Kabam, Inc.

Policies

Polityka prywatności

Wstęp

Kabam, Inc. („Kabam", „my", „nas", „nam" itd.) respektuje Państwa prawa i nasze zobowiązania dotyczące Państwa prywatności oraz danych osobowych i przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności („Politykę" lub „Politykę prywatności"), aby mogli się Państwo dowiedzieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i ujawniamy informacje, które uzyskujemy od Państwa lub o Państwu, gdy korzystają Państwo z: 1) witryn internetowych, które obsługujemy lub które są obsługiwane w naszym imieniu, oraz takich, w których widoczne jest łącze do niniejszej Polityki, w tym wszystkich witryn pod adresem kabam.com lub innych witryn kontrolowanych przez Kabam („Witryny") oraz/lub; 2) usług, które świadczymy i które są dostępne za pośrednictwem Witryn oraz/lub na innych platformach albo za ich pośrednictwem; są to na przykład różne przeglądarki zainstalowane na komputerze stacjonarnym lub mobilne, lokalnie zainstalowane sieciowe aplikacje mobilne/bezprzewodowe, zewnętrzne platformy, w tym serwisy społecznościowe i inne strony (łącznie „Zewnętrzne platformy") oraz różne serwisy API i inne usługi, które możemy okresowo świadczyć, w tym m.in. gry z udziałem wielu użytkowników, serwisy społecznościowe oraz/lub serwisy gier i aplikacji (w tym nasza aplikacja do zastosowań mobilnych „Kingdom of Camelot"), fora społecznościowe i blogi (określane łącznie „Serwisami"). Niniejsza Polityka odnosi się do korzystania przez Państwo z Witryn oraz/lub Serwisów, także tych, które są dostępne na Zewnętrznych platformach. Zgodnie z założeniami niniejszego dokumentu, „korzystanie" oznacza korzystanie, dostęp, odtwarzanie, instalowanie, logowanie się, łączenie, pobieranie, odwiedzanie lub przeglądanie naszych Witryn lub Serwisów.

JEST TO PRAWNIE WIĄŻĄCA UMOWA MIĘDZY PAŃSTWEM A KABAM I KORZYSTANIE Z WITRYNY I SERWISÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW UMOWY. Należy zapoznać się z niniejszą Polityką w powiązaniu z naszymi Warunkami Świadczenia Usług, udostępnionymi tutaj: https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service oraz wszelkim innymi, przedstawionymi przez nas umowami, które określają sposób korzystania z Witryn i Serwisów. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką, Warunkami Świadczenia Usług oraz wszelkimi innymi, przedstawionymi przez nas umowami, które określają sposób korzystania z Witryn i Serwisów, nie powinni Państwo z tych Witryn i Serwisów korzystać. Pojęcia, które nie zostały tutaj w odmienny sposób zdefiniowane przyjmują takie samo znaczenie, jak w definicjach określonych w Warunkach Świadczenia Usług.

Zawieracie Państwo umowę z Kabam, Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware.

Spis treści

Zakres niniejszej Polityki i Witryny, których niniejsza Polityka dotyczy

Niniejsza Polityka obowiązuje na całym świecie i dotyczy wszystkich naszych Witryn i Serwisów, gdzie podane jest łącze do naszej Polityki, w tym naszych Usług dostępnych na Zewnętrznych platformach, chyba że określono inaczej lub załączono łącze do innej polityki. Na wszystkich Witrynach i w Serwisach, które podlegają zasadom niniejszej Polityki, w miarę możliwości będzie znajdować się wyraźnie widoczne łącze na stronie głównej Witryny (lub w wyskakującym okienku w urządzeniach mobilnych oraz/lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu „Urządzenia bezprzewodowe"). Niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie do informacji, które są gromadzone on-line za pośrednictwem Witryn lub Serwisów. Nie się dotyczy ona informacji, które możemy gromadzić w inny sposób.

Na Witrynach oraz/lub w Serwisach mogą być podane łącza do innych witryn, które należą do osób trzecich lub są przez nieobsługiwane (w naszych Warunkach Świadczenia Usług określane jako „Witryny powiązane"). Należy pamiętać, że kliknięcie dowolnego łącza do Witryn powiązanych oraz/lub wizyta na Witrynie powiązanej spowoduje przeniesienie użytkownika poza Witrynę Kabam, a niniejsza Polityka nie ma zastosowania do Witryn powiązanych. Ponadto, jeśli korzystają Państwo z naszych Usług na Zewnętrznej platformie lub za jej pośrednictwem, w tym także przy użyciu dowolnego Urządzenia bezprzewodowego, Państwa prywatność będzie podlegać polityce prywatności i warunkom świadczenia usług Zewnętrznej platformy. Nie mamy wpływu (i nie ponosimy odpowiedzialności) za warunki świadczenia usług, polityki prywatności i postępowanie Witrynach powiązanych lub Zewnętrznej platformy, za pośrednictwem których mogą Państwo uzyskiwać dostęp do Witryn oraz/lub Serwisów i należy uważnie zapoznać się z polityką i warunkami obowiązującymi w takich Witrynach powiązanych oraz/lub Zewnętrznych platformach.

Nasza Polityka wobec Dzieci

Witryny i Serwisy nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat i świadomie nie gromadzimy żadnych danych osobowych takich dzieci. Dzieci w wieku poniżej 13 lat nie powinny korzystać ani próbować korzystać z naszych Witryn i Serwerów i jeśli potencjalny użytkownik jest w wieku poniżej 13 lat, nie powinien próbować korzystać z naszej Witryny lub Serwisów ani wysyłać do Kabam żadnych informacji o sobie.

JJeżeli dowiemy się, że nieświadomie zgromadziliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat, podejmiemy odpowiednie działania, aby usunąć takie dane z naszych archiwów. Rodzice, którzy przypuszczają, że Kabam może mieć informacje od dziecka w wieku poniżej 13 lat lub o takim dziecku, powinni złożyć odpowiedni wniosek pod adresem privacypolicy@kabam.com i poprosić o usunięcie tych informacji.

Typy informacji, które możemy gromadzić

Kabam może gromadzić różne informacje od Państwa lub o Państwie, w zależności od sposobu, korzystania z Witryn i Serwisów. Poniżej przedstawiono przykłady, które pomogą lepiej zrozumieć, jakie informacje możemy gromadzić, gdy korzystają Państwo z Witryn oraz/lub Serwisów:

 1. Informacje otrzymywane za pośrednictwem konta na Zewnętrznej platformie

  Gdy korzystają Państwo z Witryny Kabam lub łączą się z nią za pośrednictwem Zewnętrznej platformy, na przykład Facebooka lub innego serwisu społecznościowego (dotyczy to także wykorzystywania konta na Zewnętrznej platformie do logowania się w Witrynie lub Serwisie Kabam), umożliwiają nam Państwo uzyskanie dostępu oraz/lub gromadzenie pewnych informacji z profilu/konta na Zewnętrznej platformie (np. z konta na Facebooku), zgodnie z warunkami umowy oraz zasadami ochrony prywatności Zewnętrznej platformy. Informacje, które Państwo nam udostępniają i których gromadzenie umożliwiają, różnią się w zależności od wykorzystywanego Serwisu Kabam, a także od warunków Zewnętrznej platformy i zaakceptowanych tam ustawień prywatności. Przykładowo: Kabam może uzyskać dostęp oraz/lub gromadzić niektóre lub wszystkie poniższe informacje z konta na Zewnętrznej platformie, gdy korzystają Państwo z Witryn lub Serwisów Kabam na Zewnętrznej platformie lub za jej pośrednictwem:

