczenie dokładnych informacji o sobie, zgodnie z komunikatami w naszym formularzu rejestracyjnym (w tym aktualnego adresu e-mail) oraz (b) utrzymywać i aktualizować swoje dane (w tym adres e-mail) tak, aby były dokładne i uaktualnione. Przyjmują Państwo do wiadomości, że jeśli którakolwiek z dostarczonych przez Państwa informacji jest nieprawdziwa, niedokładna, nieaktualna lub niepełna, Kabam ma prawo pozbawić Państwa dostępu do Witryn oraz/lub Serwisów (lub ich części) i możliwości ich używania oraz uniemożliwić udział w jakichkolwiek Serwisach zawartych w Witrynach lub na Platformie Partnerów Strony Trzeciej lub tam dostępnych. W związku z tworzeniem Konta, możemy wymagać wybrania nazwy użytkownika i hasła. Nazwa użytkownika musi spełniać pewne warunki i Standardy, tak jak podano w Rozdziałach 6 i 9 poniżej. Zgadzają się Państwo, aby Spółka Kabam miała prawo do zawieszenia lub anulowania według własnego uznania Państwa konta użytkownika i odmowy do prawa korzystania obecnie lub w przyszłości z Witryn oraz/lub Serwisów (lub ich części).
 • Nazwa użytkownika i Hasło. Państwo przyjmują do wiadomości, że będą Państwo odpowiedzialni za zadbanie, aby wybrana przez Państwa nazwa użytkownika nie naruszała jakichkolwiek praw strony trzeciej lub nie była sprzeczna z prawem z innych powodów. Kabam może według własnego odmówić uznania przydzielenia Państwu nazwy użytkownika z jakiegokolwiek powodu, między innymi, gdy podszywają się Państwo pod inną osobę lub w mylący sposób implikują związek z czyimś wizerunkiem lub inną osobą albo instytucją, gdy nazwa użytkownika jest lub może być niezgodna z prawem, jest lub może być chroniona znakiem handlowym lub innymi prawami majątkowymi, jest wulgarna lub obraźliwa, albo też może powodować nieporozumienia, bądź też z innego powodu, który uznamy według własnego uznania za istotny. Państwa wybór i stosowanie określonej nazwy użytkownika nie oznacza posiadania ani praw do nazwy użytkownika i Kabam zastrzega sobie prawo do wycofania lub powtórnego przypisania tej nazwy użytkownika według własnego uznania. Państwo zdają sobie sprawę i zgadzają się na to, że Kabam zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia, zmodyfikowania lub usunięcia każdej nazwy użytkownika, powiadamiając o tym wcześniej lub nie, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według swojego uznania PAŃSTWO PONOSZĄ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE POUFNOŚCI SWOJEGO HASŁA UŻYTKOWNIKA I HASŁA ORAZ ZA DOSTĘP DO SWOJEGO KONTA I KORZYSTANIE Z NIEGO, W TYM ZA WSZYSTKIE DZIAŁANIA (W TYM UŻYWANIE WIRTUALNEJ WALUTY, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA LUB SERWISU, W WITRYNACH LUB PLATFORMACH PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM, JEŚLI DOTYCZY), KTÓRE SĄ PROWADZONE W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODBYWAJĄ SIĘ ZA PAŃSTWA ZGODĄ, CZY NIE. Państwo zgadzają się nie przekazywać i nie odsprzedawać lub w innym sposób odstępować komukolwiek swojego konta lub prawa do korzystania z konta lub związanych z nim praw. Jeśli mają Państwo powody, aby przypuszczać, że Państwa konto przestało być bezpieczne, należy: (i) szybko zmienić hasło oraz (ii) niezwłocznie powiadomić nas o problemie, przesyłając wiadomość e-mail na adres privacypolicy@kabam.com (w linii tematu należy wpisać: "Username Password Security Issues"

W żadnym wypadku nie wolno Państwu korzystać z cudzego konta i nie wolno Państwu pozwolić, aby ktokolwiek inny kiedykolwiek korzystał z Państwa konta. Państwo zgadzają się z tym, że Spółka Kabam nie będzie odpowiadać za żadne straty, które mogą wyniknąć z używania Państwa Konta przez inne osoby, obojętnie, czy jest to za Państwa wiedzą, czy też nie, ponadto zgadzają się Państwo, że będą odpowiadać za straty poniesione przez Kabam lub inne podmioty z powodu używania Państwa konta przez inne osoby. Z tego powodu Spółka Kabam zdecydowanie zaleca, aby po zakończeniu każdej sesji wylogować się ze swojego konta.
Państwo zgadzają się płacić wszystkie opłaty związane z Kontem, łącznie ze znajdującymi zastosowanie podatkami w terminie, gdy odpowiednie opłaty staną się wymagalne. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny podano w dolarach amerykańskich. Kabam może dodać nowe produkty i usługi wiążące się z dodatkowymi opłatami, może też w dowolnym momencie zmieniać według własnego uznania opłaty za Usługi oraz/lub materiały. Państwo oświadczają wobec Spółki Kabam, że są Państwo uprawnionymi użytkownikami wybranej metody płatności i metodę tę stosowali Państwo do wnoszenia opłat wraz z należnymi podatkami. PAŃSTWO PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE PONOSZĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE PŁATNOŚCI DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM PAŃSTWA KONTA. PAŃSTWO PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE NIE MA ZWROTÓW OPŁAT DOKONANYCH ZA POŚREDNICTWEM PAŃSTWA KONTA.

 • Waluta wirtualna/Elementy wyposażenia. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Witryny oraz/lub Serwisy mogą zawierać komponent fikcyjnych kredytów lub waluty, zwany czasem "Punktami" (zbiorczo "Walutą wirtualną"). Waluta wirtualna może być używana wyłącznie w Witrynach, do uzyskania dostępu i pewnych ograniczonych praw do korzystania z wirtualnych przedmiotów wyłącznie w Witrynach i Serwisach ("Elementy Wyposażenia"). Niezależnie od stosowanej terminologii, Waluta Wirtualna stanowi ograniczone prawo licencyjne, podlega jedynie niniejszym Warunkom i w żadnym momencie nie podlega wykupowi za żadną sumę pieniędzy lub wartość monetarną przez Kabam lub jakąkolwiek osobę lub podmiot. Waluta wirtualna dostarczana przez Kabam zawiera jedynie ograniczone prawa do wykorzystywania jej jako Waluty Wirtualnej. Oprócz otrzymania ograniczonej, osobistej, odwoływalnej, niezbywalnej i nie podlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z wirtualnej waluty w Witrynach lub Usługach, w tym podczas wszelkich gier i w związku z wszelkimi grami, aplikacjami lub innymi usługami świadczonymi bądź oferowanymi w Witrynach albo Platformach strony trzeciej, użytkownik zgadza się, że nie ma praw, tytułu własności, lub praw własności do takiej Wirtualnej Waluty. PAŃSTWO PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ NA TO, ŻE WALUTA WIRTUALNA I ELEMENTY WYPOSAŻENIA NIE MAJA WARTOŚCI GOTÓWKOWEJ I ŻE ANI KABAM, ANI ŻADNA INNA OSOBA LUB PODMIOT NIE SĄ ZOBOWIĄZANE DO WYMIANY PAŃSTWA WALUTY WIRTUALNEJ LUB ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA NA COKOLWIEK WARTOŚCIOWEGO, W TYM, PRAWDZIWĄ WALUTĘ I ŻE JEŚLI PAŃSTWA KONTO WYGAŚNIE, ZOSTANIE ZAWIESZONE LUB ZMODYFIKOWANE W INNY SPOSÓB LUB JEŚLI WYGASNĄ PAŃSTWA PRAWA DO ODWIEDZANIA WITRYN ORAZ/LUB SERWISÓW, WALUTA WIRTUALNA, ELEMENTY WYPOSAŻENIA I KONTO TRACĄ SWOJĄ WARTOŚĆ

.
Kabam zastrzega sobie prawo do domagania się płatności za prawo dostępu lub używania Waluty Wirtualnej lub Elementów Wyposażenia oraz/lub może rozdzielać według własnego uznania Walutę Wirtualną lub Elementy Wyposażenia bez opłat. Na przykład, Kabam może, w ramach promocji lub jako wynagrodzenie za członkostwo, przekazać użytkownikom pewną sumę w Walucie Wirtualnej lub pewne Elementy Wyposażenia po zakończeniu jakiegoś etapu działalności, na przykład po zarejestrowaniu się określonej liczby użytkowników. Państwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że Kabam może w dowolnym momencie (chyba że postanowiono inaczej na piśmie) dokonać oceny lub podjąć działanie, które będzie miało wpływ na postrzeganą wartość lub cenę Waluty Wirtualnej, Elementów Wyposażenia oraz/lub Usług. Waluta Wirtualna i Elementy Wyposażenia nie ulegają przeterminowaniu i nie jest pobierana opłata za brak ich wykorzystania.
Mogą Państwo także uzyskać licencję na używanie Waluty Wirtualnej oraz/lub Elementów Wyposażenia przez odkupienie waluty wirtualnej od partnerów strony trzeciej, w tym, w szczególności, kredytów Facebooka. Jeśli zakupią Państwo kredyty Facebooka lub będą ich używać, wyrażają Państwo tym zgodę na warunki świadczenia usług Facebooka, w tym, w szczególności, wszelkie warunki płatności i zasady polityki prywatności. Kabam nie jest stroną w żadnych tego typach transakcjach.
