Kabam, Inc.

Kabam, Inc. Algemene Voorwaarden


Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORALEER ONZE DIENSTEN TE GEBRUIKEN. Deze gebruiksvoorwaarden zijn toepasselijk op het gebruik van de websites bestuurd door of namens Kabam, Inc. en/of haar dochtermaatschappijen ("Kabam," "we," of "ons", "onze") en waarop deze Gebruiksvoorwaarden verschijnen, met inbegrip van die op alle kabam.com URLs ("Websites") en de diensten van Kabam die verstrekt worden op of via de Websites en/of toegankelijk zijn via verschillende desktop en mobiele browsers, lokaal geïnstalleerde mobiele webapplicaties, platforms beheerd door derden met inbegrip van sociaalnetwerksites (derdenplatforms, "Third Party Platforms"), en verschillende API diensten en andere diensten die we af en toe kunnen aanbieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Massively Multiplayer, Social, Online en/of andere games en applicaties (inclusief mobiele applicaties), community forums, en blogs (collectief, de "Diensten"). Uw recht om gebruik te maken van de Websites en/of Diensten is onderworpen aan uw naleving van alle hierboven vermelde voorwaarden.
DIT IS EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN KABAM. Voor gebruikers die woonachtig zijn in de Verenigde Staten sluit u een overeenkomst met Kabam, Inc., een maatschappij in Delaware. Voor gebruikers die woonachtig zijn buiten de Verenigde Staten sluit u een overeenkomst met Kabam Luxembourg S.ar.L., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 3a rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Groot-Hertogdom Luxemburg, ingeschreven in Luxemburg onder het registratienummer B159497.
Uw toegang tot en gebruik van de Websites en Diensten worden eveneens beheerd door het Privacybeleid van Kabam op https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/ ("Privacy Policy") die ter referentie hierbij in hun totaliteit zijn ingesloten (er zal hierbij zowel naar de Gebruiksvoorwaarden als naar het Privacybeleid collectief worden verwezen als de "Voorwaarden" tenzij uitdrukkelijk anders bepaald). Door zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de Websites en/of Diensten stemt u ermee in om de Voorwaarden n ate leven, met inbegrip van alle regels, voorwaarden, condities, beperkingen en meldingen daarvan. Als u de Voorwaarden niet wenst na te leven, kan u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de Websites of de Diensten.

 • Het Materiaal De informatie en het materiaal die geleverd worden op of via de Websites en/of Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Virtueel Geld (zie hierna), Site Artikelen (zie hierna), en alle andere data, tekst, afbeeldingen, grafische voorstellingen, audio, video, icons, games, software, en upgrades voor gebruik bij games of op of via de Websites en/of de Diensten (inclusief alle new levels, karakters, en in-game items), links, en andere content, features en diensten beschikbaar op of via de Websites en/of de Diensten (collectief, de "Materialen"), exclusief Inzendingen(zie hierna), hebben tot doel u te informeren over ons en onze activiteiten, en u toegang te bieden tot de Diensten. HET MATERIAAL WORDT "AS IS" GELEVERD EN UW GEBRUIK DAARVAN IS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO.
 • Beperkte Licentie en Recht om het Materiaal te Gebruiken. De Websites en Diensten worden geleverd voor uw vermaak, en tenzij anders bepaald op of in de Websites of Diensten, enkel en alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik. Kabam kent u hierbij een persoonlijke, niet-uitsluitende, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, beperkte licentie toe om toegang te hebben tot of gebruik te maken van de Websites en Diensten voor uw eigen niet-commerciële ontspanningsdoeleinden, onderworpen aan uw volledige naleving van de Voorwaarden en van alle andere voorwaarden en beleidsregels die uiteengezet worden op of in de Websites of Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Third Party Platforms. Kabam behoudt zich het recht voor om uw recht op gebruik van de Website of de Diensten op elk ogenblik te herroepen zoals uiteengezet in Paragraaf 11 van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. U erkent dat de tijd die u besteedt aan of gedurende dewelke u gebruik maakt van de Websites en/of Diensten met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Third Party Platforms, enkel en alleen voor uw persoonlijke vermaakdoeleinden is, en dat geen geldelijke waarde kan worden toegekend aan die tijd en dat, behalve voor de hierbij toegekende licentie, u wettelijk niet gerechtigd bent om toegang te hebben tot of gebruik te maken van de Websites of Diensten en/of het Materiaal. Tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd in de Voorwaarden, kent Kabam u geen enkele andere expliciete of impliciete rechten of licentie toe op het Materiaal, de Diensten en/of de Websites, en elk recht, elke titel of elk belang dat Kabam bezit met betrekking tot het Materiaal en/of de Websites, rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden toegekend door Kabam of haar licentiegevers, blijven behouden door respectievelijk Kabam of haar licentiegevers. Tenzij anders uiteengezet in de Voorwaarden, mag u het Materiaal niet in enige vorm of op enige wijze, geheel of gedeeltelijk wijzigen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het maken van afgeleide werken), kopiëren, aanpassen, reverse engineeren, decompileren of op een andere vorm verminderen tot een menselijk waarneembare vorm, verdelen, framen, reproduceren, heruitgeven, downloaden, scrapen, vertonen, posten, doorsturen, overdragen, licenseren of sublicenseren, in het openbaar vertonen, of verkopen, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Kabam of van haar licentiegevers. Dat omvat, maar is niet beperkt tot het scrapen van gebruikerslocaties, powerlevels, of het gebruiken van niet publieke informatie over gameplay of andere gebruikers en het elders migreren van die data.
 • Intellectuele Eigendom. U erkent dat de Materialen, Diensten en Websites beschermd worden door en/of bestaan uit auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten ("Intellectuele Eigendom") die eigendom zijn van Kabam, en/of haar licentiegevers, met inbegrip van maar niet beperkt tot de selectie, de coördinatie, het arrangement, de compilatie, de assemblage en alle verbeteringen daarvan. De Websites, Diensten en Materialen (en alle Intellectuele Eigendom en andere gerelateerde rechten) zijn en blijven de eigendom van Kabam. De handelsmerken, handelsnamen, trade dress, logo’s, en dienstmerken vertoond op de Websites of elk Party Platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot de KABAM, PLAY FOR REAL, KINGDOMS OF CAMELOT, KINGDOMS OF CAMELOT: BATTLE FOR THE NORTH, THIRST OF NIGHT, HERO FORCE, GLORY OF ROME, DRAGONS OF ATLANTIS, GLOBAL WARFARE, SAMURAI DYNASTY, en EDGEWORLD merken, logo’s en trade dress zijn geregistreerde en/of ongeregistreerde handelsmerken van Kabam, van de licentiegevers en verkopers van Kabam en/of van andere derde partijen. U erkent dat de Intellectuele Eigendom geldig en beschermd is in alle media die nu bestaan of later ontwikkeld worden en overeenkomstig de wetten van de Verenigde Staten en buitenlandse wetten. U erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft in of op de Intellectuele Eigendom. De Intellectuele Eigendom mag door u niet gebruikt worden voor enig doel zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Kabam, tenzij toelaatbaar door de wet. Niettegenstaande het voorafgaande mag de Intellectuele Eigendom niet gebruikt worden in verband met een product of dienst die niet van van Kabam is, op een manier die verwarring kan doen ontstaan bij de klanten, of op een manier die vertrouwelijke informatie onthult of verachtelijk spreekt over Kabam. Niets op de Websites of beschikbaar op een Third Party Platform mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om Intellectuele Eigendom te gebruiken, door implicatie, estoppel of op een andere manier. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in een afzonderlijke licentieovereenkomst, verlenen Kabam en haar licentiegevers van de Materialen geen expliciete of impliciete rechten aan u krachtens patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen.
 • Recht om te Wijzigen. We behouden ons het recht voor om op elk ogenblik de Websites, de Materialen, de Diensten, of een deel/delen daarvan met of zonder kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat Kabam niet aansprakelijk is tegenover derde partijen voor zo’n wijziging, opschorting of beëindiging.
 • Uw Account. Om toegang te verkrijgen tot en/of gebruik te maken van bepaalde aspecten van de Websites en/of Diensten, kunnen we u vragen om een Gebruikersaccount ("Account") aan te maken. U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrecht of andere eigendomsbelang hebt in zo’n Account. Om een Account aan te maken, kunnen we u vragen of van u eisen dat u ons bepaalde persoonlijke informative verstrekt (vb. uw naam en/of e-mailadres). De keuze is aan u om persoonlijke informatie aan Kabam te verstrekken. Telkens u beslist om persoonlijke informatie aan Kabam te verstrekken, gaat u ermee akkoord om: (a) correcte informatie over uzelf te verstrekken zoals vermeld op ons registratieformulier (inclusief uw huidig e-mailadres) en (b) uw persoonlijke informatie te behouden en te updaten (inclusief uw e-mail adres) om die correct en actueel te houden. U erkent dat, indien de informatie die door u wordt verstrekt, onwaar, incorrect, niet actueel of onvolledig is, Kabam het recht heeft om uw toegang tot en gebruik van de Websites en/of Diensten (of een deel daarvan) stop te zetten alsook uw deelname in Diensten op of beschikbaar via de Websites of een Third Party Platform. Om een Account aan te maken, kunnen we u vragen om een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren. Uw gebruikersnaam is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en Standaarden, zoals uiteengezet in Paragraaf 6 en 9 hierna. U gaat ermee akkoord dat Kabam het recht heeft naar eigen goeddunken uw gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Websites en/of Diensten (of een deel daarvan) te weigeren.
 • Gebruikersnaam & Wachtwoord. U erkent dat u er verantwoordelijk voor bent dat de gebruikersnaam die u selecteert, geen inbreuk vormt op de rechten van derde partijen of op een andere manier onwettelijk is. Kabam kan naar eigen goeddunken weigeren om u een gebruikersnaam te verlenen voor om het even welke reden, inclusief indien die zich uitgeeft voor of op een misleidende manier een verband impliceert met een andere persoon of entiteit, illegaal is of kan zijn, door een handelsmerk of andere eigendomsrechten beschermd is of kan zijn, vulgair is of op een andere manier beledigend is, of kan leiden tot verwarring, of om enige andere reden zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald. Uw selectie en gebruik van een specifieke gebruikersnaam draagt geen eigendom of rechten over op die gebruikersnaam, en Kabam behoudt zich het recht voor om die gebruikersnaam naar eigen goeddunken te herroepen en/of opnieuw toe te wijzen. U begrijpt en erkent dat Kabam zich het recht voorbehoudt om op elk ogenblik een gebruikersnaam te wijzigen, te verwijderen, te veranderen of te deleten, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u, en voor om het even welke redden naar goeddunken van Kabam. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD EN VAN ALLE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN UW ACCOUNT, INCLUSIEF ALLE ACTIVITEITEN (INCLUSIEF GEBRUIK VAN VIRTUEEL GELD, SITE ARTIKELEN, OF DIENSTEN OP OF VIA DE WEBSITES OF THIRD PARTY PLATFORMS, NAARGELANG VAN HET GEVAL) DIE UITGEVOERD WORDEN VIA HET GEBRUIK VAN UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD AL DAN NIET MET UW TOESTEMMING. U erkent uw Account of het recht om uw Account te gebruiken of de rechten daarbij niet aan iemand over te dragen of door te verkopen of op een andere manier over te brengen. Indien u een reden heeft om te geloven dat uw Account niet langer veilig is, moet u: (i) onmiddellijk uw wachtwoord veranderen en (ii) het problem onmiddellijk aan ons melden door ons te e-mailen op privacypolicy@kabam.com (met als onderwerp: "Veiligheidsproblemen Gebruikersnaam Wachtwoord").