  • imię i nazwisko podane na Zewnętrznej platformie
  • zdjęcie na profilu lub jego adres URL
  • numer identyfikacyjny użytkownika, który jest powiązany z ogólnie dostępnymi informacjami, takimi jak nazwisko i zdjęcie na profilu
  • numery identyfikacyjne użytkownika znajomych, którzy także są połączeni z naszymi grami
  • adres e-mail używany przy logowaniu, podany na Zewnętrznej platformie w czasie rejestracji
  • fizyczna lokalizacja oraz lokalizacja urządzeń używanych do uzyskania dostępu, w tym wszelkich Urządzeń bezprzewodowych
  • płeć
  • dzień urodzin
  • grupy, do których Państwo dołączyli na Zewnętrznej platformie
  • posty Państwa i Państwa znajomych

  (łącznie „Informacje z Zewnętrznej platformy")

  Korzystając z Usług Kabam na Zewnętrznej platformie lub za jej pośrednictwem, upoważniają Państwo Kabam do gromadzenia, przechowywania i używania danych z Zewnętrznej platformy zgodnie z warunkami Zewnętrznej platformy i dopuszczają ustawienia prywatności uzgodnione z Zewnętrzną platformą. Można nie zezwalać Zewnętrznej platformie na udostępnianie nam pewnych informacji, ale wtedy mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania z niektórych funkcji na naszych Witrynach lub w naszych Serwisach.

  Gdy korzystają Państwo z Serwisu Kabam (albo za pośrednictwem Zewnętrznej platformy albo bezpośrednio na Witrynie Kabam), możemy przypisać Państwu unikatowy numer identyfikacyjny („numer ID"), który nie jest udostępniany innym użytkownikom Kabam. Ponadto, będą Państwo mogli wybrać nazwę użytkownika oraz/lub nazwy postaci w grze (łącznie „Nazwa użytkownika"). Zwracamy uwagę, że Państwa Nazwa użytkownika będzie widoczna dla wszystkich, którzy mają dostęp do Witryny oraz/lub Serwisów a także, w niektórych przypadkach, może być dostępna dla innych użytkowników Internetu spoza Kabam za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych i systemów indeksowania. Zalecamy, aby nie korzystać z prawdziwego nazwiska i nie podawać innych informacji w Nazwie Użytkownika, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji osoby użytkownika. Informacje takie mogłyby zostać użyte przez osoby trzecie do nawiązywania z Państwem kontaktu, którego mogą sobie Państwo nie życzyć. Nie odpowiadamy za Państwa Nazwę użytkownika oraz/sposób jej wykorzystania przez osoby trzecie.

 2. Informacje otrzymane za pośrednictwem Urządzenia bezprzewodowego: Powiadomienia push

  Jeśli korzystają Państwo z Usług Kabam w swoim urządzeniu mobilnym lub za jego pośrednictwem, możemy, zgodnie z każdą z obowiązujących umów z operatorem Urządzenia bezprzewodowego (i w zakresie dopuszczonym w ramach Państwa ustawień prywatności) gromadzić pewne informacje, takie jak unikatowy identyfikator urządzenia (np. numer automatycznie przypisywany do telefonu komórkowego lub urządzenia bezprzewodowego), typ urządzenia oraz informacje, które postanowili Państwo udostępniać lub podać, takie jak adres e-mail (łącznie „Informacje mobilne").

  Możemy wysyłać do Państwa urządzenia mobilnego powiadomienia push, aby podać informacje o aktualizacjach gier lub inne, właściwe komunikaty. Powiadomieniami push można zarządzać ze strony „opcje" lub „ustawienia" w aplikacji urządzenia mobilnego. W przypadku aplikacji do urządzeń mobilnych mogą Państwo także zarządzać ze strony ustawień urządzenia.

  W czasie pobierania lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych nie będziemy prosić o jakiekolwiek informacje dotyczące dokładnej lokalizacji geograficznej, nie będziemy też uzyskiwać do nich dostępu ani ich śledzić.

 3. Informacje, które przekazują nam Państwo bezpośrednio.

  Gdy korzystają Państwo z Witryn lub Serwisów (w tym także za pośrednictwem Zewnętrznej platformy), będziemy gromadzić wszelkie informacje, które dostarczają nam Państwo bezpośrednio, takie jak:

  Informacje związane z rejestracją: Aby korzystać z niektórych funkcji Witryn może być konieczne zarejestrowanie się w celu utworzenia konta, w takim przypadku zgromadzimy wszelkie informacje rejestracyjne i będziemy je przechowywać. Obejmują one m.in. datę urodzenia, wiek, adres e-mail, hasło i inne informacje, które pomogą nam potwierdzić Państwa dostęp do konta i dowiedzieć się więcej o Państwie („Informacje związane z rejestracją").

  Informacje zawarte w profilu: W przypadku Witryn lub Serwisów Kabam mają Państwo możliwość podania dodatkowych informacji o sobie w celu utworzenia profilu użytkownika („Profilu"), który będzie widoczny dla wszystkich użytkowników Internetu. Będziemy gromadzić informacje, które udostępniają nam Państwo, tworząc swój Profil. Obejmują one m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć. Tworząc Profil należy zachować ostrożność i rozwagę, bowiem Profil i wszystkie zawarte w nim informacje będą widoczne dla innych, a w niektórych przypadkach mogą być także indeksowane przez wyszukiwarki i być widoczne poza Witrynami i Serwisami Kabam. Państwa Profil oraz/lub Informacje zawarte w profilu mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie do nawiązywania kontaktów z Państwem w niepożądany sposób. Kabam nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które prezentują Państwo na swoim Profilu oraz/lub sposób, w jaki są one wykorzystywane przez innych.

  Publiczne posty/ Udostępniane treści: niektóre z Witryn lub Serwisów Kabam mogą umożliwiać interakcje z innymi użytkownikami oraz/lub wysyłanie, udostępnianie, komunikowanie lub publiczne transmitowanie informacji w inny sposób, np. przez uczestnictwo w forach graczy, tablicach informacyjnych, serwisach informacyjnych, aktualizacjach stanu, wysyłanie publicznych komentarzy do profili użytkowników, wysyłanie wiadomości lub zaproszeń do innych użytkowników, czatowanie z innymi użytkownikami, wysyłanie zdjęć oraz/lub zamieszczanie komentarzy na tablicy (łącznie „Udostępnione treści" lub „Publiczne posty"). Możemy gromadzić i przechowywać na serwerach Kabam archiwa takich Publicznych postów. Podlegają one niniejszej Polityce prywatności i mogą być wykorzystywane lub udostępniane zgodnie z zasadami niniejszej Polityki i Warunkami świadczenia usług, w tym m. in. w związku z zapewnianiem bezpieczeństwa i dobrostanu osób prywatnych, osób nieletnich, użytkowników Kabam, naszych pracowników oraz naszych Witryn lub Serwisów.