Wszelkie zakupy Waluty Wirtualnej i Elementów Wyposażenia są ostateczne i w żadnych okolicznościach nie będą podlegać zwrotowi kosztów, zbyciu lub wymianie.
Kabam ma bezwzględne prawo do zarządzania, regulowania, kontrolowania, modyfikowania oraz/lub eliminowania Waluty Wirtualnej oraz/lub Elementów Wyposażenia, jeśli uzna to za słuszne i Kabam nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Państwa ani kogokolwiek innego za korzystanie z tych praw. Na przykład, Waluta Wirtualna i Elementy Wyposażenia zostaną utracone, usunięte z Konta lub skonfiskowane, kiedy/jeśli Państwa konto ulegnie przeterminowaniu, zawieszeniu lub zamknięciu z jakiegokolwiek powodu lub gdy Kabam przerwie obsługę niektórych lub wszystkich Witryn lub Serwisów, w tym w szczególności wszystkich serwisów obsługiwanych lub oferowanych za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej.
Kabam zastrzega sobie prawo według własnego uznania do przeprowadzania wszystkich obliczeń związanych z bilansem Waluty Wirtualnej na Państwa koncie. Kabam zastrzega sobie ponadto prawo do określania ilości Waluty Wirtualnej, które są dodawane do Państwa konta lub z niego pobierane w związku z korzystaniem z Witryn (w tym wszelkich gier, aplikacji i serwisów zapewnianych lub oferowanych w Witrynach lub za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej), przystępowaniem do promocji oraz/lub zakupem Elementów Wyposażenia. Kabam stara się przeprowadzać wszystkie te obliczenia w spójny i rzetelny sposób, a Państwo przyjmują niniejszym do wiadomości i zgadzają się na to, że ustalona przez Kabam kwota w Walucie Wirtualnej jest ostateczna, chyba, że będą Państwo mogli przedstawić Kabam dokumentację, z której by wynikało, że takie obliczenia były lub są celowo nieprawidłowe.

 • Transfery Waluty Wirtualnej/Transakcje. Wszelkie transfery, transakcje, sprzedaż lub wymiana Waluty Wirtualnej, Elementów Wyposażenia lub kont bez upoważnienia ("Transakcje bez Upoważnienia") między innymi z udziałem użytkowników Witryn lub Serwisów nie są zatwierdzane przez Kabam i są bezwzględnie zabronione. Wszyscy użytkownicy, którzy uczestniczą w takich działaniach robią to na swoje własne ryzyko i niniejszym zgadzają się przejąć odpowiedzialność Kabam za wszystkie konsekwencje takich działań. Państwo przyjmują do wiadomości, że Kabam może zatrzymać, zawiesić, zakończyć, przerwać lub unieważnić każdą Transakcję bez upoważnienia, niezależnie od tego, kiedy taka Transakcja nastąpiła (lub dopiero ma nastąpić), kiedy podejrzewa lub ma dowody, że nastąpiło oszustwo, naruszenie Warunków, pogwałcenie jakichkolwiek innych, przepisów prawnych mających zastosowanie lub jakiegokolwiek celowego działania, mającego jakkolwiek zakłócić normalne funkcjonowanie Witryn lub Serwisów. Zgadzają się Państwo także, że Kabam może według własnego uznania unieważnić transakcję, jeśli jest to zgodne z interesami Spółki lub może obciążyć Państwa konto w Walucie Wirtualnej, w tym, w szczególności, podjąć działania powodujące, że na Państwa koncie pojawi się zero lub kwota ujemna. W przypadku Państwa uczestnictwa w jakiejkolwiek Transakcji lub udzielania pomocy w jej przeprowadzeniu bez upoważnienia, Kabam może, według własnego uznania, zakończyć, zawiesić lub zmodyfikować Państwa konto. Przed akceptacją przez Kabam transakcji z wykorzystaniem Waluty Wirtualnej może być wymagana weryfikacja pewnych informacji mających związek z transakcją. Ponadto, jako warunek otrzymania pewnej kwoty w Walucie Wirtualnej, Elementów Wyposażenia lub innych nagród za udział w Promocjach, mogą Państwo zostać zobowiązani do udzielenia dodatkowych informacji, podpisania zgody lub autoryzowania użycia niektórych danych biograficznych lub innych informacji na Państwa temat w materiałach marketingowych Kabam, w tym w Witrynach i Serwisach. Państwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Kabam nie będzie odpowiadać za wykorzystywanie lub utratę takich informacji, Waluty Wirtualnej oraz/lub Elementów Wyposażenia w związku z jakimkolwiek działaniem bez upoważnienia strony trzeciej, takim jak hacking, phishing, analizowanie haseł, inżynieria społeczna oraz/lub inne nieuprawnione działania strony trzeciej lub innego użytkownika. Kabam może w niektórych okolicznościach wymienić taką Walutę Wirtualną oraz/lub Elementy Wyposażenia według własnego uznania i stosownie do potrzeb, bez konsekwencji w postaci zobowiązań lub odpowiedzialności. Być może przy okazji zakupu Waluty Wirtualnej lub Elementów Wyposażenia będzie od Państwa wymagane podanie Spółce Kabam lub wyznaczonemu przedstawicielowi numeru karty kredytowej lub innych danych płatniczych i powiązanych z nimi informacji. Mogą Państwo także skorzystać z ofert stron trzecich dotyczących Waluty Wirtualnej. Kabam nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa za jakiekolwiek związane z kartą kredytową lub operacjami bankowymi opłaty za transakcje w Witrynach albo na Platformach Partnerów Strony Trzeciej bądź za ich pośrednictwem. Wszystkie takie transakcje są zarządzane przez system przetwarzający płatności strony trzeciej oraz/lub sklep. Kabam w sposób bezpośredni nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje tego typu i zgadzają się Państwo, że jedyną ścieżką dochodzenia praw w związku z taką transakcją jest system przetwarzania płatności strony trzeciej oraz lub sklep. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się: (a) że każda informacja związana z transakcją kartą kredytową będzie traktowana przez Kabam tak, jak opisano w Polityce Prywatności https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/ i, gdy znajduje to zastosowanie, w polityce prywatności stron trzecich zajmujących się przetwarzaniem płatności oraz sklepów, z których korzysta Kabam w Witrynach lub na Platformach Partnerów Strony Trzeciej albo za pośrednictwem takich witryn lub platform, (b) że wszystkie informacje dotyczące kart kredytowych i płatności przekazywane przez Państwa Spółce Kabam, wyznaczonym podmiotom przetwarzającym płatności lub sklepowi albo stronie trzeciej przedstawiającej oferty, są dokładne, aktualne i kompletne; (c) że poniosą Państwo wszelkie koszty, które zostaną spowodowane przez Państwa lub któregokolwiek z upoważnionych użytkowników Państwa procedury płatności, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu pojawienia się takich obciążeń; oraz (d) że będą Państwo ponosić odpowiedzialności za płacenie wszelkich podatków rządowych, federalnych, stanowych i lokalnych w związku lub w wyniku przeprowadzonego zakupu.
 • Usługi online/Państwa obowiązki. Przy korzystaniu z Witryn oraz/lub materiałów, wszystkich Podporządkowań/Subordynacji (jak zdefiniowano poniżej), postów i ocen zgadzają się Państwo dostosować do standardów naszej społeczności oraz wytycznych przedstawionych w "Ogłoszeniach" lub "Żółtych karteczkach" na forach witryn (wszystkie takie standardy zostają niniejszym włączone do tych Warunków przez odniesienie) (zbiorczo "Standardy"). Zgadzają się Państwo, aby nie:
  • korzystać z Witryn lub Serwisów w sposób, który powoduje naruszenie stosujących się praw lub przypisów lub który jest zabroniony na mocy niniejszych Warunków;
  • "Nękać", molestować, grozić innym użytkownikom Kabam lub pracownikom Kabam albo ich oszukiwać, między innymi przez zastraszanie, drażnienie, KRZYCZENIE, wielokrotne wysyłanie wiadomości e-mail na ten sam adres, używanie zbyt dużych formatów obrazów, przez co ekran przesuwa się zbyt szybko, uniemożliwiając czytanie lub przez ciągłe uderzanie w klawisz return;
  • Tworzyć fałszywych tożsamości lub podszywać się pod inną osobą albo instytucję, w tym w szczególności, tożsamości fałszywie wskazujących, że są Państwo pracownikiem wyższego szczebla spółki Kabam lub jej przedstawicielem, moderatorem tablicy komunikatów, przewodnikiem, innym użytkownikiem lub hostem albo są Państwo celebrytami lub osobami publicznymi;
  • Uzyskiwać bez pozwolenia dostępu do innego konta;
  • Wysyłać, publikować, transmitować lub udostępniać jakichkolwiek pornograficznych, nieprzyzwoitych, zawierających groźby, powodujących zakłopotanie, nawołujących do nienawiści, obraźliwych z powodów rasowych lub etnicznych, podburzających, oszukańczych, nieuczciwych, oszczerczych, zniesławiających lub pod innymi względami niewłaściwych lub obraźliwych komentarzy lub treści, łącznie ze stosowaniem jakichkolwiek znaków takich jak 1@#$%, aby zastąpić litery i poruszać jakichkolwiek tematów, które mogłyby być szkodliwe dla osób nieletnich lub zagrażać ich bezpieczeństwu.