U mag de Account van iemand anders op geen enkel ogenblik gebruiken en u mag iemand anders op geen enkel ogenblik toestaan om uw Account te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat Kabam niet aansprakelijk is voor het verlies dat u kan oplopen doordat iemand anders uw Account gebruikt, met of zonder uw medeweten, en u gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent voor het verlies dat door Kabam of een andere partij wordt opgelopen doordat iemand anders uw Account gebruikt. Om die reden raadt Kabam u ten zeerste aan om uw Account te verlaten aan het einde van elke sessie.
U gaat ermee akkoord om alle vergoedingen of kosten te betalen die door uw Account werden opgelopen, inclusief toepasbare taksen op het ogenblik dat de toepasbare vergoeding of kosten betaalbaar zijn. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen in US Dollars. Kabam kan nieuwe producten en diensten toevoegen voor bijkomende vergoedingen en kosten, of proactief vergoedingen en kosten wijzigen voor Diensten en/of Materialen, en dat op elk ogenblik en naar eigen goeddunken. U geeft te kennen aan Kabam dat u een gemachtigd gebruiker bent van de gekozen betaalwijze die gebruikt wordt om de vergoedingen te betalen die u hebt opgelopen plus alle toepasselijke taksen. U ERKENT EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U VOLLEDIG AANSPRAKELIJK BENT VOOR ALLE VERGOEDINGEN EN KOSTEN DIE ONTSTAAN ZIJN VIA UW ACCOUNT. U ERKENT EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ER GEEN TERUGBETALINGEN ZIJN VAN VERGOEDINGEN OF KOSTEN DIE OPGELOPEN ZIJN DOOR UW ACCOUNT.

 • Virtueel Geld/Site artikelen. U erkent dat de Websites en/of Diensten een componentl van fictieve credits of fictief geld kunnen bevatten, ook "Punten" genaamd (collectief, "Virtueel Geld") Het Virtueel Geld mag uitsluitend gebruikt worden op de Websites om toegang te verkrijgen tot en bepaalde beperkte rechten te verkrijgen om virtuele artikelen te gebruiken die uitsluitend kunnen worden gebruikt op de Websites en Diensten ("Site artikelen"). Ongeacht de gebruikte terminologie vertegenwoordigt Virtueel Geld een beperkt licentierecht dat enkel en alleen overeenkomstig deze Voorwaarden wordt geregeld, en op geen enkel ogenblik inwisselbaar is voor een som geld of een geldwaarde van Kabam of een andere persoon of entiteit. Het virtuele geld dat door Kabam wordt verstrekt, omvat enkel een beperkt licentierecht om Virtueel Geld te gebruiken. Behalve een beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licientie om Virtueel Geld te gebruiken op en in de Websites of Diensten inclusief in of voor games, applicaties of andere diensten die verstrekt of aangeboden worden op of via de Websites en/of Third Party Platforms, en u gaat ermee akkoord dat u geen recht, titel of eigendomsrecht bezit in of op zo’n Virtueel Geld. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT VIRTUEEL GELD EN SITE ARTIKELEN GEEN CONTANTE WAARDE HEBBEN EN DAT NOCH KABAM NOCH EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VERPLICHT IS OM UW VIRTUEEL GELD OF SITE ARTIKELEN OM TE WISSELEN VOOR IETS VAN WAARDE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ECHT GELD, EN DAT, ALS UW ACCOUNT BEEINDIGD , OPGESCHORT OF OP EEN ANDERE MANIER GEWIJZIGD IS OF ALS UW RECHT OP TOEGANG TOT DE WEBSITES EN/OF DIENSTEN BEEINDIGD IS, HET VIRTUEEL GELD, DE SITE ARTIKELEN EN UW ACCOUNT GEEN WAARDE ZULLEN HEBBEN.

Kabam behoudt zich het recht voor om vergoedingen aan te rekenen voor het recht op toegang tot en gebruik van Virtueel Geld of Site artikelen, en/of kan naar eigen goeddunken en kosteloos Virtueel Geld of Site artikelen verdelen. Kabam kan bijvoorbeeld als promotie of lidmaatschapsvoordeel aan de gebruikers een hoeveelheid Virtueel Geld of een bepaald Site Artikel verstrekken op basis van de uitvoering van een activiteit, zoals het intekenen van een bepaald aantal gebruikers. U erkent en gaat ermee akkoord dat Kabam op elk ogenblik een actie kan herzien of ondernemen die een invloed heeft op de ontvangen waarde van of de prijsbepaling van Virtueel Geld, Site artikelen en/of alle Diensten tenzij schriftelijk anders bepaald. Virtueel Geld en Site artikelen verstrijken niet en bij niet gebruik worden geen vergoedingen aangerekend.
U kan ook een licentie verkrijgen om Virtueel Geld en/of Site artikelen te gebruiken door virtueel geld van derde partijen af te kopen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook Credits. Als u Facebook Credits koopt of gebruikt, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Facebook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de betalingsvoorwaarden en het privacybeleid, en Kabam is geen partij bij dergelijke transacties.
Alle aankopen van Virtueel Geld en Site artikelen zijn definitief en zijn in geen enkel geval terugbetaalbaar, overdraagbaar of uitwisselbaar.
Kabam heeft het absolute recht om het Virtueel Geld en/of de Site artikelen naar eigen goeddunken te beheren, te regelen, te controleren, te wijzigen en/of uit te schakelen, en Kabam is noch tegenover u noch tegenover iemand anders aansprakelijk voor de uitoefening van die rechten. Virtueel Geld en Site artikelen zullen bijvoorbeeld op uw Account verloren zijn of verwijderd worden of verbeurd zijn wanneer/indien uw Account beëindigd, opgeschort of gesloten wordt voor om het even welke reden of wanneer Kabam de Websites of Diensten stopzet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Diensten die verstrekt of aangeboden worden via Third Party Platforms.
Kabam behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle berekeningen te maken betreffende de balans van Virtueel Geld op uw Account. Bovendien behoudt Kabam zich het recht voor om naar eigen goeddunken de hoeveelheid Virtueel Geld te bepalen dat gecrediteerd en gedebiteerd wordt van uw Account op basis van uw gebruik van de Websites (inclusief alle games, applicaties of diensten die verstrekt of aangeboden worden op de Websites of via Third Party Platforms), toegang tot Promoties, en/of aankoop van Site artikelen. Terwijl Kabam al die berekeningen tracht te maken op een consequente en redelijke basis, erkent u hierbij en gaat u hierbij akkoord dat de bepaling van het bedrag van Virtueel Geld op uw Account door Kabam definitief is, tenzij u aan Kabam documentatie kan voorleggen waaruit blijkt dat die berekening opzettelijk fout is of was.