  Należy pamiętać, że Posty publiczne będą widoczne dla każdej osoby, która ma dostęp do Witryn i Serwisów, a w niektórych przypadkach mogą być widoczne poza serwisami Kabam, bowiem takie Posty publiczne mogą pojawiać się w czasie wyszukiwania w Internecie oraz/lub mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Istnieją narzędzia, za pomocą których Posty publiczne lub inne informacje mogą być przez Państwa lub osoby trzecie skopiowane, wycięte oraz/lub wysłane do innych lokalizacji (w tym na strony internetowe, których posiadaczem/operatorem nie jest Kabam). Może to prowadzić do ujawniania poufnych informacji na stronach internetowych osób trzecich – za które Kabam nie ponosi odpowiedzialności – oraz, w niektórych przypadkach, może to narazić Państwa na odpowiedzialność w związku z treściami zamieszczanymi przez Państwa lub Państwa dotyczącymi. Należy zatem zachować ostrożność we wszystkich Postach publicznych i zalecamy, aby nie zamieszczać w Postach publicznych informacji osobistych, które mogą być wykorzystane do identyfikacji Państwa oraz/lub kontaktowania się z Państwem. Aby zażądać usunięcia z naszych publicznych forów informacji osobistych, należy skontaktować się z nami pod adresem privacypolicy@kabam.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych, w takim przypadku poinformujemy, że nie możemy tego zrobić i z jakiego powodu.

  Na niektórych Witrynach i w Serwisach Kabam, w związku z Państwa Postami publicznymi, może pojawiać się Państwa Nazwa użytkownika, a także informacje zawarte w Profilu. Tak więc osoby, uzyskujące dostęp do tych informacji mogą zidentyfikować Państwa, wykorzystując dostępne źródła informacji, takie jak konto na powiązanej Zewnętrznej platformie lub informacje na innych stronach internetowych.

  Informacje o płatnościach: Jeśli dokonują Państwo zakupu jakiegokolwiek produktu lub usługi za pośrednictwem naszych Witryn lub Serwisów, takich jak waluty wirtualne lub inne „towary" do gier, możemy gromadzić pewne informacje dotyczące zakupu (takie, jak np. Państwa nazwisko, kod pocztowy, rodzaj zakupu), które są potrzebne do realizacji zamówienia i będą Państwo musieli podać pewne informacje dotyczące płatności i wystawiania rachunku bezpośrednio naszym partnerom uczestniczącym w realizacji zamówienia. Do informacji tych należą między innymi nazwisko, dane karty kredytowej, adres, na który wystawiany jest rachunek oraz kod pocztowy. Nie mamy bezpośredniego dostępu do danych karty kredytowej, nie przechowujemy ich i nie gromadzimy, nie będziemy też wykorzystywać zgromadzonych informacji dotyczących płatności z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne, aby zrealizować zamówienie lub porozumieć się z Państwem w związku z transakcją.

  Dane kontaktowe znajomych: Jeśli chcą Państwo użyć naszego serwisu do poinformowania znajomych o Witrynach lub Serwisach, musimy poprosić o nazwisko, adres e-mail lub inne dane Państwa znajomych (wszystkie te dane będziemy gromadzić i przechowywać) i automatycznie wyślemy Państwa znajomym wiadomość e-mail i jedno przypomnienie z zaproszeniem do korzystania z naszych Witryn lub Usług. Kabam może korzystać z takich informacji i przechowywać je do różnych celów, w tym do wysyłania wiadomości e-mail do znajomych i śledzenia postępów naszego programu poleceń.

  Państwa znajomy może zrezygnować z subskrypcji takich wiadomości korzystając z łącza „zrezygnuj z subskrypcji" na dole wiadomości. Państwa znajomi, którzy nie życzą sobie korzystania z ich danych lub ich przechowywania, mogą się z nami skontaktować pod adresem privacypolicy@kabam.com

  Mogą Państwo również zaimportować lub załadować kontakty z książki adresowej lub wpisać adresy e-mail (łącznie „Informacje kontaktowe"), w ten sposób możemy zaprosić Państwa znajomych do korzystania z naszych Witryn i Serwisów oraz/lub mogą Państwo ich odszukiwać i kontaktować się z nimi w naszych Witrynach lub w Serwisach. Jeśli przekażą nam Państwo swoje dane kontaktowe, będziemy je przechowywać, chyba że udzielą Państwo innych instrukcji, przesyłając polecenie na adres privacypolicy@kabam.com i użyjemy tych informacji. aby pomóc Państwu i Państwa znajomym kontaktować się na naszych Witrynach i w naszych Serwisach. Wszystkie informacje kontaktowe, które od Państwa otrzymamy będą podlegać niniejszej Polityce prywatności.

  Komunikaty; Prośby o pomoc; Możliwe nadużycia: Jeśli zwrócą się Państwo do nas o pomoc lub aby zgłosić problem, wątpliwość, możliwe nadużycie lub inne kwestie dotyczące Witryn, Serwisów lub użytkownika, możemy gromadzić i przechowywać Państwa dane kontaktowe, wiadomości oraz/lub inne informacje o Państwie, w tym, między innymi: Państwa nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika, numer identyfikacyjny, lokalizację, używaną grę lub aktywność i zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia dalszych badań i uzyskiwania dodatkowych informacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Będziemy korzystać z tych informacji, aby odpowiadać Państwu i analizować Państwa prośby/wiadomości zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

  Loterie, Promocje i Badania: co pewien czas możemy poprosić Państwa o wypełnienie kwestionariusza, udział w naszych programach lojalnościowych oraz/lub oferować możliwość uczestnictwa w Promocjach (jak zdefiniowano w Warunkach świadczenia usług https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service) na naszych Witrynach, za pośrednictwem serwisów lub Zewnętrznej platformy. Jeśli zdecydują się Państwo na udział w Promocji, zgromadzimy i będziemy przechowywać informacje, które podadzą Państwo w związku z udziałem w Promocji, takie jak nazwisko, numer identyfikacyjny, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu oraz wszelkie inne dane, które Państwo podadzą. Będziemy korzystać z tych danych oraz/lub je ujawniać zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, o ile nie określono inaczej, na przykład w oficjalnych zasadach (lub innych wytycznych) Promocji lub w innej polityce ochrony prywatności, której może podlegać Promocja. Wszystkie nasze Promocje są przeznaczone dla osób pełnoletnich, zgodnie z prawem przyjętym w danym stanie, prowincji lub kraju, o ile nie określono wyraźnie inaczej. We wszystkich przypadkach, w których będzie to wymagane, Promocje będą podlegać oficjalnym zasadom lub wytycznym, wyznaczającym zakres gromadzenia danych lub użytkownicy będą kierowani do aktualnej wersji niniejszej Polityki. W niektórych przypadkach zgromadzone informacje będą używane wyłącznie do celów związanych z zarządzaniem Promocją; w innych przypadkach zgromadzone informacje będą używane do celów marketingowych spółki Kabam lub sponsora. Państwa dane mogą zostać użyte do powiadomienia o wygranej, dostarczenia potwierdzenia nagrody lub innych, podobnych celów zgodnie z niniejszą Polityką. Przystąpienie do Promocji może wiązać się z dodaniem do naszych list mailingowych, a także takich list naszych partnerów w promocji, powiązanych z konkursem lub loterią. Aby przyjąć nagrodę mogą być Państwo zobowiązani (chyba, że jest to zabronione przez prawo) do wyrażenia zgody na opublikowanie niektórych Państwa danych na naszych Witrynach, na przykład na stronie zwycięzców, w razie wygranej w konkursie lub loterii. W niektórych przypadkach Promocję może obsługiwać lub prowadzić na naszych Witrynach lub za pośrednictwem naszych Witryn lub Serwisów niezależny reklamodawca lub sponsor, który będzie gromadził Państwa dane. W takich przypadkach, gdy nie jesteśmy sponsorem ani operatorem Promocji, nie mamy kontroli nad gromadzonymi danymi i należy przed wzięciem udziału w Promocji, zapoznać się z oficjalnymi zasadami, a także polityką ochrony prywatności reklamodawcy lub sponsora.