  • Składać ofert, reklamować lub proponować towarów, usług lub prowadzić innych działań komercyjnych poza Kabam;
  • Wysyłać, publikować lub udostępniać jakichkolwiek niezamówionych lub niestosowanych treści lub Wypowiedzi/Zgłoszenia, niechcianej poczty, SPAMu, łańcuszków św. Antoniego, piramid finansowych, okazji biznesowych lub innych, niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów komercyjnych lub promocyjnych, informacji lub komunikatów, chyba że Spółka Kabam udzieliła na to wyraźnej zgody.
  • Udostępniać hasła do Kabam stronie trzeciej;
  • Wysyłać, publikować, przekazywać lub udostępniać żadnych treści, informacji lub Wypowiedzi/Zgłoszenia, które podlegają ochronie własności intelektualnej, dotyczy to materiałów ze znakiem ochrony praw autorskich, objętych tajemnicą handlową i prawami patentowymi, lub w inny sposób podlegających prawom własności stron trzecich, w tym prawom prywatności i jawności, chyba że są Państwo właścicielem takich praw lub mają pozwolenie ich właścicieli, aby tak postępować i udzielić Kabam wszystkich praw licencyjnych niezbędnych do przesyłania lub przechowywania takich treści, informacji lub Zgłoszeń.
  • Podawać nieprawdziwych źródeł, pochodzenia lub treści wysyłanych, publikowanych, przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem Witryn, Serwisów lub Platformy Partnerów Strony Trzeciej informacji (np. utrzymywania, że stworzyło się dzieło którego autorem jest w rzeczywistości ktoś inny);
  • Wykorzystywać funkcji Witryn lub Serwisów do celów innych niż pierwotnie zamierzony, w tym wykorzystywania drobnych awarii do własnych celów;
  • Powodować zaburzenia w działaniu lub wyłączać funkcji związanych z zabezpieczeniem Witryn lub Usług lub jakichkolwiek ich elementów;
  • Uszkadzać, wyłączać, przeciążać lub utrudniać działanie Witryn lub Serwisów, w tym Serwisów dostępnych na Platformach Partnerów Strony Trzeciej lub za ich pośrednictwem, między innymi przez wysyłanie, publikowanie, transmitowanie lub dystrybucję jakichkolwiek materiałów zawierających wirusa lub inny kod, mający za zadanie uszkodzić Witryny lub Serwisy lub ich elementy albo zaburzyć ich działanie, dotyczy to także oprogramowania. sprzętu, wyposażenia, systemu, danych lub innych informacji należących do Kabam lub jakichkolwiek stron trzecich;
  • Inicjować ataku na którykolwiek z serwerów używanych w związku z utrzymywaniem Witryn lub Serwisów lub ich elementów lub w jakikolwiek sposób zakłócać działanie takich serwerów lub Serwisów dostępnych na tych serwerach lub za pośrednictwem platformy Partnerów Strony Trzeciej, w tym ataków typu hacking lub DoS;
  • Celowo zakłócać działanie lub naruszać zasady fair play w jakichkolwiek Serwisach dostępnych w Witrynach lub za pośrednictwem Platformy Partnerów Strony Trzeciej lub psuć przyjemność z korzystania z takich Serwisów innym osobom;
  • Odcyfrowywać, dekompilować, deasemblować lub odtwarzać kod źródłowy lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy lub odtworzyć pomysły lub algorytmy jakichkolwiek elementów Witryn lub Materiałów, w tym Serwisów dostępnych za pośrednictwem Witryn lub Platform Partnerów Strony Trzeciej;
  • Wykorzystywać, opracowywać lub dystrybuować jakiekolwiek roboty, pająki, nieautoryzowane skrypty, nieautoryzowane strony typu scraper lub czytniki off-line albo prowadzić jakiekolwiek inne, nieuczciwe działania typu mod, bot, hack lub inne lub używać innych, nieautoryzowanych programów strony trzeciej, mających za zadanie modyfikować lub zaburzać działanie Witryn lub Serwisów albo ich elementów albo też Serwisów dostępnych na Platformie Partnerów Strony Trzeciej lub za jej pośrednictwem, albo zapewniać automatyczny dostęp do nich lub możliwość korzystania;
  • Tworzyć ramek lub kopii lustrzanych jakiekolwiek części Witryny lub Serwisy bez pisemnej zgody Kabam
  • Kupować, sprzedawać lub prowadzić obrót Elementami Wyposażenia lub Kontami użytkownika za elementy nie pochodzące od Kebam (w tym za gotówkę) lub odwrotnie
  • Niewłaściwie korzystać z usług pomocy Kabam, na przykład składając fałszywe raporty o nadużyciach;
  • Implikować lub twierdzić bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Kabam, że jakiekolwiek Państwa oświadczenia są popierane przez Kabam
  • Zbierać lub gromadzić jakiekolwiek informacje o użytkowniku Witryn lub Serwisów, w tym Serwisów dostępnych za pośrednictwem Platformy Partnerów Strony Trzeciej, w tym Dane osobowe lub inne informacje o Koncie, w tym hasła, adresy e-mail lub geolokalizacje.
  • Modyfikować jakichkolwiek elementów lub Serwisów, w tym jakichkolwiek Serwisów dostępnych za pomocą Witrynach Partnerów Strony Trzeciej do własnych, osobistych lub komercyjnych celów, w tym między innymi zmieniać, przystosowywać, udzielać licencji i sublicencji lub tłumaczyć Witryn lub Serwisów; albo
  • Wspierać, pozwalać lub zachęcać innych podmiotów do uczestnictwa w działaniach wymienionych powyżej;

Korzystając z Witryn lub Materiałów zgadzają się Państwo do zachowania zgodności z tymi i innymi Standardami, a także wszystkimi stosującymi się prawami, zasadami i przepisami, Kabam może według własnego uznania usuwać, zawieszać, unieważniać lub zamykać Konto użytkownika, wcześniej go o tym powiadamiając lub nie, z powodu jakichkolwiek naruszeń tych Warunków, w tym któregokolwiek ze STANDARDÓW.
10. Fora i Wypowiedzi/Zgłoszenia. Serwisy mogą mieć funkcje, pozwalające na dokonywanie ocen, prowadzenie tablic komunikatów, serwisów e-mail, blogów oraz/lub innych forów lub miejsca, w których zarówno Państwo, jak i inne osoby, mogą publikować lub przesyłać informacje na Witryny lub Serwisy, w tym za pośrednictwem Platformy Partnerów Strony Trzeciej (zbiorczo "Roa"), a treści które Państwo wysyłają/załadowują/publikują na Witryny lub przez Platformy Partnerów Strony Trzeciej mogą podlegać redystrubucji. Wysyłając, publikując lub przekazując Spółce Kabam zdjęcia, grafiki, sugestie twórcze, pomysły lub Pomysły Użytkownika, uwagi, koncepcje, informacje, oceny lub inne materiału (zbiorczo "Wypowiedzi/Zgłoszenia : lub umieszczając takie Wypowiedzi w jakimkolwiek miejscu Witryn, w tym, w szczególności, na forach) lub na Platformie Partnerów Strony Trzeciej, przekazują Państwo Spółce Kabam i osobom przez nas upoważnionym obowiązujące na całym świecie, niewyłączne, podlegające udzielaniu sublicencji (za pośrednictwem wielu platform), zbywalne, bezpłatne, wieczyste, nieodwoływalne prawo do używania, reprodukowania, dystrybucji (za pośrednictwem wielu platform), tworzenia dzieł pochodnych, publicznego wykonywania, publicznego prezentowania, wykonywania w formie cyfrowej, wykonywania i zlecania wykonywania, sprzedawania, oferowania na sprzedaż i importowania takich Wypowiedzi/Zgłoszeń we wszystkich mediach znanych obecnie i opracowanych w przyszłości, w dowolnych celach, komercyjnych lub nie, bez wynagrodzenia dla Państwa lub podmiotu dostarczającego Wypowiedzi/Zgłoszenia. Żadne z Wypowiedzi/Zgłoszenia nie będzie wiązać się z żadnymi zobowiązaniami z naszej strony dotyczącymi poufności, udziałów w dochodach lub innych i nie będziemy odpowiadać za żadne zastosowanie lub ujawnienie jakiegokolwiek Wypowiedzi/Zgłoszenia. Informacje i Wypowiedzi/Zgłoszenia mogą być zamieszczane na naszych Forach przez osoby nie będące naszymi członkami. Nie należy przesyłać na nasze Witryny i Serwisy, także za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej lub do Kabam żadnych Wypowiedzi/Zgłoszenia, które uważa się za poufne lub objęte prawami własności. Wszystkie Wypowiedzi/Zgłoszenia będą uznawane za jawne. Poniosą Państwo pełną odpowiedzialność za wszystkie Wypowiedzi/Zgłoszenia. Państwo Przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że informacje wymieniane między Państwem a innymi użytkownikami na Forach są informacjami publicznymi a nie prywatnymi i wobec tego nie oczekują Państwo poufności swoich wypowiedzi na Forach. Przyjmują Państwo do wiadomości, że wszystkie osobiste informacje, które trafiają na Fora mogą być widziane przez inne osoby