 • Virtueel Geld Overdrachten/Transacties. Elke niet-geautoriseerde overdracht, verhandeling, verkoop of omwisseling van Virtueel Geld, Site artikelen of Accounts ("Niet-geautoriseerde Transacties") aan iemand, inclusief onder andere gebruikers van de Websites of Diensten is niet toegestaan door Kabam en is strikt verboden. Alle gebruikers die deelnemen aan dergelijke activiteiten doen dat op hun eigen risico en gaan hierbij akkoord om Kabam schadeloos te stellen voor alle gevolgen die voortvloeien uit dergelijke acties. U erkent dat Kabam elke Niet-geautorizeerde Transactie kan stopzetten, opschorten, beëindigen, doen ophouden, of herroepen, ongeacht wanneer die Niet-geautoriseerde Transactie heeft plaatsgevonden (of nog moet plaatsvinden) wanneer deze een vermoeden of bewijs heeft van fraude, van schendingen van de Voorwaarden, van schendingen van elke andere toepasselijke wet of voorschrift, of van een bewuste daad die bedoeld is om op enige wijze de normale werking van de Websites of Diensten te belemmeren. Bovendien gaat u ermee akkoord dat Kabam naar eigen goeddunken elke transactie kan herroepen voor haar belang, of uw balans van Virtueel Geld kan debiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nemen van acties die uw balans op nul kunnen brengen en/of op een negatief bedrag. Kabam kan naar eigen goeddunken uw Account beëindigen, opschorten of wijzigen indien u zich inlaat met of deelneemt aan een Niet-geautoriseerde Transactie. Nazicht van bepaalde informatie die van toepassing is op een transactie betreffende Virtueel geld en/of Site artikelen kan worden geëist voor de aanvaarding daarvan door Kabam. Bovendien kan als een voorwaarde voor het ontvangen van Virtueel Geld, Site artikelen of andere beloningen voor deelname aan Promoties, gevraagd worden om bijkomende informatie te verstrekken, om een ontheffing te ondertekenen of om het gebruik toe te staan van bepaalde biografische of andere informatie over u in de marketingmaterialen van Kabam, inclusief op de Websites en in de Diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Kabam niet aansprakelijk is voor het gebruik of verlies van dergelijke informatie, Virtueel geld en/of Site artikelen als gevolg van een niet-geautoriseerde activiteit van derde partijen, zoals hacking, phishing, wachtwoord mining, social engineering, en/of niet-geautoriseerde activiteit van derde partijen of van een andere gebruiker. Kabam kan dat verloren Virtueel Geld en/of die Site artikelen naar eigen goeddunken vervangen in bepaalde omstandigheden, op een geval-per-geval basis, zonder daarbij enige verplichting of aansprakelijkheid op te lopen. U kan gevraagd worden om aan Kabam of haar aangestelde agent het nummer van uw credit card of andere facturatieinformatie en gerelateerde informatie te verstrekken om Virtueel Geld of Site artikelen te kopen. U kan ook de keuze hebben om deel te nemen aan aanbiedingen van derde partijen om Virtueel Geld te ontvangen. Kabam is niet aansprakelijk of verantwoordelijk tegenover u voor kosten en vergoedingen die verbonden zijn met het gebruik van de credit card of andere bankverrichtingen voor uw transacties op de Websites, op of via Third Party Platforms, of voor uw deelname aan aanbiedingen van derde partijen. Al die transacties worden beheerd door een betaalprocessor en/of store van derde partijen. Kabam ziet uitdrukkelijk af van enige aansprakelijkheid voor dergelijke transacties, en u gaat ermee akkoord dat uw enig verhaalmiddel voor dergelijke transacties via zo’n betaalprocessor en/of store van derde partijen moet verlopen. U erkent en gaat ermee akkoord: (a) dat alle informatie betreffende een credit card transactie door Kabam zal worden behandeld zoals beschreven in het Privacybeleid https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/ en, indien van toepassing, in het privacybeleid van de betaalprocessor(s) van derde partijen of stores die gebruikt worden door Kabam op of via de Websites of Third Party Platforms, (b) dat alle informatie betreffende betalingen met credit cards of andere betalingen die u verstrekt aan Kabam, haar aangestelde betaalprocessor of store, of aanbiedingen van een derde partij, correct, actueel en volledig is; (c) dat u alle kosten zal betalen die door u zijn opgelopen of door een geautoriseerde gebruiker van uw betaalmethode en die voortvloeien uit uw aankoop tegen het/de tarie(f)ven die van kracht zijn wanneer die kosten zijn opgelopen (d) dat u verantwoordelijk bent voor alle federale, overheids- , regerings- en lokale taksen betreffende of voortvloeiend uit uw aankoop.
 • Online Diensten/Uw Aansprakelijkheden. Bij het gebruik van de Websites en/of Materialen, inclusief op of in de Inzendingen(zie hierna), postings of ratings, gaat u ermee akkoord om onze gemeenschapsstandaarden en richtlijnen uiteengezet in "Announcements" of "Stickies" op de forums van de Websites (al die standaarden zijn ter referentie in deze Voorwaarden opgenomen) (collectief, "Standaarden") na te leven. U erkent:
  • De Websites of Diensten niet te gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op alle toepasselijke wetten of voorschriften of die verboden is door deze Voorwaarden;
  • Andere gebruikers van Kabam niet te "stalken", lasting te vallen, te bedreigen, of te bedriegen, inclusief door pesten, kwellen, ROEPEN, flooding, gebruik te maken van buitenmatig grote afbeeldingen zodat het scherm te snel voorbijschuift om te kunnen lezen, of door de returntoets herhaaldelijk in te drukken;
  • Geen valse identiteit aan te maken of u uit te geven voor een andere persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot identiteiten die valselijk aangeven dat u een officële agent of vertegenwoordiger, een message board moderator, een gids, een andere gebruiker of host van Kabam bent, of dat u een beroemdheid of een publiek figuur bent;
  • Geen toegang zonder toestemming te verkrijgen tot de Account van een andere gebruiker;
  • Geen pornografische, seksueel grafische, bedreigende, genante, haatvolle, raciale of ethnisch beledigende, ophitsende, bedrieglijke, kwellende, lasterlijke, of op een andere manier ongepaste of kwetsende commentaar of inhoud te verzenden, posten, over te dragen of beschikbaar te maken, inclusief het gebruik van lettertekens zoals 1@#$% om letters te vervangen en inclusief alle onderwerpen die schadelijk kunnen zijn voor of de veiligheid van een kind of minderjarige kunnen bedreigen;
  • Geen aanbiedingen te plaatsen, te adverteren of voorstellen te doen voor goederen, diensten, of andere commerciële activiteiten buiten Kabam om;
  • Geen ongevraagde of ongepaste inhoud, informatie of Submissies, junk mail, SPAM, kettingbrieven, piramideschema’s, investeringskansen, of andere ongevraagde of niet-geautoriseerde commerciële of promotionele inhoud, informatie of mededelingen te verzenden, posten, over te dragen of beschikbaar te maken, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van Kabam, zoals uiteengezet in de Voorwaarden of schriftelijk;
  • De wachtwoorden van Kabam niet te delen met een derde partij;
  • Geen inhoud, informatie of Inzendingente verzenden, posten, overdragen of beschikbaar maken die onderworpen is aan intellectuele eigendomsbescherming, inclusief auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of patentrechten, of op een andere manier onderworpen aan eigendomsrechten van derde partijen, inclusief rechten van privacy en publiciteit, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of de toestemming van de eigenaar van dergelijke rechten hebt om dat te doen en om aan Kabam alle licentierechten te verlenen die nodig zijn om zo’n inhoud, informatie of Inzendingen over te dragen of te behouden;
  • De bron, identiteit, of inhoud van informatie die verzonden, gepost, overgedragen of beschikbaar wordt gemaakt via de Websites, de Diensten of een Third Party Platform niet verkeerd voor te stellen (zoals het opeisen van een werk dat u niet zelf hebt gecreëerd);
  • Geen features van de Websites of Diensten te gebruiken voor een ander dan de vooropgestelde doelstelling, inclusief het exploiteren van glitches voor persoonlijk profijt;
  • Zich niet in te laten met veiligheidsfeatures van de Websites of Diensten, of een deel daarvan, inclusief de Diensten beschikbaar op of via Third Party Platforms, of die onbruikbaar te maken;
  • De Websites of Diensten niet te beschadigen, onbruikbaar te maken, te overbelasten, of te schaden, inclusief de Diensten die beschikbaar zijn op of via Third Party Platforms, met inbegrip van het het verzenden, posten, overdragen of verdelen van alles wat een virus of een andere code bevat die bedoeld is om schade te berokkenen aan of een belemmering te vormen voor de Websites of Diensten of een deel daarvan, of software, hardware, uitrustingen, systemen, data, of andere informatie van Kabam of van derde partijen;
  • Geen aanval te ontketenen op een server die gebruikt wordt met de Websites of Diensten, of een deel daarvan, of op een andere manier storingen trachten te veroorzaken van dergelijke servers of van Diensten die daarop of op of via een Third Party Platform beschikbaar zijn, inclusief door te hacken of DOS aanvallen;
  • De werking of fair play van de Diensten beschikbaar op de Websites of via een Third Party Platform, of het plezier van een andere gebruiker van dergelijke Diensten niet opzettelijk te belemmeren;
  • De code of onderliggende ideeën of algoritmen van een deel van de Websites of Materialen, inclusief de Diensten beschikbaar op of via de Websites of Materialen niet te ontcijferen, decompileren, disassembleren, reverse engineeren of op een andere manier trachten af te leiden;
  • Geen robot (of "bot"), spider, niet-geautoriseerd script, niet-geautoriseerde scraper of offline reader, of een andere cheat, exploit, mod, bot, hack of dergelijke, of niet-geautoriseerde software van derde partijen die ontworpen is om de automatische toegang tot of het gebruik van de Websites of Diensten, of een deel daarvan, of van de Diensten beschikbaar op of via een Third Party Platform te wijzigen of te belemmeren of te verlenen, te gebruiken, ontwikkelen of verdelen;
  • De Websites of Diensten niet te framen of spiegelen zonder de schriftelijke toestemming van Kabam;
  • Geen Site artikelen of Gebruikersaccounts voor niet-Kabam artikelen (inclusief cash) of vice versa te kopen, verkopen of verhandelen;
  • Geen onjuist gebruik te maken van de support services van Kabam, inclusief door het indienen van valse abuse reports;
  • Niet te impliceren of verklaren dat alle beweringen die u doet goedgekeurd zijn door Kabam zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kabam;
  • Geen informatie te verkrijgen of vergaren over een gebruiker van de Websites of Diensten, inclusief de Diensten beschikbaar via Third Party Platforms, inclusief Persoonlijke Informatie of andere Account informatie, inclusief wachtwoorden, e-mailadressen of geolocaties;
  • Geen wijzigingen aan te brengen aan een deel van de Websites of Diensten, inclusief de Diensten beschikbaar via een Third Party Platform, voor persoonlijke of commerciële doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen, aanpassen, licentiëren, sublicentiëren of vertalen van de Websites of Diensten; of
  • Een partij die zich inlaat met één van de activiteiten beschreven in de bovenstaande lijst niet te helpen, geen toestemming daartoe te geven of aan te moedigen;