 4. Informacje techniczne oraz informacje o użytkowaniu, które gromadzimy automatycznie

  W przypadku korzystania z Witryn lub Serwisów, na przykład z jednej z naszych gier, nasze serwery automatycznie zapisują, a my automatycznie gromadzimy pewne informacje. Do informacji tych mogą należeć m.in.: (a) informacje techniczne o komputerze lub Urządzeniu bezprzewodowym, na przykład adres IP, typ systemu operacyjnego, nr identyfikacyjny urządzenia, przeglądarka, domena i inne informacje systemowe, jak wyjaśniono dalej w niniejszej Polityce; (b) statystyki użytkowania dotyczące interakcji z Witrynami oraz/lub Serwisami, w tym używane gry, wyniki w grach, odwiedzane strony, korzystanie z Elementów wyposażenia i Waluty, jak podano w Warunkach świadczenia usług (https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service), informacje na temat grania i interakcji z innymi użytkownikami, używanych/odwiedzanych częściach Witryn lub Serwisów oraz inne informacje dotyczące sposobu korzystania z Witryn i Serwisów.

  Takie informacje techniczne i dane o użytkowaniu, z których niektóre mogą być powiązane z Państwa numerem identyfikacyjnym, są gromadzone za pośrednictwem plików dziennika serwera i przy użyciu technik śledzenia, w tym: (i) plików tzw. ciasteczek (pliki cookies), które są niewielkimi plikami, wysyłanymi przez strony internetowe do komputera lub Urządzenia bezprzewodowego, aby zidentyfikować przeglądarkę lub urządzenie mobilne lub przechować informację o ustawieniu przeglądarki; oraz (ii) sygnalizatory WWW (ang. web beacons), które są niewielkimi plikami, które pozwalają nam analizować działania osób odwiedzających Witryny lub Serwisy. Więcej szczegółowych informacji dotyczących sposobu korzystania z plików cookies i innych technik można znaleźć w niniejszej Polityce w rozdziale zatytułowanym „Korzystanie z plików cookies i automatyczne gromadzenie informacji."

  Nasze serwery nie zapisują i nie rozpoznają nazwisk ani adresów e-mail użytkowników, chyba że użytkownik założy konto lub dostarczy nam takich informacji w inny sposób, np. w związku z transakcją lub zamieszczaniem danych (w znaczeniu podanym w naszych Warunkach świadczenia usług). Informacje techniczne, które otrzymujemy są gromadzone, wykorzystywane i przechowywane w formie niepozwalających na identyfikację informacji zbiorczych („Informacje zbiorcze"), który mogą być używane i udostępniane do różnych celów, w tym do poprawy jakości naszych Witryn i Serwisów, oceny działania i popularności niektórych Witryn i Serwisów; śledzenia ruchów użytkowników i nawyków dotyczących gier; analizy ogólnych tendencji demograficznych; weryfikacji zgodności z naszymi umowami licencyjnymi; oraz do poprawy wrażeń użytkownika; oraz celów podanych w niniejszej Polityce. Informacje techniczne (zdefiniowane poniżej) lub Informacje zbiorcze możemy wykorzystywać i udostępniać osobom trzecim w celu przedstawienia ogólnych danych demograficznych i preferencji użytkowników Kabam. Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas informacji anonimowych oraz/lub Informacji zbiorczych nie podlega żadnym ograniczeniom niniejszej Polityki prywatności.

Korzystanie z plików cookies i automatyczne gromadzenie informacji

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, Kabam (oraz/lub usługodawcy działający w naszym imieniu, jak np. Google Analytics oraz/lub niezależni reklamodawcy) wykorzystuje pliki dziennika serwera i narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookies, tagi, skrypty i sygnalizatory WWW (łącznie „Narzędzia do gromadzenia danych") w przypadku korzystania z naszych Witryn lub Serwisów. Kojarzymy informacje zgromadzone w ten sposób z danymi naszych klientów, które pozwalają na identyfikacje osób. Wymienione Narzędzia automatycznie wyszukują i gromadzą pewne informacje techniczne, które Państwa serwer wysyła do nas, na przykład adres IP, typy przeglądarek, język przeglądarki, informacje o stronach wyjściowych i odsyłających, URL, typ platformy, liczba kliknięć, nazwy domen, strony docelowe, oglądane strony i ich kolejność, ilość czasu spędzona na przeglądaniu określonych stron, informacje o grach oraz daty i godziny aktywności na naszych Witrynach lub w naszych Serwisach oraz inne, podobne informacje (łącznie „Informacje techniczne"). W niektórych przypadkach będziemy do naszych wewnętrznych celów kojarzyć te Informacje techniczne z Państwa numerem identyfikacyjnym. Korzystanie z naszych Witryn oraz/lub Serwisów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie plików cookies, sygnalizatorów WWW i Narzędzi do gromadzenia danych.

Stosujemy pliki cookies z różnych powodów, w tym w celu: (i) analizy sposobu korzystania z Witryn i Serwisów; (ii) zapewnienia większego spersonalizowania; (iii) zarządzania reklamami; (iv) ułatwienia logowania się do naszych Witryn lub Serwisów; (v) ułatwienia wizyt na naszych Witrynach oraz/lub poprawę użyteczności i wydajności korzystania z naszych Serwisów, przez dostarczenie Państwu wrażeń lepiej dostosowanych do indywidualnych potrzeb i rozpoznawanie Państwa, przy ponownych wizytach na naszych stronach.

Możemy także stosować sygnalizatory WWW lub inne techniki z różnych powodów, w tym, aby: (i) wiedzieć, czy określona witryna była odwiedzana i czy wiadomość e-mail została przeczytana; (ii) śledzić piksele, co pozwala na skuteczniejszą reklamę przez wyłączenie aktualnych użytkowników z akcji wysyłania promocyjnych komunikatów lub identyfikowanie źródła nowej instalacji;

Można ustawić swoją przeglądarkę sieciową tak, aby ostrzegała o próbach umieszczenia plików cookies w komputerze, ograniczała typy plików cookies lub odrzucała wszystkie pliki cookies; w razie jednak odrzucania/dezaktywowania plików cookies, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcji Witryn oraz/lub Serwisów.