i mogą skutkować otrzymywaniem niezamawianych informacji. Kabam zdecydowanie odradza Państwu ujawniania jakichkolwiek danych osobowych w swoich wypowiedziach na Forach. Kabam nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które zdecydują się Państwo zamieścić na Forach lub w Wypowiedziach/Zgłoszeniach. Przyjmują Państwo do wiadomości, że na naszych Forach znajduje się bardzo dużo informacji i ze osoby piszące na takich Forach czasem wysyłają Wypowiedzi/Zgłoszenia lub zamieszczają twierdzenia, które celowo lub niecelowo są niedokładne, mylące, nielegalne lub oszukańcze. Nie popieramy takich Wypowiedzi/Zgłoszenia i twierdzeń i nie ponosimy za nie odpowiedzialności, nie odpowiadamy także za żadne opnie, rady, informacje lub inne wypowiedzi osób lub stron trzecich, pojawiające się w Witrynach lub Serwisach, za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej lub na jakichkolwiek Forach. Opinie wyrażane na Forach odzwierciedlają wyłącznie pogląd(y) uczestników Forów i niekoniecznie są zgodne z poglądami Kabam. Nie odpowiadamy za żadne błędy lub pominięcia w artykułach lub postach, za hiperłącza wbudowane w Wypowiedzi/Zgłoszenia ani za żadne wyniki uzyskane przy użyciu jakichkolwiek z tych twierdzeń lub informacji. W żadnym razie ani Kabam, ani nasze spółki stowarzyszone, dostawcy lub przedstawiciele nie będą odpowiadać za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe z powodu polegania przez Państwa na Wypowiedziach/Zgłoszeniach lub jakichkolwiek informacjach lub materiałach uzyskanych z Witryn, Serwisów lub Platform Partnerów Strony Trzeciej. Nie mamy obowiązku monitorowania Witryn, Serwisów i Platform Partnerów Strony Trzeciej lub Forów, ani też żadnych Forów lub Wypowiedzi/Zgłoszenia ani innych materiałów, które Państwo albo osoby lub strony trzecie wysyłają lub zamieszczają w Witrynach, Serwisach lub Platformach Partnerów Strony Trzeciej albo na Forach. Państwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Spółka Kabam ma prawo (ale nie obowiązek) do przeprowadzania każdej pojedynczej lub wszystkich z poniższych czynności według jej własnego uznania: (i) zmieniania, usuwania, lub odmawiania publikacji lub przechowywania Wypowiedzi/Zgłoszenia lub komunikatu; (ii) monitorowania oraz/lub filtrowania wypowiedzi na Forach, w tym, w szczególności, blokując lub wymieniając przekleństwa lub inne sformułowania, które mogą zostać uznane za szkodliwe lub obraźliwe; oraz/lub (iii) ujawniania Wypowiedzi/Zgłoszenia albo komunikatów na Forach a także okoliczności towarzyszących ich wysłaniu wszelkim stronom trzecim w celach związanych z obsługą Witryn lub Serwisów dostępnych na tych Witrynach lub za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej, aby (a) chronić Spółkę Kabam i jej sponsorów, pracowników, kierowników, dyrektorów, udziałowców, agentów, przedstawicieli i spółki stowarzyszone, oraz użytkowników i gości Kabam; (b) zapewnić wypełnianie zobowiązań prawnych lub spełnić wymogi urzędowe; oraz (c) egzekwować niniejsze Warunki; lub z jakichkolwiek innych powodów lub w jakichkolwiek innych celach.
Bez względu na to, co tutaj stwierdzono, wysyłając Wypowiedź/Zgłoszenie, oświadczają Państwo i gwarantują, że (a) mają lub w inny sposób kontrolują Państwo wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do swoich Wypowiedzi/Zgłoszenia lub mają inne uprawnienia pozwalające na wysłanie wypowiedzi; (b) treść jest prawdziwa; (c) korzystanie z wysyłanych przez Państwa informacji nie narusza Warunków i nie narazi na szkody żadnej osoby ani podmiotu oraz (d) zabezpieczą Państwo Spółkę Kabam oraz/lub jej podmioty zależne i stowarzyszone przed jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z zawartości, informacji i ocen, w tym w szczególności, Wypowiedzi/Zgłoszenia, które przesyłają Państwo lub dostarczają do Kabam lub Witryny i Platform Partnerów Strony Trzeciej. Kabam ma prawo, ale nie obowiązek, monitorowania i edytowania lub usuwania dowolnej aktywności lub treści. Kabam nie będzie odpowiadać za żadne treści, materiały lub Wypowiedzi/Zgłoszenia wysłane przez Państwa lub jakiekolwiek strony trzecie. KABAM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUWANIA WSZYSTKICH WYPOWIEDZI/ZGŁOSZEŃ, KTÓRE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA BĘDZIE UWAŻAĆ ZA NARUSZAJĄCE JAKIEKOLWIEK PRZEPISY LUB PRAWA JAKICHKOLWIEK OSÓB ALBO ZA NIEODPOWIEDNIE DO PUBLIKOWANIA LUB ZAMIESZCZANIA W WITRYNACH, SERWISACH LUB PLATFORMACH PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ.
Kabam może przechowywać Wypowiedzi/Zgłoszenia niezdefiniowanie. Spółka Kabam nie jest jednak zobowiązana do przechowywania Wypowiedzi/Zgłoszenia lub ich udostępniania Państwu w przyszłości i Wypowiedzi/Zgłoszenia mogą być niszczone bez Państwa pozwolenia, a Spółka Kabam nie będzie z tego tytułu ponosić żadnej odpowiedzialności.
11. Wygaśnięcie. Zachowują Państwo prawo do odwiedzania i używania Witryn, Serwisów i Materiałów do czasu ich wygaśnięcia zgodnie z Warunkami. Spółka Kabam zastrzega sobie prawo do wycofania licencji udzielanej tu Państwu i jeżeli licencja zostanie wycofana, Spółka może pozbawić Państwa prawa dostępu do Witryn. Serwisów i Materiałów oraz korzystania z nich i może według własnego uznania zachować lub usunąć Państwa Konto i wszelkie związane z nim elementy, takie jak w szczególności, Waluta Wirtualna, Elementy Wyposażenia i Wypowiedzi/Zgłoszenia. Jeśli Spółka Kabam wycofa Państwa licencję, nie będzie mieć żadnych zobowiązań wobec Państwa i nie będzie odpowiadać za spędzony czas, utratę Waluty Wirtualnej, Elementów Wyposażenia oraz/lub Wypowiedzi/Zgłoszenia powiązane z Państwa Kontem ani też za żadne inne sprawy. W szczególności, ale nie wyłącznie przyjmują Państwo do wiadomości, że do czasu spędzonego na gromadzeniu Waluty Wirtualnej, gromadzeniu lub tworzeniu Elementów Wyposażenia, tworzeniu Wypowiedzi/Zgłoszenia lub gromadzeniu lub tworzeniu jakichkolwiek innych cyfrowych oraz/lub wirtualnych obiektów nie można przypisać żadnej wartości i takie próby nie będą podejmowane. Państwo przyjmują także do wiadomości i zgadzają się, że w żadnym razie nie otrzymają Państwo rekompensaty za Walutę Wirtualną, Elementy Wyposażenia lub Wypowiedzi/Zgłoszenie, niezależnie od tego, czy zostaną Państwo pozbawieni dostępu do tych obiektów, czy nie.
Spółka Kabam może zawiesić, zamknąć, zmodyfikować lub usunąć Państwa Konto lub prawa do niego, uprzedzają o swoim zamiarze lub nie, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym, między innymi, z powodu naruszania lub podejrzenia o naruszanie Warunków lub z jakiegokolwiek powodu, który według wyłącznego uznania Spółki Kabam będzie właściwy. Na przykład Państwa Konto może zostać usunięte i zamknięte bez uprzedzenia, jeśli Spółka Kabam stwierdzi wedle własnego uznania, że użytkownik ma mniej niż 13 lat; jeśli dostarczą Państwo informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne (lub staną się nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne); lub gdy Kabam ma uzasadnione powodu, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne. Po zamknięciu konta, Państwa prawo dostępu do Witryn, Serwisów i Materiałów i ich używania, w tym w szczególności Elementów Wyposażenia i Waluty Wirtualnej natychmiast wygaśnie. Spółka Kabam zastrzega sobie także prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie oraz do usuwania treści, Wypowiedzi/Zgłoszenia lub materiałów z dowolnego powodu, według własnego uznania.
Mogą Państwo zamknąć swoje Konto zgłaszając tutaj wniosek z tematem "Proszę zamknąć moje Konto" privacypolicy@kabam.com. Spółka Kabam może zamknąć Państwa Konto według własnego uznania, jeśli pozostawało nieaktywne przez okres co najmniej 6 miesięcy. Państwa Konto zostanie uznane za nieaktywne, jeśli nie zalogują się Państwo na żadnych Witrynach lub w Serwisach wpisując swoją nazwę użytkownika i hasło.
Postanowienia zawarte w Punktach 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37 zachowują ważność po wygaśnięciu niniejszej umowy o Warunkach Świadczenia Usług.