Bij het gebruik maken van de Websites of Materialen gaat u akkoord om deze en alle Standaarden na te leven, evenals alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Kabam kan naar eigen goeddunken uw gebruikersaccount verwijderen, opschorten, beëindigen of sluiten, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u, voor elke schending van deze Voorwaarden, inclusief elk van de STANDAARDEN.

 • Forums & Submissies. De Diensten kunnen features omvatten zoals ratings, message boards, e-mail services, blogs en/of andere forums of ruimten waar u en anderen informatie kunnen posten of overdragen op of via de Websites of Diensten, inclusief via Third Party Platforms (collectief, de "Forums"), en kunnen inhoud herverdelen die u naar de Websites of via Third Party Platforms verzendt, uploadt of post. Door het aan Kabam verzenden, posten of overdragen van foto’s, grafische afbeeldingen, creatieve suggesties, ideeën of User Ideas, meldingen, concepten, informatie, ratings of andere materialen (collectief, "Submissies") of door het posten van dergelijke Inzendingennaar een gebied van de Websites (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Forums) of op Third Party Platforms, verleent u aan Kabam en aan onze aangestelden en gebruikers een wereldwijd, niet-uitsluitend, sublicentieerbaar (via diverse derde partijen), toewijsbaar, kosteloos, blijvend, onherroepelijk recht voor het gebruiken, reproduceren, verdelen (via diverse derde partijen), creëren van afgeleide werken, publiekelijk performen, publiekelijk vertonen, digitaal performen, maken, laten maken, verkopen, te koop aanbieden en importeren van dergelijke Inzendingenin alle nu bekende of hierna ontwikkelde media, voor om het even welk doeleinde, commercieel of ander, zonder vergoeding aan u of aan de provider van de Submissies. De Inzendingenzijn niet onderworpen aan enige verplichting, ook niet op het vlak van vertrouwelijkheid, toewijzing of op een andere manier, van onzentwege en we zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van de Submissies. Informatie en Inzendingenop onze Forums kunnen verstrekt worden door personen die niet bij ons zijn aangesloten. U mag geen Submissie naar of via de Websites, Diensten of Third Party Platforms, of naar Kabam doorsturen die u vertrouwelijk of gepatenteerd acht, en alle Inzendingenworden geacht niet-vertrouwelijk te zijn. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Submissies. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw communicaties met andere gebruikers via de Forums openbare en geen privé communicaties zijn, en dat u geen verwachtingen hebt op het vlak van de privacy betreffende uw gebruik van de Forums. U erkent dat alle persoonlijke informatie die u communiceert via de Forums door anderen gezien en gebruikt kan worden, en kan leiden tot ongevraagde communicaties. Kabam raadt u ten zeerste aan om geen persoonlijke informatie over uzelf te onthullen in uw communicaties via de Forums. Kabam is niet verantwoordelijk voor informatie die u verkiest te communiceren via de Forums of Submissie. U erkent dat op onze Forums een groot informatievolume beschikbaar is, en dat de personen die deelnemen aan die Forums bij gelegenheid Inzendingenposten of beweringen doen die, al dan niet opzettelijk, incorrect, misleidend, illegaal of bedrieglijk zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke Inzendingenof beweringen en keuren die niet goed. Dat geldt ook voor een opinie, advies, informatie of andere uiting die gedaan of vertoond wordt op de Websites of Diensten, via Third Party Platforms, of op de Forums door derde partijen, die wij niet goedkeuren en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. De opinies uitgedrukt op de Forums weerspiegelen enkel en alleen de opinie(s) van de deelnemers aan de Forums, en zijn niet noodzakelijk een weerspiegeling van de opinie(s) van Kabam. We zijn niet aansprakelijk voor vergissingen of weglatingen in artikelen of postings, voor hyperlinks vastgelegd in Inzendingenof voor alle resultaten verkregen uit het gebruik van dergelijke beweringen of informatie. In geen enkele omstandigheden zal Kabam of haar filialen, leveranciers of agenten aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op de Inzendingenof op informatie of materialen verkregen via de Websites, Diensten, of een Third Party Platform. We zijn niet verplicht om de Websites, Diensten, een Third Party Platform, of de Forums, of de Inzendingenof andere materialen die u of derde partijen doorsturen of posten op de Websites, in de Diensten, op een Third Party Platform, of op de Forums te controleren. U erkent en gaat ermee akkoord dat Kabam het recht heeft (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken het volgende te doen: (i) wijzigen, verwijderen, of weigeren te posten of toe te laten om gepost of opgeslagen te worden van een Submissie of bericht; (ii) controleren en/of filteren van uw communicaties via de Forums (met inbegrip van maar niet beperkt tot, door het blokkeren of vervangen van krachtwoorden of andere taal die schadelijk of kwetsend kan worden geacht); en/of (iii) onthullen van een Submissie of bericht of een communicatie via de Forums, en de omstandigheden rond de overdracht daarvan, aan derde partijen om de Websites te besturen of de Diensten die daarop of via een Third Party Platform beschikbaar zijn om (a) Kabam en haar sponsors, werknemers, agenten, directeurs, aandeelhouders, vertegenwoordigers en filialen te beschermen, alsook de gebruikers en bezoekers van Kabam; (b) de wettelijke verplichtingen of overheidsverzoeken na te leven; en (c) toe te zien op de naleving van deze Voorwaarden; of om een andere reden of een ander doeleinde. Niettegenstaande alles wat hierin wordt bepaald, geeft u door het posten van een Submissie aan dat (a) u eigenaar bent van of op een andere manier controle hebt op alle rechten met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle copyrights, op uw Submissie of dat u op een andere manier wettelijk gerechtigd bent om de submissie te posten; (b) de content correct is; (b) het gebruik van de content die u levert geen inbreuk vormt op de Voorwaarden en geen schade zal berokkenen aan een persoon of entiteit; en (d) dat u Kabam en/of haar dochtermaatschappijen en filialen zal schadeloosstellen voor alle schadeclaims die voortvloeien uit de content, informatie, en ratings, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Inzendingendie u levert, verstrekt of doorstuurt naar Kabam of de Websites of een Third Party Platform. Kabam heeft het recht, maar niet de verplichting om elke activiteit of content te controleren, te publiceren of te verwijderen. Kabam is niet aansprakelijk voor een content, materialen of Inzendingendie door u of derde partijen gepost worden. KABAM BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM INZENDINGENTE VERWIJDEREN DIE VOLGENS HAAR NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EEN INBREUK VORMEN OP EEN WET OF RECHT VAN EEN PERSOON, DE RECHTEN VAN EEN PERSOON SCHENDT, OF OP EEN ANDERE MANIER ONGESCHIKT IS OM TE POSTEN OF TE VERSCHIJNEN OP DE WEBSITES, IN DE DIENSTEN, OF OP EEN THIRD PARTY PLATFORM.