Proszę pamiętać, że również niezależni partnerzy/operatorzy, na przykład spółki umieszczające reklamy w naszych grach lub na naszych Witrynach oraz/lub w naszych Serwisach mogą także używać plików cookies i innych technik, a działania te i operatorzy podlegają odrębnym politykom. Strony trzecie, z którymi nawiązujemy współpracę w celu udostępniania określonych funkcji w naszej Witrynie, korzystają z obiektów LSO (Local Storage Objects), takich jak obiekty Flash. Obiekty te służą do gromadzenia i przechowywania informacji. W różnych przeglądarkach mogą być dostępne narzędzia do zarządzania, umożliwiające usuwanie obiektów LSO HTML5. Informacje na temat zarządzania obiektami LSO Flash można znaleźć tutaj: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

 1. Pliki cookie sesji

  Korzystamy z plików cookie sesji w celu zapamiętania danych logowania użytkownika oraz przetwarzania zakupów towarów wirtualnych. Te działania uznajemy za niezbędne do zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej. Wyłączenie tych plików spowodowałoby uszkodzenie różnych funkcji dostępnych w witrynie. Więcej informacji na temat plików cookie sesji oraz sposobów ich wykorzystania można znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org/cookies/session-cookies-used-for.html.

  Używane pliki cookie:

  • _foundation_session
  • bb_forum_view
  • bb_lastactivity
  • bb_lastvisit
  • entryUid
  • eu_privacy_consent
  • guest_naid
  • has_logged_in_kabam
  • kabam_logged_in
  • kabamId
  • kforumsession
  • PHPSESSID
  • remember_me
  • remember_me_user
  • timeout_length
  • titanic
 2. Analityczne pliki cookie

  Google Analytics — używamy tych narzędzi, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny na potrzeby usprawniania jej działania. Wszystkie dane użytkowników są anonimowe. Więcej informacji na temat stanowiska firmy Google w kwestii prywatności świadczonych przez nią usług analitycznych można znaleźć pod adresem http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

  Używane pliki cookie:

  • __utma
  • __utmb
  • __utmc
  • __utmz

  New Relic — dzięki tej usłudze wiemy więcej na temat szybkości działania i parametrów technicznych naszej witryny, dzięki czemu możemy ją monitorować i usprawniać jej działanie. Wszystkie dane użytkowników są anonimowe. Więcej informacji na temat usługi New Relic można znaleźć pod adresem http://newrelic.com/.

  Używane pliki cookie:

  • JSESSIONID

  Quantcast — ta usługa umożliwia pozyskiwanie informacji na temat ruchu związanego z witryną, co pozwala nam publikować te informacje w witrynie internetowej Quantcast, gdzie każdy może się z nimi zapoznać. Wszystkie dane użytkowników są anonimowe. Informacje na temat ruchu związanego z witryną można znaleźć w profilu Econsultancy w witrynie Quantcast pod adresem http://www.quantcast.com/econsultancy.com.

  Używane pliki cookie:

  • __qca
 3. Marketingowe pliki cookie

  OpenX — korzystamy z tej usługi w celu zapewniania dynamicznej promocji naszych nowych gier i udostępniania ofert dla graczy. Więcej informacji na temat polityki prywatności w usłudze OpenX można znaleźć pod adresem http://www.openx.com/about/privacy-policy.

  Używane pliki cookie:

  • OX_u
  • i

  W celu śledzenia skuteczności naszych kampanii marketingowych w witrynie Kabam.com używane są wymienione poniżej pliki cookie.

  Używane pliki cookie:

  • entrypt
  • entryptfree
  • entryptpaid

Sposób wykorzystywania zgromadzonych informacji

Kabam może wykorzystywać informacje gromadzone w czasie korzystania z Witryn i Serwisów do różnych celów, przede wszystkim w związku z zapewnianiem i podwyższaniem jakości naszych Witryn i Serwisów. Możemy na przykład wykorzystywać gromadzone informacje w następujący sposób:

 • umożliwiać, zarządzać i ułatwiać korzystanie z Witryn i Serwisów, w tym wyświetlać treści dostosowane do Państwa potrzeb oraz/lub prowadzić celowaną reklamę;
 • powiadamiać o produktach, nowościach, usługach, funkcjach, promocjach, udoskonaleniach i aktualizacjach, w tym aktualizacjach gier, programach lojalnościowych i aktualizacjach Witryn, Serwisów, Warunków świadczenia usług i zasadach Polityki prywatności;
 • prowadzić działania marketingowe związane z naszymi produktami oraz/lub usługami, w tym wysyłać oferty, informacje o promocjach, biuletyny, prowadzić kampanie e-mailowe oraz powiadamiać o nowych,udoskonalonych lub istniejących produktach, konkursach oraz/lub loteriach;
 • rozwiązywać problemy dotyczące działania witryn; przetwarzać lub odpowiadać na zgłaszane do działu obsługi klienta pytania i problemy;
 • przetwarzać lub realizować prośby oraz/lub zamówienia na gry, produkty, usługi, informacje lub funkcje, takie jak Elementy wyposażenia i Waluta wirtualna;
 • umożliwić komunikację i interakcję użytkownik-użytkownik oraz zabiegać o informacje i opinie, aby zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia;
 • zarządzać ustawieniami konta, określać Profil i Informacje związane z rejestracją;
 • łączyć Państwa ze znajomymi oraz/lub innymi osobami, korzystającymi z Witryn oraz/lub Serwisów;
 • monitorować działanie Witryn, Serwisów i sieci pod kątem technicznym;
 • opracowywać nowe gry, produkty i usługi lub oferty oraz/lub doskonalić istniejące;
 • dostarczać wiadomości i biuletyny;
 • tworzyć, analizować i udostępniać Informacje zbiorcze;
 • identyfikować, analizować i chronić przed rzeczywistym lub możliwym nadużyciem, nieautoryzowanym lub niepożądanym wykorzystaniem Witryn lub Serwisów, w tym, między innymi, analizować wszystkie roszczenia wysuwane przez lub wobec innych użytkowników oraz/lub w związku z Witrynami oraz/lub Usługami oraz takimi działaniami, które mogą wiązać się z wykorzystaniem informacji dostarczanych ze źródeł osób trzecich;
 • umożliwiać prowadzenie usługi hostingu (wynajęcia miejsca na stronę WWW) Witryn oraz/lub Serwisów przez osoby trzecie
 • analizować trendy i ruch użytkowników;
 • prowadzić działania marketingowe, przetwarzać lub przeprowadzać promocje administrowane i sponsorowane przez Kabam;
 • rozwiązywać spory;
 • wykrywać i rozwiązywać problemy dotyczące działania Witryn oraz/lub Serwisów;
 • śledzić informacje o zakupach i użytkowaniu;
 • komunikować się z Państwem w sprawach Konta;
 • zwracać się z prośbą o udział w ankietach dotyczących produktów i usług; lub
 • podejmować działania, które według naszego własnego uznania, będziemy uważać
 • za konieczne lub wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa oraz/lub interesów naszych użytkowników, osób trzecich, osób prywatnych oraz/lub naszych Witryn i Serwisów.

Podany Kabam adres e-mail, będzie używany do m.in. następujących celów: (i) odpowiadanie na pytania klientów o wsparcie; (ii) informowanie o aktywności w czasie gry, w tym o komentarzach od znajomych i sojuszników, powiadomieniach o statusie w grze, zdarzeniach i ofertach w czasie gry a także powiadomieniach o upominkach i prośbach; (iii) dostarczenie aktualnych informacji o nowych grach, aktualizacjach produktów, a także programach lojalnościowych i programach wynagrodzeń; oraz (iv) w innych celach zgodnych ze wszystkimi sposobami postępowania przedstawionymi w niniejszej Polityce prywatności.