12. Kryteria kwalifikowania się. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie, użytkownik korzystający z Witryn lub Serwisów lub jakichkolwiek usług dostępnych w Witrynach lub za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej, rejestrujący się na swoim Koncie lub przesyłający lub publikujący jakiekolwiek Wypowiedzi/Zgłoszenia lub Informacje Osobiste na jakimkolwiek Forum lub w Blogu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Witrynach musi mieć co najmniej 13 lat. Uzyskując dostęp, używając oraz/lub przesyłając treści lub wiadomości do naszych Witryn lub za ich pośrednictwem, w tym do Serwisów dostępnych za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej, użytkownik oświadcza, że jeśli jest obywatelem USA, Wielkiej Brytanii lub Kanady, ma co najmniej 13 lat, a w innych jurysdykcjach (okręgach kompetencji sądowej), że jest pełnoletni. Użytkownicy w wieku 13–18 lat. JEŚLI SĄ PAŃSTWO RODZICEM LUB OPIEKUNEM I WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA REJESTRACJĘ PAŃSTWA DZIECKA W WITRYNACH ORAZ/LUB SERWISACH, ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ABY NINIEJSZE WARUNKI BYŁY DLA PAŃSTWA WIĄŻĄCE W ZAKRESIE KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z WITRYN ORAZ/LUB SERWISÓW ORAZ/LUB WSZELKICH USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNACH I ZA POŚREDNICTWEM PLATFORM PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ ZGADZAJĄ SIĘ TAKŻE PAŃSTWO NA TO, ABY ODPOWIADAĆ ZA WSZYSTKIE PŁATNOŚCI AUTORYZOWANE PRZEZ PAŃSTWA DZIECKO. Zgodnie z Prawem USA i Kodeksem Stanów Zjednoczonych, Dział 47, Część 230(d), z późniejszymi poprawkami, informujemy, że istnieją na rynku zabezpieczenia ułatwiające kontrolę rodzicielską (takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrowania), mogą one pomóc w ograniczaniu dostępu do materiałów szkodliwych dla dzieci. Dane identyfikacyjne obecnych dostawców zabezpieczeń można uzyskać z połączy America: http://www.netparents.org/parentstips/browsers.html.
13. Pomysły użytkowników. Spółka Kabam nie przyjmuje i nie uwzględnia niezamówionych pomysłów, w tym pomysłów na nowe promocje, produkty, gry, aplikacje, technologie lub procedury albo inne pomysły (zbiorczo "Pomysły użytkowników"). Użytkownik nie powinien przesyłać żadnych Pomysłów Użytkowników które uzna za poufne lub chronione prawem własności do Witryn, Serwisów lub za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej lub do Kabam pocztą e-mail . Państwo zgadzają się na to, że od Spółki Kabam nie będzie wymagać się poufności ani ochrony własności żadnych Pomysłów Użytkowników. Ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za wszystkie wysyłane Pomysły Użytkowników. Zgadzają się Państwo, że wysyłając do Spółki Kabam Pomysły Użytkowników, w tym wszelkie koncepcje, know-how lub pomysły, udzielają Państwo niezdefiniowanej, obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, bezpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu i zbywalnej licencji na używanie, reprodukowanie, dystrybucję, sprzedaż, eksploatacje, tworzenie dzieł pochodnych oraz wyświetlanie Pomysłów Użytkowników w związku z Witrynami i Serwisami i dla Spółki Kabam ( i jej sukcesorów), w tym, w szczególności, w celu promocji i redystrybucji części lub wszystkich Pomysłów Użytkowników (i dzieł pochodnych), we wszystkich formatach mediów i przez wszystkie kanały medialne, zarówno te, które są znane obecnie jak i przyszłe, bez wynagrodzenia i rozliczania się z Państwem lub innymi osobami. Spółka Kabam nie ma obowiązku wyceniać, oceniać ani wykorzystywać Pomysłów Użytkowników.
14. Potwierdzenia. Niniejszym zgadzają się Pastwo i przyjmują do wiadomości, że... (a) Kabam ma prawo do uzyskiwania bez zawiadamiania Państwa pewnych informacji na temat Państwa komputera lub oprogramowania, w tym, w szczególności, systemu operacyjnego, danych identyfikacyjnych twardych dysków, centralnego procesora, adresu IP oraz wyszukiwarki internetowej do celów identyfikacji i innych, zgodnych z prawem celów; (b) Spółka Kabam ma prawo do uzyskiwania bez powiadamiania nieosobistych informacji dostarczanych przez połączenie z Witrynami lub Serwisami albo za pośrednictwem Witryn Partnerów Strony Trzeciej, aby poznać dane demograficzne lub w innych, legalnych celach; oraz (c) Kabam ma prawo do uzyskiwania bez zawiadamiania Państwa pewnych informacji z Państwa komputera, oprogramowania i ich elementów lub części, w tym, w szczególności, danych pamięci RAM, karty wideo, procesora centralnego, twardego(ych) dysku(ów) i wszystkich innych pamięci masowych w celu wspomożenia naszych wysiłków monitorowania użytkowników, którzy mogą przygotowywać oraz/lub stosować działania hackerskie. Informacje o użytkownikach takie, jak opisane w niniejszym punkcie mogą być użyte do identyfikacji osób lub podmiotów, które nie przestrzegają lub są podejrzewane o nieprzestrzeganie Warunków i niektórych lub wszystkich innych Standardów, reguł, polityk, not wyjaśniających oraz/lub umów Kabam. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają, że to Państwo (a nie Spółka Kabam) jest odpowiedzialne za uzyskanie i konserwowanie wszystkich urządzeń telekomunikacyjnych, szerokopasmowych i komputerowych, a także wyposażenia i usług potrzebnych do uzyskania dostępu do usług oferowanych przez Kabam i z nich korzystania, w tym, w szczególności Witryn, Serwisów lub Platform Partnerów Strony Trzeciej oraz za wnoszenie wszystkich opłat z tym związanych. Przyjmują Państwo do wiadomości, że ponoszą Państwo odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymywanie Państwa dostępu do witryn, za pośrednictwem których korzystają Państwo z produktów lub Usług Kabam, w tym Witryn i Platform Partnerów Strony Trzeciej.
15. Prywatność. Spółka Kabam wykorzystuje informacje i dane uzyskane od Państwa na różny sposób, aby zarządzać Witrynami i Serwisami, w tym tymi Serwisami, które udostępnia za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Ochrony Prywatności (pod adresem https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/). Jeśli nie zgadzają się Państwo na warunki Polityki Ochrony Prywatności, nie mogą Państwo korzystać z Witryn i Serwisów, w tym także Serwisów dostępnych za pośrednictwem Witryn Partnerów Strony Trzeciej. Bez ograniczania warunków Polityki Prywatności, przyjmują Państwo do wiadomości, że nie gwarantujemy, iż sposób korzystania przez Państwa z Witryn i Serwisów, w tym Serwisów dostępnych za pośrednictwem Witrynach Partnerów Strony Trzeciej oraz/lub dostarczone przez Państwa informacje pozostaną poufne i bezpieczne i nie będziemy ponosić odpowiedzialności ani nie będziemy mieć żadnych zobowiązań wobec Państwa w związku z brakiem poufności lub bezpieczeństwa, który mogą Państwo odczuwać. Są Państwo w pełni odpowiedzialni za podejmowanie środków ostrożności i stosowanie zabezpieczeń najlepiej dostosowanych do Państwa sytuacji i zamierzonego sposobu korzystania z Witryn lub Serwisów, w tym Serwisów dostępnych za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej.
16. Loteria / Zawody. Od czasu do czasu możemy oferować lub umożliwiać udział w promocjach, darmowym rozdawaniu produktów, zawodach lub loteriach (każdy taki udział, "Promocja") w naszych Witrynach, za pośrednictwem Serwisów lub Platform Partnerów Strony Trzeciej. Udział w Promocji podlega oficjalnym zasado lub wytycznym obowiązującym w danej Promocji. Kabam może ogłosić w powiązaniu z Promocją określone reguły, ale niezależnie od tego, czy zostaną one ogłoszone, wszystkie takie akcje będą podlegać Warunkom, chyba że zostaną w konkretnym przypadku zastąpione przez zasady, specyficzne dla danej Promocji. Dodatkowo, uzupełniającym, warunkiem otrzymania Waluty Wirtualnej lub innych nagród lub premii przy udziale w takich Promocjach, wymaganym od Państwa może być podanie dodatkowych informacji, podpisanie zgody lub udzielenie pozwolenia na wykorzystanie niektórych danych biograficznych lub innych danych o Państwie w materiałach marketingowych Spółki Kabam. Należy także pamiętać, że jeżeli Promocją zarządza strona trzecia, Państwa udział może podlegać dodatkowym warunkom i zasadom i przed wzięciem udziału w takiej promocji należy dokładnie przeczytać reguły, warunki świadczenia usługi i zasady polityki prywatności tej strony trzeciej. Zgadzają się Państwo, że Kabam nie będzie odpowiadać za promocje organizowane przez strony trzecie.