Kabam kan onbeperkt Inzendingenbewaren. Kabam is evenwel niet verplicht om Inzendingente bewaren of om in de toekomst Inzendingenvoor u beschikbaar te maken, en Inzendingenkunnen vernietigd worden zonder uw toestemming en Kabam kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 • Beëindiging. Uw recht op toegang tot en gebruik van de Websites, Diensten en Materialen blijft effectief tot het beëindigd wordt overeenkomstig de Voorwaarden. Kabam behoudt zich het recht voor om de licentie die u daarbij wordt verleend te herroepen, en als we dat doen, kan Kabam uw toegang tot en gebruik van de Websites, Diensten en Materialen beëindigen, en kan deze naar eigen goeddunken uw Account behouden of schrappen alsook de daarmee verbonden artikelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Virtueel Geld, Site Artikelen en Submissies. Als Kabam uw licentie herroept, zal Kabam niet aansprakelijk zijn tegenover u voor de tijd die u hebt besteed, het Virtuele Geld, Site Artikelen en/of Inzendingenverbonden met uw Account, of voor om het even welke andere reden. Meer bepaald, maar zonder beperking begrijpt u dat geen waarde kan en zal worden toegekend aan de tijd die u kan besteden bij het accumuleren van Virtueel Geld, het accumuleren of creëren van Site Artikelen, het creëren van Submissies, of het accumuleren of creëren van andere digitale en/of virtuele voorwerpen, en u begrijpt en erkent dat u geenszins zal worden vergoed voor Virtueel Geld, Site Artikelen of Submissies, ongeacht of de toegang daartoe aan u ontzegd werd.

Kabam kan uw Account of uw rechten daarop opschorten, beëindigen, wijzigen of schrappen met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u, op elk ogenblik en voor elke reden of zonder reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot voor elke schending of vermoede schending van de Voorwaarden of voor om het even welke andere reden die door Kabam naar eigen goeddunken geschikt wordt geacht. Uw Account kan bijvoorbeeld zonder waarschuwing verwijderd en beëindigd worden indien Kabam naar eigen goeddunken meent dat u jonger bent dan 13 jaar; indien u informatie verstrekt die onwaar, incorrect, niet actueel of onvolledig is (of onwaar, incorrect, niet actueel of onvolledig wordt); of Kabam gegronde redenen heeft om te vermoeden dat die informatie onwaar, incorrect, niet actueel of onvolledig is. Bij de beëindiging zal uw recht op toegang tot en gebruik van de Websites, Diensten en Materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Site Artikelen en Virtueel Geld onmiddellijk stoppen. Kabam behoudt zich ook het recht voor om service aan iemand te weigeren en om content, Inzendingenof Materialen voor om het even welke reden en naar eigen goeddunken te verwijderen.
U kan uw Account sluiten door een verzoek in te dienen met het onderwerp "Gelieve mijn Account te sluiten" op privacypolicy@kabam.com. Kabam kan uw Account naar eigen goeddunken beëindigen indien die inactief is voor een periode van minstens 6 maanden. Uw Account zal geacht worden inactief te zijn als u niet inlogt op de Websites of Diensten met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
De bepalingen van Paragrafen 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 37 blijven van kracht na de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Toelatingsvoorwaarden. Tenzij hierin anders wordt bepaald, moet u minstens 13 jaar oud zijn om gebruik te maken van de Websites of Diensten, of alles wat toegankelijk of beschikbaar is op de Websites of via Third Party Platforms, om te registreren voor een Account, of om een Submissie of Persoonlijke Informatie door te sturen of te posten naar een Forum of Blog of elders op de Websites. Door zich toegang te verstrekken tot, gebruik te maken van en/of content of berichten te plaatsen op of via de Websites of Diensten, inclusief Diensten beschikbaar via Third Party Platforms, geeft u aan dat u minstens 13 jaar oud bent voor de gebruikers van de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Canada, of dat u een volwassene bent in andere rechtsgebieden. Gebruikers tussen 13-18 jaar: INDIEN U EEN OUDER OF VOOGD BENT, EN U AAN UW KIND DE TOESTEMMING GEEFT OM ZICH TE REGISTREREN OP DE WEBSITES EN/OF DIENSTEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK DOOR DAT KIND VAN DE WEBSITES EN/OF DIENSTEN EN/OF ALLES WAT TOEGANKELIJK OF BESCHIKBAAR IS OP DE WEBSITES OF VIA THIRD PARTY PLATFORMS. U GAAT ER OOK MEE AKKOORD DAT U ALLEEN AANSPRAKELIJK BENT VOOR ALLE BETALINGEN TOEGESTAAN DOOR UW KIND. Volgens de VS-wetgeving en overeenkomstig 47 U.S.C. Paragraaf 230(d), zoals gewijzigd, delen wij u hierbij mee dat er voorzieningen voor ouderlijke controle (zoals computer hardware, software of filterdiensten) in de handel te verkrijgen zijn die u moeten helpen om een beperkte toegang te verlenen tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen. U kan informatie over providers van die voorzieningen raadplegen op America Links Up:http://www.netparents.org/parentstips/browsers.html.
 • Gebruikersideeën. Kabam aanvaardt van de gebruikers geen ongevraagde ideeën, inclusief ideeën voor nieuwe promoties, producten, games, applicaties, technologieën of processen voor andere ideeën (collectief, "Gebruikersideeën"), en neemt die ook niet in beschouwing. U mag geen Gebruikersideeën doorsturen naar of via de Websites, Diensten of Third Party Platforms, of naar Kabam via e-mail, die u vertrouwelijk of geheim acht. U gaat ermee akkoord dat aan Kabam niet kan worden gevraagd om Gebruikersideeën als vertrouwelijk en geheim te behandelen. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Gebruikersideeën die u doorstuurt. U gaat ermee akkoord dat door Gebruikersideeën door te sturen naar Kabam, inclusief concepten, knowhow of ideeën, u hierbij aan Kabam een blijvende, wereldwijde, niet-uitsluitende, kosteloze, sublicentieerbare en overdraagbare licentie verleent voor het gebruiken, reproduceren, verdelen, verkopen, exploiteren, voorbereiden van afgeleide werken daarvan en het vertonen van de Gebruikersideeën in verband met de Websites of Diensten, en voor de activiteiten van Kabam (en haar opvolgers), met inbegrip van maar niet beperkt tot, voor het promoten en herverdelen van het geheel of een deel van de Gebruikersideeën (en van de afgeleide werken daarvan) in alle mediaformats en via alle thans bestaande en hierna ontwikkelde mediakanalen, zonder betaling of rekenschap aan u of aan anderen te geven. Kabam is niet verplicht om een Gebruikersidee te evalueren, te herzien of te gebruiken.
 • Instemmingen. U gaat er hierbij mee akkoord en stemt ermee in dat: (a) Kabam het recht heeft om zonder voorafgaande kennisgeving aan u bepaalde informatie te verkrijgen over uw computer of software, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw operating system, identificatie van uw harde schijven, central processing unit, IP adres, en Internet browser voor identificatiedoeleinden en andere wettelijke doeleinden; (b) Kabam het recht heeft om zonder voorafgaande kennisgeving aan u niet persoonlijke informatie te verkrijgen van uw verbinding met de Websites of Diensten of via een Third Party Platform voor demografische doeleinden of andere wettelijke doeleinden; en (c) Kabam het recht heeft om zonder voorafgaande kennisgeving aan u informatie te verkrijgen over uw computer, software, en delen daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het random access memory, video card, central processing unit, harde schijven en andere opslagvoorzieningen van uw computer om ons te helpen bij het controleren van gebruikers die "hacks" kunnen ontwikkelen en gebruiken. De informatie die in deze Paragraaf wordt verkregen, kan gebruikt worden voor het identificeren van personen of identiteiten die de Voorwaaren en alle andere Standaarden, regels, beleidsregels, kennisgevingen en/of overeenkomsten van Kabam niet naleven of van wie Kabam vermoedt dat ze die niet naleven. U erkent en gaat ermee akkoord dat u (en niet Kabam) verantwoordelijk bent voor het aanschaffen en onderhouden van alle telecommunicatie, breedband, en computer hardware, uitrustingen en diensten nodig voor de toegang tot en het gebruik van een dienst die aangeboden wordt door Kabam, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Websites, Diensten, of Third Party Platforms, en dat u alle daaraan gerelateerde kosten betaalt. U erkent ook dat u verantwoordleijk bent voor het aanschaffen en onderhouden van uw toegang tot alle websites via dewelke u toegang hebt tot de producten of Diensten van Kabam, inclusief de Websites en Third Party Platforms.
 • Privacy. Kabam gebruikt de informatie en data die u op een aantal manieren verstrekt om de Websites en Diensten, inclusief de Diensten die deze beschikbaar maakt via Third Party Platforms, te beheren. Voor meer informatie verwijzen we naar ons Privacybeleid (op https://www.kabam.com/corporate/privacy-policy/.) Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van het Privacybeleid kan u de Websites of Diensten, inclusief de Diensten beschikbaar via een Third Party Platform niet gebruiken. Zonder beperking van de voorwaarden van het Privacybeleid begrijpt u dat we niet garanderen dat uw gebruik van de Websites of Diensten, inclusief de Diensten beschikbaar via Third Party Platforms, en/of de informatie die door u wordt verstrekt vertrouwelijk of beveiligd is , en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover u voor enig gebrek aan vertrouwelijkheid of beveiliging dat door u wordt ervaren. U bent volledig verantwoordelijk voor het nemen van de voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen die het meest geschikt zijn voor uw situatie en voorgenomen gebruik van de Websites of Diensten, inclusief de Diensten beschikbaar via een Third Party Platform.
 • Sweepstakes/Wedstrijden. Af en toe kunnen wij u voorstellen of toelaten om deel te nemen aan promoties, weggeefprijzen, wedstrijden of sweepstakes (een "Promotie") op onze Websites, via de Diensten, of via een Third Party Platform. De deelname aan een Promotie is onderworpen aan de officiële regels of richtlijnen van die Promotie. Kabam kan regels aankondigen in verband met een Promotie, maar ook al worden specifieke regels aangekondigd, zullen al die kansen gecontroleerd worden door de Voorwaarden, tenzij specifiek vervangen door de specifieke regels van de Promotie. Bovendien, als een voorwaarde om Virtueel Geld of andere beloningen of prijzen te ontvangen voor de deelname aan dergelijke Promoties, kan u worden gevraagd om bijkomende informatie te verstrekken, om een ontheffing te ondertekenen, of om het gebruik toe te staan van bepaalde biografische of andere informatie over u in de marketingmaterialen van Kabam. U moet beseffen dat indien een derde partij de Promotie beheert, uw deelname onderworpen kan zijn aan bijkomende voorwaarden, en u moet dergelijke regels, gebruiksvoorwaarden, en privacybeleid van een derde partij zorgvuldig lezen vooraleer deel te nemen. U gaat ermee akkoord dat Kabam niet verantwoordelijk is voor de promoties van derde partijen.
 • Toegang tot de Materialen. De toegang tot de Websites of Materialen vanuit gebieden waar de contents daarvan illegaal is, is verboden. Diegenen die zich toegang verschaffen tot of gebruik maken van de Websites of Materialen vanuit locaties buiten de Verenigde Staten doen dat op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale regels met inbegrip van maar niet beperkt tot de regels inzake internet, data, e-mail, of privacy. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke wetten betreffende de overdracht van technische data die geëxporteerd worden vanuit de Verenigde Staten of het land waar u verblijft na te leven. De gebruikers die de Websites of Third Party Platforms bezoeken vanuit landen buiten de Verenigde Staten, moeten ermee akkoord gaan om alle lokale regels betreffende online gedrag en aanvaardbare content na te leven.
 • Inbreuk op het auteursrecht. De VS- en buitenlandse wetgeving inzake Intellectuele eigendomsrechten zoals de Digital Millennium Copyright Act of 1998 (de "DMCA") in de VS voorziet een verhaalmiddel voor auteursrechthouders die menen dat materiaal dat verschijnt op het Internet een inbreuk vormt op hun rechten volgens het toepasselijk auteursrecht. Indien u ter goeder trouw meent dat materialen gehost door Kabam een inbreuk vormen op uw auteursrecht (bijvoorbeeld materialen gehost door een gebruiker op één van onze Forums), kan u (of uw agent) ons een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. Lees de volgende vereisten en specifieke instructies voor het indienen van een kennisgeving aan Kabam. Als u meent dat uw auteursrechtelijk beschermd werk gekopieerd en gepost werd op de Site op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, neem dan contact op met de DMCA agent van Kabam met vermelding van de volgende informatie (raadpleeg uw advocaat voor een beter inzicht in uw rechten en verplichtingen overeenkomstig Paragraaf 512(c) van de US Copyright Act en andere wetten):
 • Redelijkerwijs voldoende details om ons de mogelijkheid te bieden om het werk te identificeren waarvan het auteursrecht zou geschonden zijn of, indien het om meerdere werken gaat, een representatieve lijst van die werken (bijvoorbeeld: titel, auteur, een registratie of traceernummer, URL);
 • Redelijkerwijze voldoende details om ons de mogelijkheid te bieden om het materiaal te identificeren en lokaliseren dat het auteursrecht zou schenden (bijvoorbeeld een link naar de pagina dat het materiaal bevat);
 • Uw contactinformatie zodat wij u kunnen contacteren (bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Een verklaring dat u goede redenen hebt om aan te nemen dat het materiaal dat geïdentificeerd werd in bovenvermelde subparagraaf ii niet is toegestaan door de auteursrechthouder, zijn agent, of de wet;
 • Een schriftelijke verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de kennisgeving correct is en dat u gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het exlusieve recht dat geschonden zou zijn.
 • Uw fysieke of elektronische handtekening.