Zasady udostępniania/ujawniania danych osobom trzecim

Będziemy udostępniać dane (w tym dane osobowe) jedynie wymienionym poniżej osobom trzecim lub w następujących okolicznościach albo w innych przypadkach, opisanych w niniejszej polityce:

 1. Bezpieczeństwo, współpraca z organami ścigania i zgodność z wymogami prawnymi. Możemy ujawniać osobom trzecim dane, w tym dane osobowe, jeśli - według naszego uznania - uważamy w dobrej wierze, że jest to: (1) dozwolone lub wymagane przez prawo; (2) związane z procesowym, urzędowym lub prawnym dochodzeniem, nakazem lub postępowaniem; (3) wymagane lub konieczne w związku z ważnym wezwaniem do sądu, nakazem sądowym lub innym zapytaniem lub wnioskiem prawnym; (4) konieczne do egzekwowania naszych Warunków świadczenia usług, niniejszej Polityki lub innych umów prawnych; (5) wymagane do wykrycia, zapobiegania lub zajęcia się w inny sposób oszustwem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, potencjalnym naruszeniem prawa (lub zasad/przepisów) oraz/lub bezpieczeństwem lub sprawami technicznymi; lub (6) wymagane lub konieczne do ochrony przed nieuchronnym naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Kabam, naszych użytkowników, pracowników, osób nieletnich, pozostałych osób oraz/lub naszych Witryn i Serwisów. Możemy także ujawniać informacje o Państwie naszym audytorom lub doradcom prawnym w związku z dostępem do informacji o przedstawionych w niniejszej Polityce naszych zobowiązaniach i prawach w zakresie ujawniania informacji.

 2. Zewnętrzni dostawcy, Wykonawcy i Przedstawiciele. Możemy udostępniać dane zewnętrznym firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu, w tym: przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, analiza danych, usługi marketingowe, kampanie e-mailowe, usługi hostingowe oraz obsługa klientów. Świadcząc w naszym imieniu usługi, spółki te mogą mieć dostęp do danych osobowych, ale mogą z nich korzystać wyłącznie we wskazany przez nas sposób i do celów związanych z zamówioną usługą.

 3. Przejęcia firmy, sprzedaż, fuzje lub zbycie.W razie zmiany zasad działania spółki Kabam w wyniku fuzji, przejęcia, zbycia firmy lub jej rozwiązania (w tym bankructwa) albo sprzedaży wszystkich lub niektórych składników majątku, w tym również w związku ze sprzedażą lub innym rodzajem przeniesienia własności gry, możemy udostępnić, ujawnić lub przekazać wszystkie dane, w tym dane osobowe jednostce, która będzie sukcesorom Kabam.

 4. Partnerzy biznesowi. W związku z opracowaniem i obsługą naszych gier oraz w związku z oferowaniem innych gier możemy współpracować z osobami trzecimi, takimi jak deweloperzy oraz/lub licencjodawcy, które wspomogą nas w świadczeniu usług. Będziemy udostępniać informacje podane za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takie jak (1) imię i nazwisko, (2) zdjęcie na profilu lub jego URL, (3) numer identyfikacyjny użytkownika sieci w danym serwisie społecznościowym, który jest powiązany z powszechnie dostępnymi informacjami, takimi, jak nazwa i zdjęcie w profilu, (4) e-mail używany jako login, podany w danym serwisie społecznościowym przy rejestracji; (5) informacje o grach udostępnionych przez osoby trzecie, więc by mogły one między innymi ułatwić korzystanie z naszych usług, a także kontaktować się w sprawach innych gier oraz oferowanych produktów, które mogą być dla Państwa interesujące, przesyłać powiadomienia o serwisach oraz zwracać się z prośbą o opinie i informacje. Jeśli nie zgadzają się Państwo na udostępnianie tych informacji, prosimy nie korzystać z naszych usług. Jeśli nie chcą Państwo, aby nasi partnerzy w dalszym ciągu korzystali z Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem privacypolicy@kabam.com, przekażemy Państwa prośbę naszemu partnerowi.

 5. Promocje. Możemy udostępniać Państwa dane w związku z Promocją, z której Państwo skorzystają lub za pośrednictwem Witryn, jeśli będzie to konieczne w celu zarządzania, prowadzenia działań marketingowych, sponsorowania lub realizowania Promocji lub będzie wymagane przez odpowiednie ustawy, regulacje lub przepisy (na przykład w celu przedstawienia listy zwycięzców lub sporządzenia wymaganych akt) lub zgodnie z obowiązującymi Oficjalnymi Zasadami Promocji/Loterii, do których Państwo przystępują.

 6. Za Państwa zgodą. Ponadto, jeśli wyrażą Państwo zgodę na udostępnianie swoich danych osobom trzecim w celach marketingowych, będziemy udostępniać Państwa dane takim osobom trzecim. W takiej sytuacji wykorzystywanie Państwa danych przez osoby trzecie podlegać będzie ich polityce ochrony prywatności.

 7. Reklamowanie produktów/usług osób trzecich. Możemy wykorzystywać i udostępniać niezależnym reklamodawcom (i innym osobom trzecim) pewne Informacje techniczne oraz/lub Informacje zbiorcze w celu przedstawienia ogólnej sytuacji demograficznej i preferencji użytkowników Kabam. Możemy także zezwolić reklamodawcom na gromadzenie Informacji technicznych lub Informacji zbiorczych, (które reklamodawcy mogą nam udostępniać) przez stosowanie plików cookies lub technik śledzenia, takich jak pliki cookies i sygnalizatory WWW. Zgromadzone informacje mogą być użyte do przedstawiania Państwu docelowego zestawu reklam i produktów, mających personalizować doświadczenia użytkownika przez zwiększenie prawdopodobieństwa, że reklamy produktów i usług, które Państwo widzą okażą się dla Państwa atrakcyjne (tzw. reklama behawioralna) i do podejmowania analiz sieciowych (tj. do analizowania ruchu i aktywności użytkownika w celu poprawienia obsługi użytkowników). Więcej informacji na temat reklamy behawioralnej lub sposobu rezygnowania z otrzymywania reklam sieci reklamowych mogą Państwo uzyskać, odwiedzając witrynę Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Jeśli znajdują się Państwo na terenie Unii Europejskiej i chcieliby Państwo zgłosić rezygnację, zapraszamy pod adres http://www.youronlinechoices.eu/. Zwracamy uwagę, że nie powoduje to rezygnacji z otrzymywania reklam. Nadal będą Państwu prezentowane reklamy ogólne.

 8. Funkcje mediów społecznościowych: Nasza witryna zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Lubię to na Facebooku. Funkcje te mogą gromadzić dane, takie jak adres IP lub strony odwiedzane na naszej witrynie i utworzyć plik cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie Funkcji. Funkcje mediów społecznościowych znajdują się albo na stronach osób trzecich, albo na naszych stronach, a korzystanie z tych Funkcji podlega polityce prywatności spółki, która je udostępnia.