17. Uzyskiwanie dostępu do materiałów. Dostęp do Witryn lub materiałów z terytoriów, na których ich zawartość jest zakazana jest niedozwolony. Te osoby, które postanowią korzystać z Witryn i Materiałów z lokalizacji położonych poza USA czynią to z własnej inicjatywy i odpowiadają za zgodność z wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym między innymi, przepisami dotyczącymi Internetu, danych, poczty elektronicznej lub prywatności. Zgadzają się Państwo stosować do wszystkich znajdujących zastosowanie przepisów dotyczących transmisji danych technicznych eksportowanych z USA lub kraju Państwa zamieszkania. Użytkownicy odwiedzający Witryny lub Platformy Partnerów Strony Trzeciej z krajów innych niż USA muszą przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących zachowania się w Internecie i dopuszczalnych treści.
18. Naruszenie praw autorskich. Prawo dotyczące praw własności intelektualnej w USA oi innych krajów (np. amerykańska ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998, "DMCA") zapewnia możliwość domagania się odszkodowania posiadaczom praw autorskich, którzy uważają, że materiał pojawiający się w Internecie narusza ich prawa wynikające z odpowiednich przepisów o ochronie praw autorskich. Jeśli uważają Państwo w dobrej wierze, że materiały na serwerach Kabam naruszają Państwa prawa autorskie (na przykład materiały zamieszczone przez użytkownika na jednym z naszych forów), mogą Państwo (lub Państwa przedstawiciel) wysłać do nas powiadomienie, zawierające prośbę o usunięcie materiału lub zablokowanie dostępu do niego. Prosimy zapoznać się z poniższymi wymaganiami i szczegółowymi instrukcjami składania takiego wniosku do Kadam. Jeśli uważają Państwo, że Państwa praca chroniona prawami autorskimi została skopiowana i zamieszczona na Stronie Internetowej w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy skontaktować się z przedstawicielem Spółki Kabam do spraw DMCA, podając następujące informacje (prosimy skonsultować się ze swoim prawnikiem, aby dowiedzieć się więcej o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów Działu 512(c) amerykańskiej Ustawy o Prawach Autorskich i innymi przepisami):

  • Dane o rozsądnej szczegółowości, które pozwoliłyby nam zidentyfikować pracę, która może naruszać prawo lub – jeśli zgłaszane jest naruszenie prawa przez kilka prac – reprezentatywna lista takich prac (na przykład: tytuł, autor, numer rejestracji lub numer umożliwiający śledzenie, URL);
  • Dostatecznie szczegółowe dane, pozwalające nam na zidentyfikowanie i zlokalizowanie materiału, który może naruszać prawa autorskie (na przykład łącze do strony, która zawiera materiał);
  • Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować (na przykład adres, numer telefonu, adres e-mail);
  • Oświadczenie, że w dobrej wierze sądzą Państwo, że użytkowanie materiałów podanych w podpunkcie ii nie zostało usankcjonowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub stosowane przepisy;
  • Pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że informacje podane w zawiadomieniu są prawdziwe i że maja Państwo upoważnienie. aby działać w imieniu właściciela wyłącznych praw, które mogą być naruszane.
  • Państwa podpis fizyczny lub elektroniczny

Prosimy wysłać pisemne powiadomienie do naszego przedstawiciela:
DMCA Agent
Kabam, Inc.
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA
Email: privacypolicy@Kabam.com
19. Kontr-zawiadomienie (zawiadomienie przeciwstawne). Jeśli materiał, który zamieścili Państwo na Stronie został zdjęty, mogą Państwo złożyć kontr-zawiadomienie, które zawiera następujące dane:

  • Dane identyfikacyjne materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany oraz miejsce, w którym ten materiał był widoczny, zanim został usunięty lub zablokowany;
  • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że w dobrej wierze uważają Państwo, iż materiał został zdjęty lub zablokowany w rezultacie pomyłki lub błędnego rozpoznania tego materiału;
  • nazwisko, adres i numer telefonu osoby składającej kontr-zawiadmienie;
  • Oświadczenie, zawierające zgodę na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego jako sądu właściwego do rozpatrywania spraw w miejscu Państwa zamieszkania lub, jeśli mieszkają Państwo poza USA, sądu w dowolnym miejscu, w którym może mieścić się Spółka Kabam i że przyjmą Państwo pismo procesowe doręczone przez osobę, która przekazała powiadomienie zgodnie z punktem (c)(1)(C) DMCA lub stosującymi się przepisami, ogólnie rzecz biorąc tak, jak opisano powyżej;
  • Państwa podpis fizyczny lub elektroniczny

Prosimy wysłać pisemne powiadomienie do naszego przedstawiciela:
DMCA Agent
Kabam, Inc.
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA
Email: privacypolicy@Kabam.com
Każda osoba, który w świadomy sposób istotnie zatai fakt, że materiał lub działanie narusza prawo autorskie lub, że materiał lub aktywność zostały usunięte lub zablokowane przez pomyłkę może podlegać odpowiedzialności karnej zgodnie ze znajdującym zastosowanie prawem. Należy także pamiętać, że prowadzimy politykę likwidowania kont osób dopuszczających się powtórnego naruszenia praw autorskich. Za osobę dopuszczającą się powtórnego naruszenia praw autorskich może zostać uznany użytkownik, który zamieścił dwa lub więcej posty, w sprawie których otrzymaliśmy zawiadomienie o naruszenie praw autorskich zgodnie z procedurą Powiadamiania i Usuwania (Notice and Takedown Procedure ) DMCA (jeśli dotyczy).
Zawiadomienia i kontr-zawiadomienia muszą spełniać aktualne wymogi statutowe, wynikające z odpowiednich przepisów prawnych i DMCA w USA, por. http://www.copyright.gov W USA zawiadomienia i kontr-zawiadomienia dotyczące Witryn internetowych należy przesyłać do Przedstawiciela DMCA Spółki Kabam do spraw zawiadomień o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich na adres: DMCA Agent, Kabam, Inc., 795 Folsom Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94105, USA, lub składając wniosek na adres e-mail  privacypolicy@kabam.com. (w linii tematu należy wpisać "DMCA Communication (from TOS)").
Z przedstawicielem DMCA Spółki Kabam do spraw zawiadomień o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich należy kontaktować się wyłącznie w celach przedstawionych w niniejszym Punkcie. PRZEDSTAWICIEL DMCA SPÓŁKI KABAM NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ NA ŻADNE INNE PYTANIA. NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTYWANIE DMCA MOŻE SKUTKOWAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ
20. Oferty Strony Trzeciej. Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn lub serwisów (w tym reklamodawców i dostawców usług płatniczych ) wyłącznie dla Państwa wygody ("Stromy Powiązane"). Zamieszczenie jakiejkolwiek Strony Powiązanej nie oznacza, że Spółka Kabam wspiera stronę trzecią, witryny strony trzeciej, ani nie wskazuje na jakiekolwiek związki z operatorami takich Stron Powiązanych. Państwo ponoszą odpowiedzialność za zaznajomienie się i przestrzeganie oświadczeń o prywatności i warunków świadczenia usług/użytkowania, zamieszczanych na witrynach Strony Trzeciej lub Stronach Powiązanych. Zawartość Stron Powiązanych jest poza kontrolą Spółki Kabam. Kabam nie dostarcza ani nie wspiera żadnych takich Stron Powiązanych, ani informacji, materiałów, produktów lub usług zawartych na tych Stronach lub dostępnych za pośrednictwem Stron Powiązanych, Spółka Kabam nie ponosi też odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Strony Powiązanej. Co więcej, Spółka Kabam nie udziela żadnych bezpośrednich ani domniemanych gwarancji w odniesieniu do informacji, materiałów, produktów lub usług, które są zawarte na Stronach Powiązanych lub, które są dostępne za ich pośrednictwem. Odwiedzanie i używanie Stron Powiązanych, w tym informacji, materiałów, produktów i usług a Stronach Powiązanych lub dostępnych za ich pośrednictwem odbywa się wyłącznie na Państwa ryzyko i Państwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że spółka Kabam nie odpowiada i nie ma żadnych zobowiązań, czy to bezpośrednich, czy pośrednich, z tytułu poniesionych lub domniemanych strat lub szkód spowodowanych korzystaniem przez Państwa ze Stron Powiązanych lub jakimikolwiek z nimi powiązaniami lub w wyniku obecności jakichkolwiek reklamodawców w Witrynach lub dostępnych za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej. Państwa korespondencja lub relacje biznesowe z reklamodawcami lub udział w promocjach organizowanych w tych Witrynach lub Witrynach dostępnych za ich pośrednictwem są sprawą wyłącznie Państwa i takiego reklamodawcy. Wszystkie relacje ze stronami trzecimi, takimi jak reklamodawcy, dostępnymi w Witrynach lub za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej lub udział w Promocjach wiążących się z dostawą towarów i usług i zapłatą za nie oraz wszelkie inne warunki, zasady, gwarancje, oświadczenia związane z takimi stronami trzecimi są sprawą wyłącznie Państwa i takiej strony trzeciej. Kabam nie ponosi odpowiedzialności, ani nie będzie mieć żadnych zobowiązań z tytułu takich relacji lub Promocji.
21. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. WITRYNY I MATERIAŁY, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE PRODUKTY LUB USŁUGI OTRZYMYWANE LUB DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN LUB PLATFORMY PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ SĄ DOSTARCZANE "W AKTUALNYM STANIE" I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, CZY TO BEZPOŚREDNICH, CZY DOMNIEMANYCH. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE. KABAM I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY, REKLAMODAWCY, SPONSORZY I PRZEDSTAWICIELE WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, BEZPOŚREDNIE I DOMNIEMANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJE DOMNIEMANEGO TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA, DOKŁADNOŚCI, POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE GWARANCJE Z TYTUŁU ZAWARTEJ UMOWY LUB JEJ REALIZACJI, UŻYTKOWANIA I ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. KABAM I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY, REKLAMODAWCY, SPONSORZY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z WITRYN INTERNETOWYCH LUB MATERIAŁÓW, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN LUB PLATFORMY PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ BEZ ZAKŁÓCEŃ, NIE WYSTĄPIĄ BŁĘDY, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB, ŻE WITRYNY LUB MATERIAŁY (LUB JAKIEKOLWIEK ICH ELEMENTY, W TYM USŁUGI), WYPOWIEDZI/ZGŁOSZENIA, SERWER(Y), NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WITRYNY LUB SERWISY LUB PRODUKTY ALBO USŁUGI DOSTĘPNE W WITRYNACH LUB NA PLATFORMIE PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ SĄ POZBAWIONE WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. ŻADNE OPINIE, PORADY LUB OŚWIADCZENIA SPÓŁKI KABAM LUB JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, REKLAMODAWCÓW, PRZEDSTAWICIELI, CZŁONKÓW LUB GOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SĄ ZAMIESZCZANE W WITRYNACH, W MATERIAŁACH CZY NA PLATFORMIE PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ LUB W INNYCH LOKALIZACJACH NIE STANOWIĄ GWARANCJI.KORZYSTANIE Z WITRYN I MATERIAŁOW, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH LUB NA PLATFORMIE PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ ODBYWA SIĘ NA PAŃSTWA WYŁĄCZNE RYZYKO.
22. Ograniczenie odpowiedzialności. ANI SPÓŁKA KABAM, ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH LUB STOWARZYSZONYCH, ŻADEN Z LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW, REKLAMODAWCÓW LUB SPONSORÓW, JAK RÓWNIEŻ ŻADEN Z NASZYCH DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, KONSULTANTÓW, AGENTÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SPECJALNE, ODSZKODOWANIA ZA STRATY MORALNE I NAWIĄZKI ITD. (DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ DANYCH LUB UTRACONE ZYSKI), Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UMOWY, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB INNEJ TEORII W JAKIKOLWIEK ZWIĄZKU Z WITRYNAMI ORAZ/LUB MATERIAŁAMI, W TYM MATERIAŁAMI DOSTĘPNYMI ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ, WYPOWIEDZIAMI/ZGŁOSZENIAMI, JAKIMIKOLWIEK POWIĄZANYMI STRONAMI LUB JAKIMIKOLWIEK KODEM, ZAKUPIONYM PRODUKTEM LUB USŁUGA DOSTĘPNYM LUB MOŻLIWYM DO UŻYCIA ZA POŚREDNICTWEM, WITRYN ORAZ PLATFORMY PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ. JEDYNYM POSTĘPOWANIEM ZARADCZYM W ZWIĄZKU Z NIEZADOWOLENIEM Z WITRYN, MATERIAŁÓW, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNACH LUB ZA POŚREDNICTWEM PLATFORM PARTNERÓW STRONY TRZECIEJ, WYPOWIEDZI/ZGŁOSZENIA LUB POWIĄZANYCH STRON JEST POWSTRZYMANIE SIĘ OD KORZYSTANIA ODPOWIEDNIO Z WITRYN, MATERIAŁÓW, WYPOWIEDZI/ZGŁOSZENIA, PRODUKTÓW, USŁUG LUB STRON POWIĄZANYCH. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM MAKSYMALNYM ZOBOWIĄZANIEM SPÓŁKI KABAM ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I POWODY POWÓDZTWA, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM SZCZEGÓLNIENIE ZA ZANIEDBANIE) LUB INNEJ BĘDZIE CAŁKOWITA KWOTA RÓWNA CAŁKOWITEJ SUMIE ZAPŁACONEJ PRZEZ PAŃSTWO SPÓŁCE KABAM W POPRZEDNICH 12 (DWUNASTU ) MIESIĄCACH ZA DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z WITRYN LUB SERWISÓW. PONIEWŻ W NIEKTÓRYCH STANACH LUB JURYSDYKCJACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE SIĘ DO PAŃSTWA NIE STOSOWAC. ŻADNE INFORMACJE WYMIENIANE MIĘDZY PAŃSTWEM A SPÓŁKĄ KABAM LUB JEJ PRZEDSTAWICIELEM NIE STANOWIĄ ZRZECZENIA SIĘ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI TUTAJ OMÓWIONYCH ANI NIE TWORZĄ DODATKOWYCH GWARANCJI, NIE PRZEDSTAWIONYCH W SPOSÓB BEZPOŚREDNI I W WARUNKACH. WIELOKROTNEGO ROSZCZENIA NIE ZWIĘKSZĄ LIMITÓW ODSZKODOWAŃ MONETARNYCH TUTAJ OKREŚLONYCH. PAŃSTWO ZGADZAJĄ SIĘ NA TO, ŻE WYŁĄCZENIA ODSZKODOWAŃ W NINIEJSZYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG STOSOWANE BĘDĄ NAWET, JEŚLI ŚRODEK NAPRAWCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.
23. Niedokładności. Istnieje możliwość, że Witryny, Materiały, w tym wszelkie usługi świadczone a Platformie Partnerów Strony Trzeciej lub Wypowiedzi/Zgłoszenia mogą zawierać niedokładności lub błędy, lub też informacje lub materiały naruszające Warunki. Ponadto, istnieje możliwość, że strony trzecie mogą dokonać bez upoważnienie zmian Witryn lub Materiałów, w tym Serwisów dostępnych na Platformach Partnerów Strony trzeciej. Wprawdzie Kabam stara się zapewnić właściwe działanie Witryn i Materiałów, w tym Serwisów dostępnych na Platformach Partnerów Stron Trzecich, nie udzielamy żadnych gwarancji kompletności i prawidłowości Witryn i Materiałów. Gdyby doszło do sytuacji, w której kompletność lub prawidłowość Witryn lub materiałów budzą wątpliwości, prosimy złożyć wniosek tutaj:privacypolicy@kabam.com (wpisując do linii tematu "Inaccuracies in Websites or on Third Party Platform Name") z opisem, jeśli to możliwe, materiału, który ma zostać sprawdzony oraz lokalizację (URL), w której taki materiał można znaleźć w Witrynach lub na Platformach Partnerów Strony Trzeciej, a także informacje potrzebne do skontaktowania się z Państwem. Postaramy się zająć Państwa problemami najszybciej, jak to będzie możliwe. Roszczenia w sprawach naruszeń praw autorskich omówiono w punkcie "Naruszenia praw autorskich" powyżej.
24. Wyłączenia Systemu. Spółka Kabam okresowo planuje wyłączenia systemu obsługującego Witryny i Serwisy w celu konserwacji i z innych powodów. Ponadto. może dojść do niezaplanowanych przerw w działaniu systemu. Zgadzają się Państwo, że Kabam nie odpowiada za: (a) Niedostępność Witryn lub Serwisów, w tym także tych, które są na Platformach Partnerów Strony Trzeciej; (b) wszelkie utraty materiałów, danych, transakcji lub innych informacji lub materiałów z powodu takich wyłączeń systemu; (c) wynikające z wyłączeń opóźnienia, niemożność dostarczenia w terminie lub niedostarczenie danych, transakcji lub innych informacji lub materiałów; lub (d) wszelkie wyłączenia powodowane przez strony trzecie, w tym szczególnie spółki lub serwery zawierające Witryny lub Usługi, wszystkich operatorów internetowych, Platformy Partnerów Strony Trzeciej lub inne instalacje i sieci internetowe.
25. Wyłączenie odpowiedzialności. Zgadzają się Państwo chronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Spółkę Kabam, jej dyrektorów, kierowników, partnerów, pracowników, konsultantów i agentów w związku z wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, wydatkami, opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokatów i kosztami sądowymi), którym strony trzecie mogą obciążać w wyniku (a) zarzutu, że Wypowiedź lub inne informacje, które Państwo zamieścili, przesłali do nas lub przekazali do Witryn lub za pośrednictwem Platformy Partnerów Strony Trzeciej stanowią naruszenie praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej strony trzeciej; (b) zarzutu, że naruszają Państwo (dotyczy to także przypadków wykorzystania Państwa nazwy użytkownika lub hasła przez inne osoby) Warunki, w tym Standardów lub stosującego się prawa lub przepisów; (c) dostępu do Witryn, Materiałów, w tym Serwisów obecnych na Platformach Partnerów Strony trzeciej i korzystania z nich oraz Wypowiedzi; (d) wysłania, dostarczenia lub przekazania przez Państwo na Witryny, Serwisy lub Platformę Partnerów Strony trzeciej wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, agentów czyszczących, programów szpiegowskich lub innych szkodliwych programów oraz/lub (e) wszelkich roszczeń, że wysyłany post, Pomysł Użytkownika lub Wypowiedzi/Zgłoszenia przyniosły szkody stronie trzeciej, w tym zwłaszcza stanowiły zniesławienie lub oszczerstwo, negatywnie wpłynęły na reputację lub przyniosły jakiekolwiek inne szkody.