Gelieve de schriftelijke kennisgeving naar onze aangestelde agent te sturen als volgt:
DMCA Agent
Kabam, Inc.
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA.
E-mail: privacypolicy[at]Kabam.com

 • Tegenaanmelding. Indien materiaal dat u gepost hebt op de Site verwijderd werd, kan u een tegenaanmelding indienen met vermelding van de volgende details:
 • Identificatie van het materiaal dat verwijderd werd of waartoe de toegang onmogelijk werd gemaakt en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het verwijderd of onbruikbaar werd;
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat u ter goeder trouw gelooft dat het materiaal verwijderd werd of onbruikbaar werd gemaakt als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het desbetreffende materiaal;
 • Uw naam, adres en telefoonnummer;
 • Een verklaring dat u instemt met de rechtspraak van de rechtbank van het rechtsgebied waar uw adres gevestigd is of, indien uw adres buiten de Verenigde Staten is, van elk rechtsgebied waar Kabam aanwezig is, en dat u de betekening aanvaardt van de persoon die een kennisgeving indiende overeenkomstig paragraaf (c)(1)(C) van de DMCA (of toepasselijk recht), zoals hierboven algemeen beschreven;
 • Uw fysieke of elektronische handtekening.

Gelieve die schriftelijke kennisgeving naar onze aangestelde agent te sturen als volgt:
DMCA Agent
Kabam, Inc.
575 Market Street, Suite 2450
San Francisco, CA 94105, USA.
E-mail: privacypolicy[at]Kabam.com
Een persoon die bewust verkeerdelijk aangeeft dat een materiaal of een activiteit een inbreuk vormt, of dat het materiaal of de activiteit verkeerdelijk verwijderd werd of onbruikbaar werd gemaakt, kan volgens het toepasselijk recht aansprakelijk worden gesteld. U moet ook weten dat wij volgens ons beleid de accounts van repeat infringers beëindigen. Een repeat infringer kan elke gebruiker zijn die twee of meer postings heeft gedaan waarvoor wij een kennisgeving van schending overeenkomstig deze DMCA Notice and Takedown Procedure (indien toepasselijk) hebben ontvangen.
Kennisgevingen en tegenaanmeldingen moeten voldoen aan de op dat ogenblik geldende statutaire vereisten opgelegd door het toepasselijk recht, en DMCA in de VS; zie http://www.copyright.gov voor details. In de VS moeten kennisgevingen en tegenaanmeldingen betreffende de Websites gestuurd worden naar de DMCA Agent van Kabam voor Kennisgeving van klachten inzake schending van auteursrecht naar: DMCA Agent, Kabam, Inc., 575 Market Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105, USA, of door het indienen van een verzoek op privacypolicy@kabam.com. (met als onderwerp "DMCA Communicatie (van TOS)").
De DMCA Agent van Kabam die belast is met de Kennisgeving van klachten inzake schending van auteursrecht kan alleen gecontacteerd worden voor de doeleinden die uiteengezet werden in deze Paragraaf. ALLE ANDERE ONDERZOEKEN GERICHT AAN DE DMCA AGENT VAN KABAM WORDEN NIET BEANTWOORD. U KAN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR MISBRUIK VAN DE DMCA.