 9. Tablice ofert: . W grach Kabam lub na stronach, na których można dokonać ich zakupu mogą wyświetlać się „tablice ofert", znajdujące się na serwerach zewnętrznego operatora tablic ofert. Za pośrednictwem tablicy ofert zewnętrzni reklamodawcy mogą dostarczać użytkownikom walutę wirtualną w zamian za interakcje z reklamą lub za skorzystanie z oferty marketingowej, która może polegać na przystąpieniu do serwisu jednego z tych reklamodawców. Oferty te nie są kontrolowane ani tworzone przez Kabam. Mogą być przedstawiane przy wykorzystaniu niektórych informacji technicznych, takich jak Państwa obszar geograficzny lub anonimowe dane demograficzne. Po kliknięciu jednej z tych reklam nastąpi opuszczenie strony znajdującą się na serwerach Kabam lub Zewnętrznej platformy. Aby prawidłowo zasilać konta użytkowników i zapobiegać oszustwom, podmiotowi zapewniającemu tablicę ofert zostanie udostępniony unikatowy numer identyfikacyjny. Identyfikator ten jest stosowany do prawidłowego uznania Państwa rachunku, zapobiegania oszustwom lub wielokrotnemu przedstawianiu ofert oraz do obsługi klienta w razie powstania wątpliwości. Po skorzystaniu z oferty może nastąpić ponowne przekierowanie do Witryny lub Serwisu Kabam.

Zabezpieczanie danych

W uzasadnionym pod względem komercyjnym zakresie spółka Kabam podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem nieupoważnionych osób lub nieuprawnionym wprowadzaniem zmian, ujawnianiem lub niszczeniem wrażliwych danych, które są nam udostępniane, a my je gromadzimy i przechowujemy. Do takich działań zabezpieczających może należeć przechowywanie wrażliwych danych na bezpiecznym serwerze chronionym zaporą ogniową, przesyłanie wprowadzanych na naszej stronie lub w aplikacji mobilnej wrażliwych danych (takich jak numer karty kredytowej) przy zastosowaniu bezpiecznego szyfrowania SSL, wewnętrzne kontrole procedur i platform do gromadzenia danych, a także działania w zakresie fizycznego zabezpieczania, chroniące przed dostępem nieupoważnionych osób do systemów, w których przechowujemy informacje. Niestety, żaden system zabezpieczeń nie jest w 100% pewny, nie możemy zatem zagwarantować, że w czasie przesyłania informacji między Państwem a Kabam, Witrynami lub Serwisami lub udostępniania nam jakichkolwiek danych w związku z gromadzeniem przez nas informacji za pośrednictwem naszych Witryn lub Serwisów osoby trzecie nie uzyskają nieupoważnionego dostępu do danych. Nieupoważniony dostęp lub użytkowanie, wadliwe działanie sprzętu lub oprogramowania i inne czynniki mogą w każdej chwili spowodować naruszenie bezpieczeństwa danych użytkownika. Ważnym elementem naszego systemu zabezpieczeń jest hasło. Z tego powodu należy bezwzględnie chronić hasło. Prosimy nie udostępniać hasła osobom trzecim. Jeśli bezpieczeństwo hasła zostało z jakiegokolwiek powodu zagrożone, należy je niezwłocznie zmienić i zastosować się do procedur powiadamiania przedstawionych w Rozdziale 6 naszych Warunków świadczenia usług. (https://www.kabam.com/corporate/terms-of-service)

Decyzje dotyczące korzystania z własnych danych

Jak podano wyżej, zawsze można podjąć decyzję o nieudostępnianiu niektórych informacji, ale wtedy niektóre funkcje naszych Witryn lub Serwisów mogą być niedostępne. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas Komunikatów promocyjnych, można z nich zrezygnować w następujący sposób: (i) postępować według instrukcji rezygnacji z subskrypcji, przedstawionych w otrzymanym Komunikacie promocyjnym; lub (2) zmienić ustawienia poczty e-mail, wchodząc na swoje konto na stronie Kabam.com, klikając łącze Ustawienia w nagłówku strony, przechodząc do zakładki Preferencje i odznaczając listę e-mailową, której nie chcą już Państwo subskrybować.
Proszę pamiętać, że mimo rezygnacji z subskrypcji lub zaznaczenia odpowiednich ustawień poczty e-mail, nadal będziemy wysyłać do nasze administracyjne wiadomości dotyczące Witryn lub Serwisów w tym, na przykład potwierdzenia administracyjne, potwierdzenia zamówień, ważne aktualizacje Witryn lub Usług oraz powiadomienia dotyczące niniejszej Polityki.

Dostęp do danych i ich aktualizacja

Mogą Państwo uzyskać dostęp do gromadzonych i przechowywanych przez Kabam danych, a następnie je aktualizować w następujący sposób:

 1. Informacje, które otrzymujemy z Zewnętrznej platformy lub Urządzenia bezprzewodowego

  W celu zarządzania danymi otrzymywanymi przez Kabam z Zewnętrznej platformy lub Urządzenia bezprzewodowego, prosimy stosować się do przedstawionych przez operatora Platformy lub Urządzenia bezprzewodowego instrukcji aktualizacji danych i zmiany ustawień prywatności. Gdy Kabam otrzyma Państwa dane z Zewnętrznej platformy lub Urządzenia bezprzewodowego, będą one przechowywane i wykorzystywane przez Kabam zgodnie z niniejszą Polityką prywatności

 2. Informacje otrzymywane bezpośrednio od Państwa

  Mogą Państwo aktualizować informacje udostępnienie bezpośrednio Kabam, logując się na swoje konto w odpowiedniej Witrynie Kabam i zmieniając odpowiednie dane konta.

 3. Prawo dostępu do swoich danych

  Można również wnioskować o dostęp do swoich danych osobowych na piśmie, pisząc na adres: Attn Privacy Kabam, Inc. 575 Market Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94105. Odpowiedzi udzielimy w ciągu 30 dni.

Jak usunąć swoje konto i co się dzieje w razie wygaśnięcia lub usunięcia konta .

 1. Dezaktywacja konta

  Można także wystąpić do nas o usunięcie konta, logując się na konto, które chcą Państwo usunąć, przechodząc do aktywnego w czasie gry łącza „Pomoc" lub klikając łącze „Obsługa klienta" na stronie Kabam.com. Spowoduje to przekierowanie na stronę obsługi klienta, na której można skorzystać z łącza „Kontakt z nami", aby złożyć wniosek. Należy zaznaczyć, że chcą Państwo usunąć swoje konto. Prosimy podać imię, nazwisko, adres e-mail i nazwę użytkownika. Dołożymy komercyjnie uzasadnionych starań, aby udzielić odpowiedzi na Państwa wniosek w ciągu 30 (trzydziestu) dni. Prosimy pamiętać, że przetworzenie Państwa wniosku może nie być możliwe, jeśli nie zalogują się Państwo na konto, które ma zostać usunięte, a jeśli grali Państwo w wiele gier Kabam, będziemy wymagać osobnych wniosków dla każdego konta gry.

 2. Konto wygasłe lub usunięte

  Prosimy pamiętać, że nawet po wygaśnięciu lub usunięciu konta, niektóre lub wszystkie informacje mogą nadal być widoczne dla innych osób, dotyczy to między innymi informacji, które zostały: (a) wbudowane do treści, komentarzy, postów, wypowiedzi, dotyczy to między innymi miast, zasobów i innych składników używanych w grach; (b) skopiowane, przechowywane lub rozpowszechniane przez innych użytkowników; (c) udostępnione lub rozpowszechnione przez Państwa lub innych, na przykład w Publicznych postach; lub (4) wysłane na Zewnętrzną platformę. Wniosek o usunięcie oraz/lub wygaśniecie Państwa konta nie będzie skutkować usunięciem informacji zgromadzonych i już przekształconych do formy zbiorczej ani też informacji, które według naszego uznania, nie mogą zostać usunięte bez powodowania nieuzasadnionego obciążenia dla Kabam. Spółka Kabam nie jest w stanie oraz/lub nie jest zobowiązana do usuwania Państwa danych z Zewnętrznej platformy.