26. Informacja dla użytkowników w Kalifornii (USA). Zgodnie z Kodeksem Cywilnym stanu Kalifornia Dział 1789.3, użytkownicy witryn internetowych w Kalifornii mają prawo do następującej informacji dotyczącej praw konsumenta: Z Zespołem Pomocy w sprawach Skarg, Oddział Usług Konsumenckich stanu Kalifornia, Departament Spaw Konsumenckich można kontaktować się na piśmie pod adresem 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California, 95814, United States lub telefonicznie , dzwoniąc na numer (916) 445-1254 lub (800) 952-5210
27. Ograniczenia. Wszelkie roszczenia lub powództwa w związku z użytkowaniem Witryn, Materiałów, w tym Serwisów lub informacji dostępnych za pośrednictwem Platform, Partnerów Strony Trzeciej lub Warunkami należy składać w ciągu roku od wystąpienia powodu do takiego roszczenia lub powództwa, niezależnie od regulaminów i przepisów stanowiących inaczej. Gdyby takie roszczenie lub powództwo nie zostało złożone w ciągu roku, ulegnie trwałemu/ostatecznemu przedawnieniu.
28. Zmiany niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Spółka Kabam zamieściła na pierwszej i ostatniej stronie datę wejścia w życie niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Kabam zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Warunków, zostaną jednak Państwo powiadomieni o planowanych zmianach zanim wejdą one w życie, na przykład przez zamieszczenie informacji w Witrynach lub pocztą elektroniczną. Jeśli będą Państwo nadal odwiedzać oraz/lub korzystać z Witryn i Materiałów, w tym Serwisów dostępnych za pośrednictwem Platformy Partnerów Strony Trzeciej po wejściu w życiu zmian, to taka wizyta oraz/lub korzystanie zostaną uznane za akceptację i zgodę na to, że zmienione Warunki są wiążące. Zmienione Warunki zastępują wszystkie wcześniejsze ogłoszenia lub oświadczenia dotyczące Witryn i Materiałów. Z tego powodu zachęcamy do zaglądania do niniejszych Warunków za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo Witryny i korzystają z nich oraz z Materiałów, zalecamy także wydrukowanie kopii do swoich archiwów. Na naszą prośbę zgadzają się Państwo zaakceptować lub podpisać papierową wersję niniejszych Warunków Świadczenia Usług i wszystkich innych polityk lub umów przedstawionych lub dostępnych na Witrynach i Platformach Partnerów Strony Trzeciej lub za ich pośrednictwem.
29. Warunki dotyczące Urządzeń mobilnych. Witryny i materiały, w tym w szczególności wszelkie Usługi dostępne za pośrednictwem Platform Partnerów Strony Trzeciej mogą występować także w wersjach przeznaczonych do urządzeń mobilnych ("Strona Mobilna"). Aby móc używać Stronę mobilną, należy mieć bezprzewodowe urządzenie mobilne, umożliwiające wysyłanie i odbiór informacji oraz usługę bezprzewodową (z możliwością wysyłania SMS) dostarczoną przez operatora usługi mobilnej. Zgadzają się Państwo na to, że ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za opłaty za wszystkie wiadomości i transfer danych w związku z korzystaniem ze Strony Mobilnej. Opłaty te mogą zawierać koszt wiadomości SMS standardowych oraz premium i mogą być jednorazowe lub wielokrotne. Wszystkimi takimi kosztami obciążani są Państwo, a płatności należy dokonywać na rzecz operatora usług mobilnych. Prosimy skontaktować się ze swoim operatorem usług mobilnych w sprawie cenników i szczegółowych informacji Kabam nie odpowiada za żadne opóźnienia otrzymywanych wiadomości SMS, ponieważ ich dostarczenie zależy od sprawności transmisji operatora sieci. Dane otrzymane od Państwa w związku z usługami SMS mogą zawierać numer telefonu komórkowego, nazwę operatora sieci oraz datę, godzinę i zawartość wiadomości.
30. Zawiadomienie. Jeśli nie podano wyraźnie inaczej, informacje prawne będą przesyłane do zarejestrowanego, krajowego agenta spółki Kabam lub przesyłane na adres e-mail, który Państwo podali spółce Kabam w czasie procedury rejestracji. Zawiadomienie będzie uznawane za doręczone 24 godziny po wysłaniu wiadomości, chyba, że strona wysyłająca zostanie powiadomiona, że dany adres e-mail jest nieważny. Możemy także wysłać informację prawną zwykłą pocztą na adres pocztowy, jeśli został on podany w czasie rejestracji w którymkolwiek Serwisie lub Witrynie. W takim przypadku informacja będzie uważana za doręczoną trzy dni po wysłaniu.
31. Zrzeczenie się praw. Niepowodzenie Spółki Kabam przy wykonywaniu lub egzekwowaniu jakiegoś prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia Warunków będzie ważne tylko jeśli zostanie przedstawione na piśmie i podpisane przez Kabam.

32. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa Stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bez względu na zasady prawa kolizyjnego , które mogą wymagać zastosowania przepisów prawa innej jurysdykcji i uważa się je za sporządzone i przyjęte w Stanie Kalifornia. Wszelkie spory między Państwem a Spółką Kabam związane z Witryną lub Serwisami, które dotyczą roszczeń na kwotę poniżej 5000 dolarów amerykańskich, muszą być rozwiązywane wyłącznie na zasadzie arbitrażu z zastępstwem prawnym (bez osobistego udziału w procesie). Strona decydująca się na arbitraż powinna wszcząć postępowanie składając wniosek o arbitraż w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym (American Arbitration Association(AAA). Postępowanie arbitrażowe będzie podlegać Zasadom Arbitrażu Gospodarczego AAA, Protokołowi Właściwych Procedur Konsumenckich (Consumer Due Process Protocol) oraz Dodatkowym Procedurom Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (Supplementary Procedures for Resolution of Consumer-Related Disputes). Ponadto, Państwo i Spółka Kabam uzgadniają, że do postępowania arbitrażowego będą miały zastosowanie następujące zasady: (a) arbitraż będzie prowadzony, zgodnie z wyborem strony domagającej się zadośćuczynienia, przez telefon, on-line lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń; (b) w arbitrażu nie będzie wymagane osobiste stawiennictwo stron lub świadków, chyba że zostanie przez obie strony postanowione inaczej; oraz (c) wyrok co do wysokości zadośćuczynienia wydany przez arbitraż musi zostać zarejestrowany w sądzie właściwej jurysdykcji. Wszelkie spory między Państwem a Spółką Kabam związane z Witryną lub Serwisami, w których suma roszczeń przekracza 5000 dolarów amerykańskich podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych w San Francisco w Kalifornii. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę i poddają się wyłącznej jurysdykcji takich sądów z udziałem osobistym do celów takiego procesu.

33. Podzielność. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za sprzeczne z prawem, bez powodu lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwego do wyegzekwowania, to zostanie ono wyłączone z Warunków, przy czym nie będzie to mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień.
34. Cesja. Warunki oraz wszystkie związane z nimi uprawnienia i licencje udzielone na mocy tych Warunków nie mogą być przez Państwa przenoszone ani cedowane bez uprzedniej zgody Spółki Kabam na piśmie, ale mogą być cedowane przez Kabam bez ograniczeń.
35. Całość Umowy. Niniejszym rozchodzi się o kompletną umowę między Państwem a Kabam dotyczącą omawianego tutaj przedmiotu i zastępuje ona wszystkie wcześniejsze lub obecne, pisemne i ustne uzgodnienia między stronami w odniesieniu do tego przedmiotu.
36. Postanowienia dodatkowe. Na mocy Warunków nie tworzy się i nie przewiduje się utworzenia żadnego przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki joint-venture, relacji pracownik-pracodawca lub franczyzodawca-franczyzobiorca. Wszelkie nagłówki, podpisy lub tytuły rozdziałów zostały tu wprowadzone jedynie dla wygody i w żaden sposób nie definiują i nie wyjaśniają jakiegokolwiek punktu lub postanowienia Warunków. Realizacja Warunków przez Spółkę Kabam podlega istniejącym przepisom i procedurom prawnym i żadna treść zawarta w Warunkach nie umniejsza prawa Kabam do egzekwowania przestrzegania rządowych, sądowych i prawnych wymogów w związku użytkowaniem przez Państwa Witryn i serwisów, a w szczególności usług dostępnych za pośrednictwem Platform Partnerów Strony trzeciej oraz informacji dostarczanych Spółce Kabam lub przez nią gromadzonych w związku z korzystaniem z usług. Drukowane wersje Warunków i wszystkich zawiadomień przesyłanych w formie elektronicznej będą dopuszczalne w postępowaniach sądowych lub administracyjnych związanych z Warunkami w takim samym zakresie i na tych samych warunkach jak inne dokumenty biznesowe i zapiski utworzone pierwotnie i przechowywane w formie papierowej. Strony zgadzają się, aby cała korespondencja w związku z Warunkami była prowadzona w języku angielskim. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem naszej witryny internetowej o adresie wwsw.kabam.com lub pisząc na adres:
Kabam, Inc.
Attn: Question on Terms of Service
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA


Back To Top