 • Aanbiedingen van derde partijen. De Websites kunnen links bevatten naar andere websites of diensten (inclusief advertenties en betaalproviders) enkel en alleen voor uw gemak ("Gelinkte Sites"). De aanwezigheid van een Gelinkte Site houdt geen goedkeuring in door Kabam van derde partijen, websites van derde partijen of een samenwerking met de operatoren van dergelijke Gelinkte Sites. U bent verantwoordelijk voor het bekijken en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die gepost worden op Sites van derde partijen of Gelinkte Sites. De content op Gelinkte Sites valt buiten de controle van Kabam. Die Gelinkte Sites of de informatie, het materiaal, de producten of diensten aanwezig op of beschikbaar of toegankelijk op of via Gelinkte Sites worden niet verstrekt of goedgekeurd door Kabam, en Kabam is al evenmin aansprakelijk indien de Gelinkte Site niet goed werkt. Bovendien biedt Kabam geen expliciete noch impliciete garanties betreffende de informatie, het materiaal, de producten of diensten die aanwezig zijn op of toegankelijk zijn via Gelinkte Sites. De toegang tot en het gebruik van Gelinkte Sites, inclusief de informatie, het materiaal, de producten en diensten op Gelinkte Sites of beschikbaar via Gelinkte Sites, zijn enkel en alleen op uw eigen risico, en u erkent en gaat ermee akkoord dat Kabam niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk noch aansprakelijk is voor verlies of schade veroorzaakt of zogezegd veroorzaakt door uw gebruik van of omgang met Gelinkte Sites of als gevolg van de aanwezigheid van adverteerders op de Websites of beschikbaar via Third Party Platforms. Uw correspondentie of zakelijke onderhandelingen met, of deelname aan promoties van adverteerders gevonden op of via de Websites zijn enkel en alleen tussen u en die adverteerder. Onderhandelingen met derde partijen, zoals adverteerders, inclusief op de Websites of via een Third Party Platform of deelname aan Promoties die de levering en betaling van goederen en diensten inhouden, of andere voorwaarden, garanties, of vertegenwoordigingen verbonden met die derde partijen, zijn enkele en alleen tussen u en de derde partij. Kabam is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor dergelijke onderhandelingen of Promoties (of een deel daarvan).
 • Garantiedisclaimer. DE WEBSITES EN DE MATERIALEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKREGEN OF BESCHIKBAAR VIA DE WEBSITES OF EEN THIRD PARTY PLATFORM, WORDEN VERSTREKT "AS IS" EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET. ZOALS DE WET MAXIMAAL VOORZIET EN TOELAAT, WIJZEN KABAM EN HAAR FILIALEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS EN AGENTEN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUK, NAUWKEURIGHEID, VERKOOPBAARHEID EN FITNESS VOOR EEN BIJZONDER DOELEINDE, EN ALLE GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT EEN REEKS PRESTATIES, TRANSACTIES EN HANDELSGEBRUIK. KABAM EN HAAR FILIALEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS EN AGENTEN GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF DE MATERIALEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PRODUCTEN OF DIENSTEN BESCHIKBAAR VIA DE WEBSITES OF EEN THIRD PARTY PLATFORM, ONONDERBROKEN, FOUTVRIJ OF VEILIG ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN GECORRIGEERD WORDEN, OF DAT DE WEBSITES OF DE MATERIALEN (OF EEN DEEL DAARVAN INCLUSIEF DE DIENSTEN), DE SUBMISSIES, DE SERVER(S) WAAROP DE WEBSITES OF DIENSTEN GEHOST WORDEN, OF PRODUCTEN OF DIENSTEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSITES OF OP EEN THIRD PARTY PLATFORM VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BOVENDIEN ZAL EEN OPINIE, ADVIES OF VERKLARING VAN KABAM OF HAAR FILIALEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS, AGENTEN, LEDEN OF BEZOEKERS, ZOWEL OP DE WEBSITES, IN DE MATERIALEN, OP THIRD PARTY PLATFORMS OF OP EEN ANDERE MANIER GEEN GARANTIE CREEREN. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN MATERIALEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PRODUCTEN EN DIENSTEN VERSTREKT VIA DE WEBSITES OF OP EEN THIRD PARTY PLATFORM, ZIJN VOLLEDIG OP UW RISICO.
 • Beperking van Aansprakelijkheid. NOCH KABAM NOCH EEN VAN ONZE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, FILIALEN, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS OF SPONSORS, NOCH ONZE OF HUN DIRECTEURS, WERKNEMERS, CONSULTANTS, AGENTEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS, ZIJN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, ERNSTIGE, SPECIFIEKE, TYPISCHE, STRAFFENDE OF ANDERE SCHADE (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN DATA OF WINSTVERLIES), DIE GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONVERSCHILLIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID Of ANDERE THEORIE ONTSTAAN UIT OF OP ENIGE MANIER MET BETREKKING TOT DE WEBSITES EN/OF MATERIALEN, INCLUSIEF MATERIALEN BESCHIKBAAR VIA EEN THIRD PARTY PLATFORM, INZENDINGEN, GELINKTE WEBSITES OF EEN CODE, PRODUCT OF DIENST AANGEKOCHT, TOEGANKELIJK OF BRUIKBAAR VIA DE WEBSITES OF EEN THIRD PARTY PLATFORM. UW ENIGE REMEDIE VOOR ONTEVREDENHEID OVER DE WEBSITES, MATERIALEN, INCLUSIEF PRODUCTEN OF DIENSTEN BESCHIKBAAR OP DE WEBSITES OF VIA EEN THIRD PARTY PLATFORM, INZENDINGEN OF GELINKTE WEBSITES IS STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITES, MATERIALEN, INZENDINGEN, PRODUCTEN, DIENSTEN, OF GELINKTE WEBSITES, NAAR GELANG VAN HET GEVAL. DE ENIGE EN UITSLUITENDE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KABAM VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN PROCESGROND, OP BASIS HETZIJ VAN EEN CONTRACT, ONGELIJK (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF OP EEN ANDERE MANIER, ZAL HET TOTALE BEDRAG ZIJN DAT U HEBT BETAALD AAN KABAM TIJDENS DE VOORAFGAANDE TWAALF (12) MAANDEN, INDIEN DIE ER ZIJN, OM ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITES OF DIENSTEN. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN VOOR ERNSTIGE OF INCIDENTELE SCHADE, KAN HET ZIJN DAT DE BOVENVERMELDE BEPERKING VOOR U NIET VAN TOEPASSING IS. GEEN ENKELE COMMUNICATIE TUSSEN U EN KABAM OF EEN VERTEGENWOORDIGER VAN KABAM VORMT EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERNA OF CREEERT EEN BIJKOMENDE GARANTIE DIE NIET EXPLICIET VERMELD IS IN DEZE VOORWAARDEN. VERSCHILLENDE CLAIMS ZULLEN DE GELDELIJKE SCHADEGRENS DIE HIERIN WORDT BEPAALD, NIET VERHOGEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE SCHADE UITSLUITINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZULLEN ZIJN ZELFS INDIEN EEN REMEDIE HAAR ESSENTIELE DOELEINDE MIST.
 • Onjuistheden. De mogelijkheid bestaat dat de Websites, Materialen, inclusief de Diensten verstrekt op een Third Party Platform, of Inzendingen onjuistheden of fouten bevatten, of informatie of materialen die de Voorwaarden schenden. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat niet-geautoriseerde veranderingen kunnen worden uitgevoerd door derde partijen aan de Websites of Materialen, inclusief de Diensten beschikbaar op een Third Party Platform. Hoewel Kabam de integriteit van de Websites of Materialen, inclusief de Diensten op Third Party Platforms tracht te verzekeren, bieden we geen garanties betreffende de volledigheid of correctheid van de Websites of Materialen. Indien een situatie ontstaat waarbij de volledigheid of correctheid van de Websites of Materialen in vraag wordt gesteld, kan u een verzoek indienen op privacypolicy@kabam.com (met als onderwerp "Onjuistheden op Websites of op Third Party Platform Naam") met, indien mogelijk, een beschrijving van het materiaal dat moet worden onderzocht en de locatie (URL) waar dat materiaal kan worden gevonden op de Websites of Third Party Platform in kwestie, evenals voldoende informatie om u te kunnen contacteren. We zullen uw problemen zo snel mogelijk trachten te behandelen. Voor claims betreffende schendingen van auteursrechten, zie de paragraaf over "Inbreuk op het auteursrecht" hierboven.
 • Systeemdefecten. Kabam plant periodiek een system downtime voor de Websites en Diensten voor onderhoud en andere doeleinden. Bovendien kunnen ongeplande systeemdefecten optreden. U gaat ermee akkoord dat Kabam niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk is voor: (a) de onbeschikbaarheid van de Websites of Diensten inclusief die beschikbaar op Third Party Platforms; (b) verlies van materialen, data, transacties of andere informatie of materialen veroorzaakt door dergelijke systeemdefecten; (c) de daaruit voortvloeiende vertraging, verkeerde levering, of niet levering van data, transacties of andere informatie of materialen veroorzaakt door dergelijke systeemdefecten; of (d) defecten veroorzaakt door derde partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle maatschappijen of servers die de Websites of Services hosten, Internet service providers, Third Party Platforms, of Internet facilities en networks.
 • Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord om Kabam, haar agenten, directeurs, partners, werknemers, consultants te vergoeden, verdedigen, en vrijwaren van en tegen claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven, vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten en gerechtskosten) van derde partijen, die dergelijke partijen kunnen oplopen als gevolg van of voortkomend uit (a) een bewering dat een Inzending of andere informatie die u naar ons post, inzendt of doorstuurt naar de Websites of via een Third Party Platform een inbreuk vormt op of op een andere manier een schending vormt van het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendom of ander recht van een derde partij; (b) uw inbreuk of schending (inclusief via gebruik van uw gebruikersnaam of Account, al dan niet door u) van de Voorwaarden, inclusief de Standaarden, of toepasselijke wetten of voorschriften; (c) uw toegang tot en gebruik van de Websites, de Materialen, inclusief de Diensten beschikbaar op Third Party Platforms, of Inzendingen; (d) virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, spyware, of andere gelijkaardige schadelijke programmeerroutines die door u gepost, ingezonden of overgedragen worden naar de Websites, de Diensten, of op een Third Party Platform; en/of (e) een claim dat één van uw postings, Gebruikersideeën of Inzendingen schade veroorzaakte aan een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot, laster, smaad, verlies van of beschadiging van de reputatie of enige andere schade.
 • Kennisgeving aan Gebruikers van California (VS). Overeenkomstig de California Civil Code Section 1789.3 zijn de Californische gebruikers van Websites gerechtigd tot de volgende specifieke kennisgeving inzake consumentenrechten: The Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk worden gecontacteerd op 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California, 95814, Verenigde Staten of telefonisch op (916) 445-1254 or (800) 952-5210,
 • Verjaringswet. Een claim of procesgrond ontstaan uit of met betrekking tot de Websites, de Materialen, inclusief de Diensten of informatie beschikbaar via Third Party Platforms, of de Voorwaarden moeten worden ingediend binnen 1 jaar nadat die claim of procesgrond is ontstaan ongeacht statuten of wetten van het tegendeel. Indien die claim of procesgrond niet wordt ingediend binnen een periode van 1 jaar, wordt die claim of procesgrond voor altijd geschrapt.
 • Wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden. Kabam heeft de effectieve datum van deze Gebruiksvoorwaarden vermeld op de eerste pagina en op de laatste pagina van dit document. Kabam behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen aan de Voorwaarden. Kabam zal u evenwel vooraf in kennis stellen van wijzigingen die effectief worden, zoals door het posten van een kennisgeving op de Websites of via e-mail. Indien u zich toegang blijft verschaffen tot of gebruik blijft maken van de Websites of Materialen, inclusief de Diensten beschikbaar via een Third Party Platform, na de effectieve datum van de veranderingen, zal die toegang en/of dat gebruik beschouwd worden als een aanvaarding van en een goedkeuring om de Voorwaarden zoals die zijn veranderd na te leven en daardoor gebonden te zijn. De herziene Voorwaarden vervangen alle voorgaande kennisgevingen of verklaringen betreffende de Websites en Materialen. Om die reden raden we u aan om die Voorwaarden te herbekijken telkens als u u zich toegang verschaft tot of gebruik maakt van de Websites of Materialen, en raden we u aan om een kopie af te drukken voor uzelf. Op onze vraag gaat u ermee akkoord om een niet elektroniche versie te aanvaarden of te ondertekenen van deze Gebruiksvoorwaarden en van alle andere beleidsregels of overeenkomsten uiteengezet of beschikbaar op of via de Websites of een Third Party Platform.
 • Mobiele Voorwaarden. De Websites en Materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Diensten beschikbaar via Third Party Platforms, kunnen versies bevatten die ontworpen zijn voor mobiele content die vertoond kan worden op mobiele toestellen (de "Mobiele Site"). Om de Mobiele Site te gebruiken, moet u beschikken over een draadloos mobiel toestel voor tweewegberichten en draadloze service (met SMS mogelijkheid) via een deelnemende mobiele-service provider. U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor alle kosten van berichten & data die u oploopt bij uw mobiele-service provider voor het gebruik van de Mobiele Site. Die kosten omvatten standaard en premium SMS kosten en kunnen eenmalig of wederkerend zijn. Alle kosten worden gefactureerd door en zijn betaalbaar aan uw mobiele-service provider. Gelieve uw mobiele-service provider te contacteren voor tariefplannen en details. Kabam is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de ontvangst van SMS-berichten aangezien de levering onderworpen is aan de effectieve overdracht van uw netwerkoperator. De data die van u verkregen wordt met betrekking tot die SMS-service kunnen uw mobiele telefoonnummer, uw carrier name en de datum, het tijdstip en de inhoud van uw berichten omvatten.
 • Legal Notice. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden juridische kennisgevingen betekend aan de nationaal geregistreerde agent van Kabam of op het e-mailadres dat u aan Kabam verstrekt bij het registratieproces. De kennisgeving wordt geacht gegeven te zijn vierentwintig uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij aan de verzendende partij wordt meegedeeld dat het e-mailadres ongeldig is. Anderzijds kunnen wij u een juridische kennisgeving geven via de post op een postadres, indien u dat heeft verstrekt bij uw registratie voor de Diensten of de Websites. In dat geval zal de kennisgeving geacht zijn gegeven te zijn drie dagen na de postdatum.
 • Waiver. Het falen van Kabam om een recht of bepaling van de Voorwaarden uit te oefenen of toe te zien op de naleving daarvan, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Een verklaring van afstand van een bepaling van de Voorwaarden is enkel effectief indien die schriftelijk is en door Kabam is ondertekend.
 • Toepasbare Wetgeving/Rechtspraak voor US Gebruikers. De Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de Staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, zonder te letten op de beginselen van wetsconflicten die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied vereisen, en worden beschouwd gedaan en aanvaard te zijn in de Staat Californië. Geschillen tussen u en Kabam betreffende de Website of de Diensten met een claim van minder dan US$5,000 moeten uitsluitend worden geregeld via een bindende arbitrage waarbij de partijen niet verschijnen. Een partij die kiest voor arbitrage start het geding door het indienen van een aanvraag voor arbitrage bij de American Arbitration Association (AAA). De arbitrageprocedure wordt geregeld door de AAA Commercial Arbitration Rules, Consumer Due Process Protocol, and Supplementary Procedures for Resolution of Consumer-Related Disputes. Bovendien gaan u en Kabam ermee akkoord dat de volgende regels van toepassing zijn bij de arbitrageprocedures: (a) de arbitrage wordt gevoerd, naar keuze van de partij die een schadevergoeding vordert, via de telefoon, online, of enkel op basis van schriftelijke conclusies; (b) de arbitrage houdt geen persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen in, tenzij door de partijen onderling anders overeengekomen; en (c) het vonnis over de uitspraak van de arbiter kan in werking treden in elke rechtbank van bevoegde rechtspraak. Geschillen tussen u en Kabam betreffende de Website of de Diensten die een claim inhouden van meer dan US$5,000 zijn onderworpen aan de exclusieve rechterlijke bevoegdheid van de Federal en State courts gevestigd in San Francisco, Californië. U gaat hierbij akkoord om u te wenden tot de persoonlijke en exclusieve rechterlijke macht van die rechtbanken voor het aanhangig maken van een dergelijke rechtszaak. 
 • Regel van scheidbaarheid. Indien een bepaling van de Voorwaarden onwettelijk, nietig of om een reden onuitvoerbaar wordt bevonden, zal die bepaling geacht worden scheidbaar te zijn van de Voorwaarden en zal die geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.
 • Overdracht. De Voorwaarden en daaraan gerelateerde rechten en licenties die hieronder verleend worden, mogen door u niet overgedragen of toegewezen worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kabam, maar mogen vrij zonder beperking door Kabam worden toegewezen.
 • Volledige Overeenkomst. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Kabam betreffende het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden, die alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen ons betreffende dit onderwerp vervangt.
 • Diversen. Door de Voorwaarden wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever relatie of franchisegever-franchisenemer relatie bedoeld of gecreëerd. Alle hoofdingen, titels of paragraaftitels in het onderhavige document zijn enkel bedoeld voor het leescomfort en bieden geenszins een definitie of verklaring van de paragrafen of bepalingen daarvan. De uitvoering van de Voorwaarden door Kabam is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtspraak, en niets in de Voorwaarden doet afbreuk aan het recht van Kabam om zich te schikken naar verzoeken of eisen van de overheid, de rechtbank en van instanties voor ordehandhaving betreffende uw gebruik van de Websites, Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot die beschikbaar via Third Party Platforms, en alle informatie verstrekt aan of verzameld door Kabam met betrekking tot dat gebruik. Zowel een gedrukte versie van de Voorwaarden als om het even welk bericht in elektronische vorm dat betrekking heeft op of gebaseerd is op de Voorwaarden is ontvankelijk in de rechtspraak en de administratie en is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als alle andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gemaakt en bewaard. De partijen gaan ermee akkoord dat alle correspondentie betreffende de Voorwaarden in de Engelse taal moet worden geschreven. Voor vragen of problemen betreffende deze Gebruiksvoorwaarden kan u ons contacteren via onze website op www.kabam.com of op:
  Kabam, Inc.
  Attn: Vraag betreffende Gebruiksvoorwaarden
  575 Market Street, Suite 2450
  San Francisco, CA 94105, USA

Terug naar boven