  Co więcej, należy pamiętać, że nawet po usunięciu Państwa konta lub jego wygaśnięciu, nie wszystkie informacje zostaną usunięte z naszych serwerów i mogą nie zostać usunięte z serwerów Zewnętrznej platformy, z której Państwo korzystali, aby uzyskać dostęp do naszego Serwisu. Możemy zachowywać kopie Państwa informacji, w tym danych osobowych, na naszych serwerach i w naszych bazach danych (oraz/lub serwerach upoważnionych osób trzecich lub bazach danych, z których korzystamy) do celów związanych z realizacją zobowiązań prawnych, rozstrzyganiem sporów oraz realizowaniem postanowień umów. Zgodnie z zasadami niniejszej Polityki takie informacje mogą być ujawniane niezależnie od tego, czy Państwa konto zostanie usunięte lub wygaśnie. Będziemy przechowywać Państwa informacje tak długo, jak długo będzie to uzasadnione do celów komercyjnych. Co więcej, każda Zewnętrzna platforma, z której Państwo korzystają także może przechowywać kopie Państwa danych, nawet gdy Państwa konto zostanie usunięte lub wygaśnie i mogą one być wykorzystywane oraz/lub ujawniane zgodnie z polityką ochrony prywatności partnerów osób trzecich.

Zmiany niniejszej Polityki

Co pewien czas możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić nasze działania lub przedstawić nowe lub inne procedury ochrony prywatności, na przykład, gdy dodajemy nowe funkcje, a Kabam zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie modyfikacji oraz/lub zmian do niniejszej Polityki. W razie dokonania jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy Państwa w odpowiedni sposób, na przykład przesyłając wiadomość pocztą e-mail na adres podany na Państwa koncie lub zamieszczając stosowane informacje na stronie internetowej. Pozostałe modyfikacje będą wchodzić w życie z dniem, w którym zostaną wprowadzone, o ile nie określono inaczej.

Wszystkie zamieszczone w Witrynach informacje o zmianach mogą zostać usunięte po 30 dniach. Jeśli nie odwiedzali Państwo Witryn oraz/lub Serwisów przez ostatnie 30 dni, prosimy sprawdzić w nagłówku niniejszej Polityki prywatności, jaka jest data ostatniej jej aktualizacji , ponieważ od czasu ostatniej wizyty mogły zostać wprowadzone zmiany.

Jeśli będą Państwo odwiedzać oraz/lub korzystać z Witryn i Materiałów, w tym Serwisów dostępnych za pośrednictwem Zewnętrznej platformy po wejściu w życiu zmiany, to taka wizyta oraz/lub korzystanie zostaną uznane za akceptację i zgodę na wprowadzone zmiany. Zmieniona Polityka zastępuje wszystkie wcześniejsze polityki dotyczące prywatności. Z tego powodu zachęcamy do sprawdzania niniejszej polityki przy każdej wizycie na Witrynie i korzystaniu z Materiałów, zalecamy także wydrukowanie kopii. Na naszą prośbę zgodzą się Państwo zaakceptować lub podpisać papierową wersję niniejszej polityki i wszystkich innych polityk lub umów przedstawionych lub dostępnych na Witrynach i Zewnętrznych platformach lub za ich pośrednictwem.

Operacje międzynarodowe: Informacja dla użytkowników spoza USA i UE

Kabam przechowuje informacje o osobach odwiedzających stronę i o graczach na serwerach zlokalizowanych przede wszystkim w USA. Kabam może także przechowywać takie informacje na serwerach i urządzeniach w innych krajach. Jeśli odwiedzają Państwo Witryny lub Serwisy przebywając poza USA i Unią Europejską prosimy pamiętać, że wysyłane informacje i dane osobowe zostaną przekazane na serwery w USA lub innych krajach i tam będą przechowywane. Przepisy dotyczące ochrony danych i inne prawa w USA oraz/lub innych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa kraju. Udostępniając swoje dane oraz/lub korzystając z naszych Witryn lub Serwisów, zgadzają się Państwo na transfer danych do USA oraz ich przechowywanie i przetwarzanie w tym kraju.

Dane osobowe gromadzone w Szwajcarii i Europejskim Obszarze Gospodarczym („EEA") mogą zostać przekazane do lokalizacji poza Szwajcarią i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EEA") i tam być przechowywane. Dane, które przechowujemy mogą być także przechowywane przez pracowników działających poza Szwajcarią i EEA, którzy pracują dla nas lub naszych spółek stowarzyszonych lub dla jednego z naszych dostawców. Personel ten może między innymi zajmować się (i) przetwarzaniem transakcji oraz lub szczegółami Państwa płatności oraz (ii) zapewnianiem usług wsparcia. Udostępnianie danych osobowych lub granie w gry Kabam jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na taki transfer oraz przechowywanie i przetwarzanie danych w innych krajach.

Program Safe Harbor Departamentu Handlu USA

Kabam, Inc postępuje zgodnie z zasadami Safe Harbor USA- UE oraz USA-Szwajcaria, ustanowionymi przez Departament Handlu USA, dotyczącymi gromadzenia, używania i przechowywania danych osobowych z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii. Kabam, Inc. oświadcza, że przestrzega Zasad Polityki Safe Harbor w zakresie powiadamiania, wyboru, przekazywania, zabezpieczania, integralności, dostępu i egzekwowania. Więcej informacji na temat programu Safe Harbor oraz certyfikat uczestnictwa Kabam, Inc. można znaleźć pod adresem http://www.export.gov/safeharbor/.

Prawa ochrony prywatności w Kalifornii

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo do otrzymywania: a) informacji identyfikujących wszystkie zewnętrzne spółki, którym spółka Kabam mogła ujawnić (w ostatnim roku kalendarzowym) do celów bezpośredniego marketingu, dotyczące Państwa i Państwa rodziny informacje osobowe; oraz b) opis kategorii ujawnionych informacji osobowych. Jeśli mieszkają Państwo w Kalifornii i chcą otrzymywać takie informacje, prosimy zgłosić zapotrzebowanie tutaj privacypolicy@kabam.com, wpisując w polu tematu i do tekstu wiadomości „Request for California Privacy Information".. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie przypadki udostępniania informacji podlegają wymogom i w naszej odpowiedzi zamieścimy jedynie takie informacje o udostępnianiu informacji, które podlegają wymogom. Prosimy także pamiętać, że zgodnie z prawem kalifornijskim, firmy muszą odpowiadać na prośby klientów tylko raz w roku kalendarzowym.

Pytania

W razie jakichkolwiek pytań, obaw czy niejasności dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem privacypolicy@kabam.com Prosimy wpisać „Polityka prywatności" w polu tematu, w ten sposób Państwa wiadomość zostanie przekazana właściwej(ym) osobie(om). Można się z nami kontaktować także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres Kabam, Inc. 575 Market Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94105.

Back To Top